Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXXI/09 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej dnia 27 sierpnia 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/09

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej  dnia 27 sierpnia 2009  r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 

1. Otwarcie sesji

 

            Przewodniczący Rady Kazimierz Szafrański, otwierając obrady 31 sesji Rady Powiatu w Świdwinie powitał radnych, Zarząd Powiatu, Burmistrza Świdwina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdwinie, Komendanta Powiatowego Policji i Krzysztofa Łazarza - nowo wybranego dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie – Zdroju, uczestniczącego pierwszy                    raz w obradach sesji oraz naczelników Starostwa, kierowników jednostek powiatowych, przedstawicieli prasy regionalnej i telewizji lokalnej.

           

2. Sprawy regulaminowe.

 

            Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy 17 radnych, obrady są prawomocne.

            Następnie poinformował, że nie otrzymał uwag do treści protokołu 30 sesji Rady Powiatu. W tej sytuacji prosił o jego przyjęcie.

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.      

5. Informacja o stanie przygotowań szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2009/2010.           

6. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

7. Ocena sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

·        przekształcenia filii Gimnazjum Specjalnego w Świdwinie funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławoborzu, w Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2  w Świdwinie

·        określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko  kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela, szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Świdwinie

·        zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli,                    dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych  okresach roku szkolnego

·        zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego

 

·        uchylająca uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości 1 punktu w złotych

·        przyznania dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju

·        przyznania dotacji celowej Gminie Połczyn - Zdrój

·        o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2009 r.

·        rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Świdwińskiego

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych

 

            Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.        

 

            Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu w okresie od dnia                   18 czerwca b.r.  tj. od ostatniej sesji Rady Powiatu, odbył 7 posiedzeń, podczas których podjęto 21 uchwał.

Pięć uchwał dotyczyło zmian w budżecie powiatu w toku jego wykonywania.

Ostatecznie po zmianach budżet powiatu kształtuje się następująco:

- dochody w wysokości -     49.795.285 zł,

- wydatki w wysokości  -      50.963.333 zł,

- deficyt budżetowy  w wysokości - 1.281.048 zł.

            Dwie uchwały Zarządu dotyczyły powierzenia stanowiska dyrektora.

            W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju, wyłoniony został pan Stefan Myca, któremu stanowisko zostało powierzone na pięć lat  tj. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

            W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie - Zdroju, wyłoniony został pan Krzysztof Łazarz. Zarząd w drodze uchwały powierzył  panu Krzysztofowi Łazarzowi na okres pięciu lat do dnia 31 sierpnia 2013 r. udzielając upoważnienia do składnia oświadczeń woli.

            Dwie uchwały dotyczyły działalności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z zakresu zimowego utrzymania dróg i zakupu paliwa, oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz do dokonywania  wszystkich czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

            W związku ze zmianami na stanowiskach dyrektorów w Połczynie - Zdroju niezbędnym było przekazanie majątku i dokumentacji placówek. W tym celu Zarząd w drodze uchwały powołał  komisje w sprawie przekazania majątku, dokumentacji i arkuszy organizacyjnych.

            Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia  Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju, w związku z powyższym Zarząd Powiatu przeanalizował informację w tej sprawie i podjął stosowną uchwałę.

            Na posiedzeniu dnia 18 sierpnia, podjęto 6 uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do którego przystąpiło sześcioro nauczycieli kontraktowych.

W wyniku postępowania wszyscy uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1.      W czerwcu Zarząd przeanalizował i zatwierdził przedłożone przez dyrektorów projekty organizacyjne szkół i placówek oświatowych. Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie polecono wprowadzenie korekt. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Połczynie - Zdroju polecono przygotować projekt organizacyjny szkoły w nowej strukturze.

2.      W związku z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez ZOZ w Połczynie - Zdroju, odbyliśmy spotkania                       z przedstawicielami podmiotów, które złożyły oferty współpracy tj. Szpitali Polskich SA w Katowicach i Grupy Nowy Szpital Spółka z o.o. w Szczecinie. Spotkaliśmy się również ze starostami powiatów Sztumskiego, Wąbrzeskiego             i Świeckiego. W sierpniu spotkaliśmy się również z kadrą i związkami zawodowymi ZOZ, omówiliśmy bieżącą sytuację i podejmowane działania               w celu utrzymania,  unowocześnienia i rozwoju Szpitala, który nadal wymaga remontów   i inwestowania, zarówno w infrastrukturę jak i w aparaturę medyczną.

Ponadto Zarząd przyjął projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

 

            Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji. W tej sytuacji Przewodniczący Rady uznał, że informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym została przyjęta.

 

5. Informacja o stanie przygotowań szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2009/2010.           

 

            Przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do Pana Bogusława Ogorzałka – dotychczasowego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych              w Połczynie – Zdroju, prosił o przyjęcie serdecznych podziękowań za pracę                 w pełnieniu funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Serdecznie dziękując za wszystko co czynił jako dyrektor, społecznik, wychowawca                       i nauczyciel.

            Następnie Starosta w towarzystwie Przewodniczącego Rady wręczając nagrodę pieniężną, przekazał dyrektorowi Bogusławowi Ogorzałkowi wyrazy szczerego uznania wraz z podziękowaniami za wkład w organizowanie i rozwój oświaty ponadgimnazjalnej, cenne inicjatywy oraz starania na rzecz utrwalenia pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego w Powiecie Świdwińskim, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz osobistej pomyślności.

            Bogusław Ogorzałek – zaskoczony zaistniałą sytuacją, podziękował                   za przekazane podziękowania wręczając pamiątkowe zdjęcie ostatniej rady pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Piwnej w Połczynie – Zdroju, życzył dyrektorowi Stefanowi Mycy, aby miał siłę i zdrowie                            dla prowadzenia szkoły w poszukiwaniu nowych kierunków w rozwoju naszego miasta. Podziękował wszystkim, którzy go wspierali w działaniach na rzecz szkoły. Przy tej okazji dyrektor obwieścił, że jest człowiekiem nieobliczalnym                 i zacytował francuskie powiedzenie: „Kto raz był królem na zawsze zachowa majestat”. W nowej szkole będzie pracował jako nauczyciel historii.

 

            Przewodniczący Rady poprosił dyrektorów o przedstawienie informacji               o przygotowaniach szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 

            Stefan Myca – poinformował, że do nowoutworzonego Zespołu Szkół uczęszczać będzie 601 uczniów w tym 195 do klas pierwszych. Szkoła posiada             6 rodzajów szkół w 22 oddziałach. Nauka w Zaocznym LO dla dorosłych pobierać będzie 23 uczniów. W trakcie wakacji wykonano remont pomieszczeń      na archiwum, zakupiono odpowiednie regały. Dla pełnej realizacji zadań dydaktycznych brakować będzie ok. 300 tys. zł do końca 2009 r.

            Andrzej Muchorowski – poinformował, że w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie od 1 września b.r. uczyć się będzie 1002 uczniów                               w 38 oddziałach, szkoła zatrudnia 89 nauczycieli, w tym 20 niepełnozatrudnieni. W administracji zatrudnionych jest 9 pracowników i 18 pracowników obsługi.

Wykonano następujące remonty:

-        zakończenie budowy boiska „Orlik 2012”

-        remont siłowni, wydziału kuźni, pokoi w internacie

-        zakup stolików i krzeseł

-        modernizacja sali konferencyjnej, toalet, stołówki, instalacji elektrycznej  w warsztatach, szkole i internacie

-        naprawa dachów

-        wykonanie parkingów, wymiana nawierzchni dróg dojazdowych

 

 

 

 

            Edward Wójcik – poinformował, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                 w Świdwinie rozpocznie rok szkolny z 483 uczniami w 19 oddziałach.                         W 6 oddziałach klas pierwszych naukę podejmie 153 uczniów. Szkoła zatrudnia 34 nauczycieli w tym 4 niepełnozatrudnionych oraz 6 pracowników administracji i 7 osób obsługi. Inauguracja roku szkolnego zbiega się z terminem zakończenia budowy i oddania do użytku nowego budynku dydaktycznego.

            Józef Pietraszek – zapytał kiedy będzie oddany nowy pawilon dydaktyczny przy ul. Kościuszki?

 

            W odpowiedzi dyrektor Wójcik poinformował, że aby aplikować o środki finansowe z rezerwy Ministra Edukacji obiekt musimy oddać do użytkowania             w terminie do 30 września b.r.

            Danuta Fic – poinformowała, że do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławoborzu uczęszczać będzie 161 uczniów, zatrudnionych jest 41 nauczycieli w tym jeden w niepełnym wymiarze. Wykonano remont pomieszczeń internatu i szkoły, rozpoczęto budowę budynku gospodarczego, wymieniono instalacje c.o.

            Krzysztof Łazarz – poinformował, że Dom Wczasów Dziecięcych                       w Połczynie – Zdroju zatrudniając 5 nauczycieli w tym 2 niepełnozatrudnionych, 5 pracowników administracyjnych i 19 obsługi sprawował będzie opiekę nad             31 uczniami w internacie oraz nad dziećmi wypoczywającymi w DWD.                        W I półroczu b.r. wykonano wymianę drzwi przeciwpożarowych, bramy wjazdowej, wykładzin podłogowych kosztem 190 tys. zł.

            Bogdan Kaczmarczyk – poinformował, że w okresie przygotowawczym              do nowego roku szkolnego zasadnicze działania były ukierunkowane                         na przygotowanie bazy oświatowej, a więc remonty bieżące pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych, porządkowanie obiektów i obejść, ale również bardzo szeroki zakres prac remontowych i inwestycyjnych.  O wszystkim dyrektorzy szkół i placówek już informowali przed chwilą. Można być  pod bardzo pozytywnym wrażeniem tego co się dokonało, a zwłaszcza dużego zaawansowania i rozmachu prac w trzech placówkach: w ZSR CKP kierowanej przez Pana Andrzeja Muchorowskiego, SOSW kierowanym przez Panią Dyrektor Danutę Fic, a zwłaszcza  w ZSP w Świdwinie kierowanym przez Pana Dyrektora Edwarda Wójcika. Mimo wciąż jeszcze trwających prac, inauguracja roku szkolnego odbędzie się bez jakichkolwiek zakłóceń- zapewniali dyrektorzy.

            Przygotowanie szkół pod względem organizacyjnym związane przede wszystkim z ruchem służbowym pracowników pedagogicznych, a także trwającą rekrutacją do klas pierwszych i stanowiło niemałe wyzwanie dla kierownictwa szkół ponadgimnazjalnych. Rekrutacja poprzedzona była  trwającą w niektórych szkołach od kilku miesięcy akcją promocyjną w terenie mającą na celu zachęcić absolwentów gimnazjów do wyboru właściwej szkoły.

 

            W roku szkolnym 2009/2010 naukę w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży naszego powiatu rozpocznie w klasach pierwszych 637 uczniów w 21 oddziałach). Łącznie do 3 szkół ponadgimnazjalnych będzie uczęszczało 1992 uczniów w 72 oddziałach mniej             o 18 uczniów w stosunku do roku poprzedniego.

Analiza wyników rekrutacji potwierdza od lat kilku tendencje spadkowe             w naborze, potwierdza również, że sprawdzają się zamierzone  cele w naborze przy dobrze prowadzonej akcji promocyjnej, wreszcie potwierdzają się tendencje ogólnokrajowe przesunięcia się preferencji młodzieży w kierunku szkolnictwa zawodowego. Na dzień dzisiejszy rejestrujemy minimalny spadek liczby uczniów w szkolnictwie specjalnym ze 175 w ubiegłym roku szkolnym do 161 w bieżącym, zwłaszcza występuje wyraźny spadek na poziomie szkoły podstawowej z 88 do 59 uczniów.

            W nadchodzącym roku szkolnym w szkołach i placówkach zatrudnionych będzie 186 nauczycieli w pełnym i 41 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze (18,5%).

Łącznie 227 nauczycieli wśród których:

-nauczyciele stażyści w liczbie 13 stanowią 6%  ogółu

-nauczyciele kontraktowi w liczbie 73 stanowią 32%

-nauczyciele mianowani w liczbie 66 osób stanowią 29%

-nauczyciele dyplomowani w liczbie 75 osób stanowią 33%

 

W okresie sesji letniej odbywały się awanse zawodowe nauczycieli.                  W wyniku postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych wyższe stopnie awansu zawodowego zdobyło 9 nauczycieli, w tym 2 nauczyciela kontraktowego,                    6 mianowanego oraz 1 nauczyciela dyplomowanego. W sesji jesiennej o awans zawodowy ubiegać się będą 4 nauczyciele.

Szkoły i placówki zatrudniają również pracowników, bez których                      nie mogłyby funkcjonować, tj. 32 pracowników administracji oraz                             75 pracowników obsługi- t.j. łącznie 107 pracowników niepedagogicznych.

Oświata samorządu powiatowego zatrudnia 334 pracowników różnych specjalności, różnych zawodów i różnego szczebla, co znajduje zresztą odbicie               w strukturze na bieżąco analizowanych wydatków budżetowych-około 40 % budżetu powiatu stanowią wydatki oświatowe.

Z dniem 1 września wchodzą w życie nowe przepisy płacowe                          dla nauczycieli związane z realizacją drugiego etapu podwyżek wynagrodzeń,                      a także obowiązującego nowego regulaminu płacowego podjętego uchwałą Rady Powiatu w kwietniu b.r.

 

 

 

 

 

6. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

 

            Lucyna Miętek – poinformowała, że zaplanowane na 2009 rok dochody budżetu, w okresie I półrocza zwiększono    o kwotę  843.965 zł  i wynoszą  49.651.785 zł.

Dochody w okresie półrocza  zrealizowano w wysokości 26.851.177,54 zł                  co stanowi  54,08 % planowanych wpływów.

1. planowane dotacje w wysokości  7.218.220 zł  zrealizowano 55,51 %,            

    w kwocie  4.006.787 zł

    z tego:

-        dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresuadministracji rządowej  zaplanowane w wysokości 4.912.420 zł,  zrealizowano w 58,66 %  w kwocie 2.881.715 zł ,

-        dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu       zaplanowane w wysokości 2.292.800 zł, zrealizowano w 49,07 %  w kwocie       1.125.072 zł ,

-        dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości 13.000 zł, realizowane będą w II półroczu,

2.   planowane  dochody z tytułu należnej  subwencji  w wysokości

      28.477.710 zł – zrealizowano w 58,02 %  w kwocie 16.521.400 zł

3.   planowane  dochody z Funduszy Celowych w wysokości 640.800 zł,

      zrealizowano w 50,09 % w kwocie 321.000 zł,

4.  Planowane do pozyskania dochody z innych źródeł w kwocie 2.290.008 zł,

     zrealizowano w  44,46 %. – w kwocie 1.018.111 zł :

-        z ARiMR  planowane  117.858 zł, (na finansowanie ekwiwalentów za  uprawy leśne ) otrzymano 61.403,58 zł – 51,10%,

-        na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu  planowane 946.072 zł , 621.072 zł środki na  „Solary”, 325.000 zł na remont dachu w DPS Modrzewiec) -  otrzymane 0 zł

-        z Funduszy Norweskich planowane 339.380 zł, otrzymane 339.379,33 zł –  100 % ( rozliczenie inwestycji „Termomodernizacja „)  

-        dotacje rozwojowe planowane 886.698 zł, wykonanie 617.328,09 zł  - 62 %

5. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami

    samorządu terytorialnego pozyskano w 52,29 %;

6. Dochody własne, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak

    i Starostwo,  wykonano w 41,73% -  w  kwocie 4.264.174,17 zł

   z tego:

-        dochody z tyt. wpływów  z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT ) wykonano w 40,35  %  w kwocie 1.807.478 zł  ( niżej  od 50 % - o kwotę  432.482 zł) ,

-        wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonano w53,06 %  w kwocie 47.757,90  wyżej  o  2.758 zł.

Najniższe dochody ( w odniesieniu do 50 % )  uzyskano w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15,75%.

Dochody z tytułu  sprzedaży mienia powiatu  zrealizowano w 2,58 % w kwocie 39.141,50 zł na planowane 1.520.000 zł.

Ponadto, niższe niż 50% dochody zrealizowano w :

-        Starostwie Powiatowym z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych               48,09 %,  o 17.161 zł,

-        w rozdziale Szkoły Zawodowe – dochody zrealizowano w 41,31 %,                  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju w 13,10 % mniej o 1.107 zł, w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie w 42,11 % - mniej              o   8.434 zł.    

-        w rozdziale Internaty i bursy szkolne, Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie   

-        dochody zrealizowano w 38,22 %.

W porównaniu z rokiem ubiegłym,  planowane dochody zrealizowano wyżej                     o 0,94 % (w 2008 r. planowane  dochody wykonano  w 53,13% ,  w bieżącym                  w 54,08 %). Dochody własne powiatu w 2008 roku,  na zaplanowaną kwotę 8.905.802 zł wykonano 4.556.307 zł co stanowiło 51,16 %. W roku bieżącym dochody  własne zrealizowano w 41,73 %  - o  9,43 % niżej  niż w roku ubiegłym.

- dochody z opłat komunikacyjnych w 2008 roku zrealizowano w kwocie            487.016 zł co stanowiło 69,57 % planowanych wpływów (plan 700.000 zł),                    a roku bieżącym dochody  te ( wykonanie 432.838 zł ) są niższe o 54.178 zł .

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach są niższe od roku 2008                              o 175.504 zł  (w  2008 roku do budżetu wpłynęła kwota 2.030.740 zł, w roku bieżącym  1.855.236 zł). 

Zaplanowane wydatki na 2009 rok, w okresie I półrocza zwiększono o kwotę               892.231 zł i wynoszą 50.932.833 zł. 

Zwiększenie wydatków nastąpiło na skutek zwiększonych dochodów o 843.965 zł, oraz zwiększeniu deficytu o 48.266 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w 44,91 % w kwocie 22.872.104,98 zł .

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano               w 52,34 %.

Wysokie wykonanie wydatków odnotowano w rozdziale - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w grupie wydatków rzeczowych wykonanie wynosi 80,38 %. W stosunku do roku ubiegłego, zaplanowane wydatki są wyższe  (przyznana dotacja ) o kwotę 5.000 zł, lecz z uwagi na ilość składanych wniosków   o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wciąż niewystarczające.

 

 

 

 

 

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,   w rozdziale Komisje poborowe,  nie zostały zrealizowane, a otrzymaną dotację w wysokości  500 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydatki zaplanowane w dziale Oświata                i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  na łączną kwotę 12.500 zł , będą realizowane w II półroczu.

Zaplanowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano w 37,36 %

Zaplanowane wydatki na finansowanie działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 50,80%. Wyższe (7/13 – 53,9%) wykonanie wydatków odnotowano:

-        w  Zespole Szkół w Połczynie Zdroju  - 58,84 %, a grupie wydatków na wykonanie wynosi 61,25 %,

-        w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie -  54,57 %, w grupie rzeczowych  wykonanie wynosi 74,71 %,

-        w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju w:

-        Liceum profilowanym wydatki wykonano w 77,32 %

-        Szkole zawodowej w wysokości 54,97%, a grupie wydatków rzeczowych 68,22 %

-        w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie wydatki w grupie rzeczowych w 60,92 %.

Działalność I półrocza zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 3.979.072,56 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

 

                                   Rozliczenie budżetu za I półrocze.

 

                                                                plan                                              wykonanie

 dochody                              49.651.785 zł                            26.851.177,54 zł          

             wydatki                              50.932.833 zł                            22.872.104,98 zł

             wynik                                - 1.281.048 zł                                   +   3.979.072,56 zł     

              (+ nadwyżka)

              (- deficyt )

 

Finansowanie deficytu:                                          plan                                           wykonanie

I.         przychody                                     2.988.266 zł                                           - 

kredyt                                                     2.010.000 zł

budynek ZSzP Świdwin ( 2.010.000 zł)  

kredyt ( pod warunkiem pozyskania

             środków zewnętrznych)        930.000 zł

nadwyżka z lat ubiegłych                         48.266 zł                 

II.         rozchody                                                1.707.218 zł                                   821.423 zł

           - spłata kredytów  1.687.131 zł                                                  811.340,10 zł 

          - spłata pożyczki WFOSiGW 20.087 zł                                        10.08,00 zł

 

Zadłużenie budżetu na dzień 30.06.br wynosi 6.018.683,27 zł, 

w tym:

- kredyty      5.990.430,27 zł 

- pożyczki         28.253,00 zł

i stanowi to 12,12 % zaplanowanych dochodów na 2009 rok.

Łączne zobowiązania bieżące Powiatu  wynoszą  731.328,27 zł.

 

            Józef Pietraszek – zapytał czy pani Skarbnik przewiduje zmniejszenie wpływów do budżetu powiatu z tytułu dochodów własnych?

 

            W odpowiedzi Skarbnik poinformowała, że zapewne wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych będą mniejsze od planowanych w budżecie                      i zapewne na początku czwartego kwartału będzie niezbędna korekta budżetu powiatu.

 

            Innych uwag radni nie zgłosili, w tej sytuacji Przewodniczący Rady uznał, że Rada Powiatu przyjęła informacje z realizacji budżetu powiatu za I półrocze.

 

7. Ocena sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej.

 

            Dyrektor Szpitala Tomasz Żukowski poinformował, że w szpitalu                         w I półroczu leczono 2.882 pacjentów w tym 430 dzieci. Zrealizowano                  10.721 osobodni, wskaźnik obłożenia łóżka wyniósł 42.6 średniego wykorzystania łóżka wyniósł 77,17 dni. Przyjęto 193 porody. Udzielono 1.899 porad ambulatoryjnych w izbie przyjęć.

Poradnie specjalistyczne przyszpitalne udzieliły 6.971 porad łącznie w szpitalu 4.771 pacjentom udzielono usług medycznych.

            Z dniem 1 lipca ograniczono przyjęcia pacjentów na oddziały: dziecięcy, wewnętrzny oraz położnictwa i ginekologii, pomimo ograniczenia przyjęć                       w m – cu lipcu nadal wystąpiły nadpracowania.

W celu ograniczenia kosztów osobowych część personelu przesunięto do innej pracy bądź wysyłano na urlopy.

Ze względu na niższy kontrakt nie przeprowadzono żadnych remontów i zakupów sprzętu medycznego. Rozpoczęto jedynie na oddziale pediatrii remont sali, gabinetu zabiegowego i dyżurki pielęgniarek.

            W związku z dużymi problemami w zakresie pozyskania kadry lekarskiej znacząco wzrosły koszty pracy. Całkowite koszty pracy wynoszą 79,66 % przychodów i 72,58 % kosztów. Koszty kontraktów stanowią 20,77 % przychodów i 18,92 % kosztów. Koszty umów o pracę wyniosły 48,11 % przychodów i 43,83 % kosztów.

            Pilną potrzebą jest remont dachu szpitala, zakup aparatu do znieczuleń, remont własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody.

            Sytuacja finansowa ZOZ przedstawia się następująco:

-        należności 1.230.793 zł

-        zobowiązania 5.672.107 zł w tym długoterminowe 3.243.392 zł. Pożyczka Starostwa 327.600 zł

-        kredyt w Nordea Bank 2.718.750 zł – rata miesięczna 31.250 zł + odsetki 12.861 zł, łączna rata 44.111 zł, rocznie 512 tys. zł, krótkoterminowe 2.428.714 zł.

-        przychody 6.650.152 zł, koszty 7.067.586 zł

-        wynik finansowy – 514.693 zł.

 

8. Podjęcie uchwał.

 

Krystyna Wojnicka – poinformowała, że na podstawie uchwały  Rady Powiatu w Świdwinie  z dnia 23 lutego 2000 r. zostały utworzone filie                        w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Sławoborzu Publicznego Gimnazjum Specjalnego. Filia  Publicznego Gimnazjum Specjalnego funkcjonująca  na terenie miasta Świdwin oraz na terenie miasta Połczyn – Zdrój została powołana na mocy przepisów oświatowych, które                     w chwili obecnej już nie  obowiązują.

            Uchwałą  z dnia 10 lipca 2002 r. powierzono prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w Połczynie – Zdroju Gminie Połczyn – Zdrój.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów nie ma podstaw prawnych  do funkcjonowania filii gimnazjum.

W związku z koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławoborzu                                  do obowiązujących przepisów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

            Radni Janusz Podpora i Henryk Klaman pytali czy utworzone gimnazjum będzie funkcjonowało w obecnej strukturze oraz czy spowoduje zmiany kadrowe, dodatkowe etaty w administracji Ośrodka?

 

            Krystyna Wojnicka – poinformowała, że uchwała nie spowoduje zmian kadrowych, poprawiona zmiana w strukturze SOSZ-W w Sławoborzu wynika                     z wniosku pokontrolnego wizytacji Ośrodka, aby dokonać zmian w strukturze placówki w ten sposób, by w jego skład wchodziło jako filia gimnazjum, która wynika z rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/157/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przekształcenia filii Gimnazjum Specjalnego w Świdwinie funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławoborzu, w Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Świdwinie

Podjęta pozytywnie, 16 głosami za uchwałą i 1 głosie wstrzymującym (głosowało 17 radnych)

 

            Krystyna Wojnicka – przedstawiając drugi projekt uchwały poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy -  Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową ma obowiązek określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach                i placówkach oświatowych oraz  określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3. W związku                w powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXI/158/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko  kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela, szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Świdwinie

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 17 radnych)

 

            Krystyna Wojnicka – poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy - Karta Nauczyciela – art. 42 ust. 7 pkt 1 organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową ma obowiązek określenia zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. W związku w powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXI/159/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny               w poszczególnych  okresach roku szkolnego

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 17 radnych)

 

 

 

            Krystyna Wojnicka – poinformowała, że Plan Rozwoju Lokalnego,                  w części IV - Wieloletni Plan Inwestycyjny uwzględnia  dwunastoletnią (lata 2009-2020) rzeczową i finansową perspektywę realizacji zadań, a jego otwarty charakter umożliwia wprowadzanie modyfikacji w hierarchii priorytetów przyjętych przez samorząd powiatowy.

            Konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w roku 2009 wynika ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji  pn. „Rozbudowa i remont kapitalny budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie, ul. Kościuszki 28, uwzględnienia realnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych                          na tę inwestycję wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie, oraz rezygnacji z zakupu lokalu użytkowego przy ul. Mieszka I 17a.

Zaktualizowano również inwestycje na rok 2010 oraz na lata 2011-2020 uwzględniając realne możliwości pozyskiwania środków pomocowych,                          w tym realne szanse na pozyskanie środków na inwestycje wymienione                          w poz. 1,2,4,5,6,8,9 w roku 2010 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Mechanizmu Finansowego – wniosek złożony przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w którym znalazły się ww. inwestycje przeszedł I etap oceny merytorycznej. 

 

Dyskusja:

 

            Kazimierz Tutur – w proponowanych zmianach nie został uwzględniony remont budynku przy ul. Świerczewskiego w Połczynie – Zdroju.

            Krystyna Wojnicka – jeśli pojawi się możliwość pozyskania środków pomocowych zaproponujemy wprowadzenie zadania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, gdyż dzisiaj byłby to zapis nie aktualny.

            Henryk Klaman – przypomniał, że przed dwoma laty miał wątpliwości zasadności wycięcia zdrowych drzew naprzeciw gimnazjum w Świdwinie,                 na skrzyżowaniu ul. Kombatantów i Wojska Polskiego. Wówczas przekonywano, że będzie zaraz przebudowa skrzyżowania i stad jest taka konieczność.

W Planie Inwestycyjnym zadanie to znajduje się na poz. 19 sprytnie dołączając przebudowę ulic na lata 2011 – 2020 domniemając, że to perspektywa bardzo odległa w czasie. Krótko mówiąc „lip nie ma a ze skrzyżowaniem lipa”.

            Kazimierz Tutur – zauważył, że dalsza rozbudowa szkoły w Świdwinie jest planowana po roku 2011 bez uwzględnienia środków pomocowych, jak to się ma do Zespołu Szkół w Połczynie – Zdroju.

            Krystyna Wojnicka – stwierdziła, że pozycja w Planie nie ma znaczenia            w kolejności realizacji zadania. W pierwszej kolejności trzeba przygotować dokumentację.

 

            Józef Pietraszek – w interpelacjach nie jednokrotnie podnosił                          o przyspieszenie realizacji tego zadania. Sądził, że będzie przebudowa w roku 2010.

            Janusz Podpora – budowanie budżetu na 20120 r. będzie zapewne oparte na WPI a nie planuje się rozbudowy szkoły w Połczynie – Zdroju i remonty szpitala powiatowego. Zadania te powinny być wpisane do planu inwestycyjnego.

            Henryk Klaman – zwrócił uwagę na planowaną instalację kolektorów słonecznych przy braku środków na remont dachu budynku szpitala                           w połączeniu z planowaną prywatyzacją. Czy dzierżawa szpitala staje się coraz mniej realna?

            Krystyna Wojnicka – trudno rezygnować z kolektorów słonecznych, które mogą być sfinansowane w 80 % z funduszy szwajcarskich. Zarząd Powiatu zobligował dyrektora Żukowskiego do przygotowania kosztorysu na niezbędny remont przed jesienią bez względu na dzierżawę budynku szpitala.

           

            Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 14 lipca b.r. otrzymał pismo informujące, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Uchwałą z dnia 11 lipca b.r. umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIX/136/09  Rady Powiatu w Świdwinie z dnia                 28 maja b.r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania „Kompleksowy remont dachów Szpitala Powiatowego w Połczynie – Zdroju”.

 

Uchwała Nr XXXI/160/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego

Podjęta pozytywnie, 10 głosami za uchwałą, przy 2 przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących (głosowało 17 radnych)

 

            Alicja Tudrujek – poinformowała, że z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszło                  w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), które              w załączniku Nr 3 swoim zasięgiem objęło również pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Zgodnie z nowymi regulacjami wynikającymi   z przepisów art. 2 pkt. 2 i art. 39 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych oraz wymienionego rozporządzenia             na pracodawcę nałożony został obowiązek określenia w regulaminie wynagrodzenia m.in. wymagań kwalifikacyjnych oraz szczegółowych warunków wynagrodzenia, w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia pracowników samorządowych.

            Zgodnie z oświadczeniami dyrektorów, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu wprowadzone zostały, wymagane przepisami prawa - regulaminy wynagradzania pracowników samorządowych.

            Wobec powyższego Uchwała Nr XIII/70/08 Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości 1 punktu w złotych staje się bezprzedmiotowa.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXI/161/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości 1 punktu w złotych

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 17 radnych)

 

            Roman Kozubek – poinformował, że dotychczasowe jedyne ujęcie wody dla Szpitala – własna studnia jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga remontu. Istniała groźba jej awarii i pozbawienia Szpitala bieżącej wody. Stworzyłoby to poważne zagrożenie sanitarne.

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi posiadanie przez Szpital drugiego ujęcia wody jest podstawowym warunkiem prowadzenia działalności.

Wykonanie drugiego ujęcia wody było planowane w Programie Restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju, opracowanym w lipcu 2004 r. Jednak z uwagi na brak środków finansowych realizacja tego zadania była odkładana. Obecnie wykonano drugie ujęcie wody, którego koszt wyniósł 21.639,18 zł. Na tę kwotę składają się jedynie koszty materiałów niezbędnych                 do wykonania przyłącza. 

Posiadanie przez Szpital drugiego ujęcia wody pozwoli na wykonanie remontu studni i stacji uzdatniania wody.  

Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Zespół może otrzymać od organu tworzącego dotację                  na remonty i inwestycje.

            W świetle powyższego, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju jest uzasadnione.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXI/162/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 17 radnych)

 

            Lucyna Miętek – poinformowała, że na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy  o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego może udzielić  pomocy finansowej innej jednostce samorządy terytorialnego. Organ stanowiący podejmuje  odrębną uchwałę w tej sprawie zgodnie z art.167, ust 2 ustawy                   o finansach publicznych

            Zarząd Powiatu proponuje dotację finansowa w kwocie 60 tys. zł                  na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali sportowej w Połczynie – Zdroju.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXV/163/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania dotacji celowej Gminie Połczyn – Zdrój

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 17 radnych)

 

            Skarbnik Powiatu przedstawiając uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2009 poinformowała, że zwiększenie dochodów o kwotę 113.000 zł nastąpiło na skutek zwiększenia dochodów,  na wniosek dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg  w Świdwinie o kwotę 85.000 zł i Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu o kwotę 25.000 zł , oraz przyjęcia                do budżetu kwoty 3.000 zł – dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  przyznanej  Szkole Podstawowej Specjalnej           w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławoborzu.

            Zwiększenie wydatków o kwotę 1.412.561 zł nastąpiło na skutek:

-        zwiększenia wydatków  bieżących , w Powiatowym Zarządzie Dróg                 w Świdwinie  o kwotę 85.000 zł, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławoborzu o kwotę 25.000 zł, oraz o kwotę 3.000 zł             w Szkole Podstawowej Specjalnej - w skutek zwiększonych dochodów,

-        udzielenia Gminie Połczyn Zdrój dotacji celowej w kwocie 25.000 zł,                na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXIII/111/08 z dnia 20 listopada 2008 roku                w sprawie udzielenia pomocy  na współfinansowanie inwestycji drogowej ”Przebudowa ulicy Zdrojowej i Parkowej w Połczynie Zdroju dla poprawy sieci powiązań dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz zwiększenia bezpieczeństwa w strefie uzdrowiskowej i gospodarczym centrum miasta”,

-        udzielenia dotacji celowej Gminie Połczyn Zdrój w kwocie 60.000 zł                z przeznaczonej  na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych  wyposażenia sali sportowej, (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Świdwinie                      Nr XXXI/163/ 09 z dnia 27.08.2009 r.)

-        udzielenia  dotacji celowej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju w kwocie 21.640 zł , przeznaczonej na sfinansowanie kosztów remontu drugiego ujęcia wody, (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu                  w Świdwinie Nr XXXI/162/ 09 z dnia 27.08.2009 r.)

-        zwiększenia o kwotę 982.720 zł wydatków na zadnie inwestycyjne „Rozbudowa budynku szkoły przy ul. Kościuszki w Świdwinie”(prace                   z roku 2008 kwota 505.276zł,  roboty dodatkowe- 311.100 zł, zaawansowanie robót z 2010 r. - 166.344 zł) 

-        zwiększenie o kwotę 35.700 zł  wydatków na pokrycie kosztów nadzorów inwestycyjnych, oraz  kosztów opracowania archeologicznego i  audytu energetycznego,

-        zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych  o kwotę 32.293 zł z powodu ustalonego  wyższego kosztu kształcenia uczniów w szkołach publicznych tego samego typu,

-        zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie o kwotę 25.000 zł na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej.

            Zmniejszenie wydatków o kwotę 532.293 zł  nastąpiło na skutek:

-        wycofania planowanego wydatku na zakup sali przy ul.Mieszka I  - kwota 500.000 zł,

-        rozwiązanie rezerwy w kwocie 32.293 zł na pokrycie  wyższych kosztów dotacji  dla szkół niepublicznych.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXI/164/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2009 r.

Podjęta pozytywnie, 14 głosami za uchwałą i 1 głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych)

 

            Janusz Podpora – przedstawił protokół zespołu kontrolnego, który zajmował się uzupełnieniem do skargi Pana Wiesława Jokiela, oraz projekt uchwały informując, że Rada Powiatu uchwałą   Nr XXVII/129/09  z dnia                    26 marca 2009 r. skargę Pana Wiesława Jokiela zam. ul. Wojska Polskiego 27/3 w Świdwinie uznała za bezzasadną.

Pan Jokiel wystąpił do Wojewody z ponownym pismem z dnia  29 maja 2009 r. W piśmie tym Pan Wiesław Jokiel nie wskazuje nowych okoliczności, ani innych uzasadnień dla zamiaru korzystania z mienia Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej Socjalizacyjnej „Dzieciowisko” w Świdwinie.

            Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Świdwinie na swym posiedzeniu                 w dniu 20 sierpnia 2009 r. ponownie przeanalizowała protokoły i ustalenia Zespołów Kontrolnych Komisji Rewizyjnej z dnia 25 czerwca 2009 r.,                        po wysłuchaniu Pana Wiesława Jokiela oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dyrektora oraz innych pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej Socjalizacyjnej „Dzieciowisko”,  wnioskuje aby nie zmieniać ustaleń i ocen dokonanych w uchwale Nr XXVII/129/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia                26 marca 2009 r.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXI/165/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Świdwińskiego

Podjęta pozytywnie, 14 głosami za uchwałą i 1 głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych)

 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

            Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

10. Wolne wnioski.

 

            Jacek Firmanty – zgłosił ogromną ilość śmieci na kąpielisku jeziora Bystrzyno od strony Nielepu. Należy niezwłocznie zobowiązać Nadleśnictwo Świdwin do uporządkowania plaży w Nielepie.

            Jerzy Jacewicz – pytał czy będą podjęta działania o przywrócenie całodobowej opieki zdrowotnej w Połczynie – Zdroju?

            Ali Al – Mohamad – prosi o informację losów wniosku na przebudowę drogi Sława – Rąbino oraz w jakim zakresie jest wykorzystany aparat USG                w ZOZ?

            Wicestarosta Roman Kozubek poinformował, że wniosek przeszedł ocenę formalną, natomiast na etapie oceny merytorycznej został odrzucony ze względu na oddziaływanie na uwarunkowania środowiska.

             W wydanej przez Wójta Gminy Rąbino decyzji środowiskowej, brak części uzgodnień zawartych w postanowieniu Wojewody Zachodniopomorskiego.  Wydanie decyzji wymaga uzgodnienia z wpisaniem w decyzji nie tylko               w uzasadnieniu.

Marszałek ogłosił ponowny jesienny nabór wniosków na pulę 50 mln zł,  Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił o wydanie decyzji środowiskowej i Zarząd Powiatu złożył ponownie wniosek.

            Józef Pietraszek – zgłosił przykrą refleksję związaną ze zbliżającym                  się terminem planowanego przekazania pawilonu szkolnego. Jest pytanie dlaczego nie zaplanowano środków na wyposażenie klas? Dyrektor ze starymi rupieciami będzie się wprowadzał do pięknego pawilonu.

            Starosta Mirosław Majka w odpowiedzi stwierdził, że w szkole nie ma „starych rupieci”.

Wystąpimy we wrześniu, po zakończeniu I etapu budowy, do Ministra Edukacji            z wnioskiem o środki finansowe na wyposażenie klas. Przyspieszony remont stwarza taką możliwość.

 

11. Zakończenie obrad sesji.

 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 17.00 zamknął obrady 31 sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

 

Na tym protokół zakończono.

 

    Protokołował                                                                                 Przewodniczący Rady

 

Wielisław Płoszaj                                                                              Kazimierz Szafrański