Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXXII/09 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej dnia 24 września 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXII/09

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej  dnia 24 września 2009  r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 

1. Otwarcie sesji

 

         Przewodniczący Rady Kazimierz Szafrański otwierając obrady 32 sesji Rady Powiatu w Świdwinie powitał radnych, członków Zarządu Powiatu                     ze Starostą Mirosławem Majką, burmistrza Miasta Świdwin oraz Naczelników Starostwa Powiatowego.

 

2. Sprawy regulaminowe.

 

         Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy 15 radnych, obrady są prawomocne, oraz stwierdził, że nikt z radnych nie zgłosił uwag                do treści protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu.

 

         Następnie zaproponował omawianie projektów uchwał rozpocząć                     od uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju.

 

         Starosta zgłosił wycofanie ze względów formalnych z obrad sesji projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych dla szkół             i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Świdwińskiego.

 

         Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany                      do porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.      

5. Realizacja uchwały Nr XXX/153/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 18 czerwca 2009 r.            w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej   w Połczynie – Zdroju.

6. Podjęcie uchwał :

·         o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, oddawania                       w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju

 

·         w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju

·         w sprawie przyznania dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju

·         w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wraz z Gminą Miejską Świdwin zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Łąkowej w Świdwinie”

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2009 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

 

3. Interpelacje i zapytania radnych

 

         Józef Pietraszek – zapytał o sytuację finansowa oraz udział Powiatu                 w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

         Paweł Rydz – poinformował, że Komisja Zdrowia obradując wspólnie               z Komisją Budżetu wypracowała do Zarządu Powiatu wniosek przygotowanie planu działań na wypadek nie rozstrzygnięcia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju.

 

         Przewodniczący zwrócił się do Wysokiej Rady z intencją uczczenia chwilą ciszy tragedii, która miała miejsce w kopalni „Wujek” na Śląsku, w której zginęło 17 górników.

         W podobnym wymiarze moralnym w dniu 18 października b.r. zamierza wystąpić z intencją w imieniu Wysokiej Rady.

W dniu 19 października 1984 r. został porwany, bestialsko maltretowany                     i wrzucony w wody Wisły ksiądz Jerzy Popiełuszko, ukochany przez robotników Ruch „Solidarność”, cały naród. Człowiek dobry, człowiek który dawał przykład zwyciężania dobra nad złem. Bestialsko zamordowany przez służby specjalne. Ukarani zostali wykonawcy, mocodawcy do dzisiaj unikają kary. Jeśli radni             nie zgłoszą obiekcji uzna, że uzyskał akceptację na przedstawienie intencji podczas uroczystości przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki w Świdwinie w dniu 18 października 2009 r.

        

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.    

 

         Starosta Mirosław Majka  informując o pracy w okresie międzysesyjnym stwierdził, że Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia, podjęto  4 uchwały.

Dwie uchwały dotyczyły zmian w budżecie w toku jego wykonywania.                     Po zmianach, budżet powiatu zamyka się kwotami:

dochodami w wysokości-  49.812.930 zł

wydatkami w wysokości - 51.861.246 zł

deficytem budżetowym w wysokości - 2.048.316 zł.

         Podjęliśmy uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert                  na realizację zadania publicznego w 2009 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat, w wysokości 8.000 zł ,z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czwarta z podjętych uchwał,  dotyczyła wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2010.

          Podczas posiedzenia w dniu 8 września , zostały wręczone akty nadania na stopień  nauczyciela mianowanego  panu Danielowi Nowakowi - nauczycielowi w Zespole Szkół Rolniczych CKP, pani Katarzynie Falińskiej - nauczycielce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie, pani Małgorzacie Olszewskiej - nauczycielce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych           w Świdwinie, pani Małgorzacie Sokołowskiej - nauczycielce w Zespole Szkól Rolniczych CKP w Świdwinie i pani Izabeli Żuchowskiej - nauczycielce                     w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju.

         Po zapoznaniu się z opinią prawną dotyczącą zapisów w arkuszu   organizacyjnym Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, w zakresie dotyczącym prowadzenia przez nauczycieli prywatnej działalności prowadzenia nauki jazdy, Zarząd  zatwierdził projekt organizacyjny Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.

          Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku pana St. Mycy w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju przy ulicy St. Staszica 6, stanowiska drugiego wicedyrektora.

          Rozpatrzone  zostały wnioski dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej                  w Połczynie - Zdroju pana Tomasza Żukowskiego w sprawie sfinansowania niezbędnych prac remontowych dachu szpitala i  udzielenia dotacji na zakup aparatu do znieczulania ogólnego.

Projekt uchwały w tej sprawie będzie przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

         Ponadto Zarząd omówił i przyjął projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz rozpatrzył wnioski finansowe.   

        

         Starosta poinformował, że z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego            w Szczecinie wspólnie z przedstawicielstwem Programu Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju Ukrainy w połowie września przebywali w naszym powiecie przedstawiciele samorządów ze środkowej Ukrainy. W imieniu Powiatu Dubrovyckij list intencyjny o współpracy podpisał wicestarosta Paweł Waszyiszyn.

         W ciągu dwóch miesięcy powinniśmy podpisać umowę o współpracy.

 

 

         Henryk Klaman – pytał ile jest oddziałów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie – Zdroju? Jakie argumenty przemawiają                 za powołaniem dwóch zastępców dyrektora szkoły? Połączyliśmy szkoły                    a w tej chwili tworzymy nowy etat, jak to się ma do dwuletniej batalii                     o oszczędności w połczyńskiej oświacie?

 

         Starosta poinformował, że w połączonej szkole jest 19 oddziałów.                    W przypadku szkolnictwa zawodowego istnieje wymóg prawny zatrudnienia kierownika kształcenia zawodowego. Drugi wicedyrektor będzie pełnił funkcję łącznika pomiędzy dwoma typami szkół. Proces dydaktyczny w tej szkole realizowany jest w trzech obiektach.

         Janusz Podpora – podzielił opinię o potrzebie powołania dwóch zastępców dyrektora, tylko po co było na siłę łączyć szkoły?

         Kazimierz Tutur – nie negując współpracy z powiatem na Ukrainie, zapytał czy Urząd Marszałkowski sfinansował pobyt samorządowców, gdyż                 w budżecie na ten cel nie zaplanowaliśmy środków finansowych.

 

5 Realizacja uchwały Nr XXX/153/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia                 18 czerwca 2009 r. w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej   w Połczynie – Zdroju.

 

         Starosta przypomniał, że dwa podmioty są zainteresowane dzierżawą Szpitala i podjęcia się zadania poprowadzenia szpitala w sposób profesjonalny, są to Szpitale Polskie SA z Katowic i Nowy Szpital ze Szczecina.                              Wraz z Wicestarostą odwiedzili szpitale prowadzone przez spółki zainteresowane dzierżawą.

Odpowiednio skonstruowana umowa na okres 25 – 30 lat zachowa w 100 % własności szpitala oraz zapewni kompleksowość świadczonych usług zgodnie                   z naszymi oczekiwaniami. Przychód z dzierżawy powinien zabezpieczyć spłatę zadłużenia SP ZOZ. Powiatu nie stać na wielomilionowe inwestycje. Grupa Nowy Szpital aktualnie prowadzi 8 szpitali w: Świeciu, Wschowej, Kostrzynie, Nakle, Szubinie, Świebodzinie, Skwierzynie i Wąbrzeżnie. Każdy szpital zachował swoją odrębność. Spółka „Szpitale Polskie” pragnie przejąć ZOZ od nowego roku.              Dla potrzeb szpitala zakupiono aparaturę medyczną, zinformatyzowano proces lecenia i rozliczeń, przeprowadzono zmiany organizacyjne, wykonano konieczne remonty. Spłacone zostały wieloletnie zobowiązania, utrzymywana była płynność finansowa. Mimo to szacuje się strata na działalności w roku 2009, wyniesie 1.230 tys. zł. Za I półrocze strata wyniosła 514 tys. zł, przy nadpracowaniach              na kwotę 570 tys. zł oraz braku deklaracji NFZ na ich zapłacenie.                           Szpital traci płynność finansową, powstają zaległości płatnicze.

         Starosta poinformował, że w ciągu kilku dni zostanie ogłoszony przetarg na wydzierżawienie ZOZ, by jak najszybciej zakończyć całą procedurę związaną z rozstrzygnięciem i ewentualnymi protestami.

Zamierzamy na podstawie umowy  na okres 30 lat przekazać mienie stałe                      i ruchome wraz z cesją kontraktu z NFZ do udzielenia nieodpłatnych usług medycznych oraz przejęcie całego personelu szpitala. Spółka będzie musiała remontować szpital. Zamierzamy z wpływów z tytułu dzierżawy spłacić zadłużenie szpitala, które aktualnie wynosi ponad 5,6 mln zł. Chcielibyśmy,                   aby nowy podmiot przejął administrowanie szpitalem od nowego roku. W okresie przejściowym po konsultacji ze środowiskiem medycznym powołamy pełniącego obowiązki dyrektora ZOZ. Jeśli przetarg nie zostanie rozstrzygnięty bądź Rada nie podejmie uchwały o dzierżawie szpitala wówczas życie pokaże, co robić dalej?

         Poinformował, że Szpitale Polskie SA w Katowicach przedstawiła                 dwa warianty dalszej współpracy:

- wariant ratowania obecnego budynku szpitala

- wariant budowy nowego szpitala.

         W pierwszym przypadku szczegółowa analiza techniczna pozwoli                    na określenie wielkości możliwości oraz zakresu prac remontowych, które doprowadzą do uratowania budynku szpitala. Powiat jako właściciel budynku powinien znać wielkość nakładów, które będą podstawą do zawarcia umowy dzierżawy.

         W drugim przypadku stary szpital zostałby wydzierżawiony i prowadzony przez operatora w starych murach w czasie realizacji inwestycji. Po zakończeniu inwestycji stary szpital mógłby być sprzedany albo wykorzystany na pomocniczą działalność np. opiekę długoterminową lub sanatoryjną.

         Spółka proponuje w terminie od 30 października b.r. zawarcie umowy              na dzierżawę i przejęcie od 1 stycznia 2010 r. działalności starego szpitala przez operatora wraz z utworzeniem NZOZ i likwidacją SP ZOZ.

         Pracujemy nad opracowaniem warunków do przetargu i powołaniem komisji konkursowej dla wyboru dzierżawcy.

Nie decydujemy się na żaden z wcześniej proponowanych wariantów z powodów finansowych. Nie mamy środków na potężne inwestycje, bez których szpital              nie będzie mógł funkcjonować. Przekazujemy 50 tys. zł na remont dachu                            i 40 tys. zł na aparat do znieczulenia ale to kropla w morzu potrzeb. Prywatna spółka Będzie inwestowała i płaciła za dzierżawę.

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja:

 

         Jerzy Jacewicz – przypomniał, że nowy podmiot w Świeciu zwolnił               200 pracowników z 600 – set osobowej załogi. Pracownicy połczyńskiego szpitala boją się zwolnień, które w niedługiej perspektywie czasu mogą                    się pojawić, boją się też niekorzystnych zmian umów o pracę. Pytał czy będzie przywrócona całodobowa opieka lekarska?

         Odejście z pracy dyrektora Żukowskiego w tak trudnym okresie                     jest kolejnym problemem z którym będzie się musiał zmierzyć Zarząd Powiatu.

Kto przejmie zarządzanie w okresie przejściowym? Kto przygotuje kontrakt               na najbliższe 3 lata?

 

         Starosta stwierdził, że niezależnie od tego co się wydarzy,                                  nic nas nie zwalnia z obowiązku zapewnienia opieki zdrowotnej                               dla mieszkańców powiatu. Najpóźniej w kwietniu 2010 r. przystąpimy                       do remontu dachu. Będziemy konsultować ze środowiskiem medycznym szpitala sprawę zatrudnienia dyrektora szpitala.

         Kazimierz Tutur – pytał czy Starosta może określić priorytety Zarządu,   co należy kolejno zagwarantować dla prawidłowego funkcjonowania szpitala?

 

         Starosta stwierdził, że głównym priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców polegające na nieprzerwanym udzielaniu bezpłatnych świadczeń medycznych w dotychczasowym zakresie oraz wykonanie                             i sfinansowanie kapitalnego remontu szpitala w celu dostosowania                            go do fachowych i sanitarnych wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

         Paweł Rydz – stwierdził, że pracownicy szpitala są już zmęczeni czekaniem na ostateczną decyzje co dalej ze szpitalem? Lekarze zaczynają rozglądać                   się za pracą poza Połczynem. Apelował do Zarządu Powiatu o przygotowanie wariantu awaryjnego na wypadek nie rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę. Dzisiejsze uchwały nie decydują ostatecznie, jest to kolejny krok. Wszyscy opowiadamy się za utrzymaniem szpitala. Przed podjęciem ostatecznej decyzji wysłuchamy wszystkich głosów. Musimy podjąć intensywną pracę                           nad przygotowaniem kontraktu.

         Janusz Podpora – wyraził opinię, że przy rozsądnej polityce finansowej powinniśmy wspierać finansowo i realizować wariant 5 restrukturyzacji szpitala. Jest wiele niewiadomych i z każdym dniem ich przybywa. Przekazując                          w dzierżawę szpital na 30 lat odcinamy się od odpowiedzialności za opiekę zdrowotną.

         Jacek Firmanty – pytał dlaczego przetarg a nie rokowania,                             czy jest szansa, że na następnej sesji podejmiemy uchwałę o dzierżawie szpitala?

        

         Starosta stwierdził, że przed nami jeszcze trzy tygodnie współpracy                          z dyrektorem Żukowskim do 17 października b.r.

Przetarg to sprawa czysta, klarowna, po zapoznaniu się z ofertą komisja przyznaje punkty, które decydują o wyborze oferenta. W składzie komisji przetargowej powinni być: Starosta, Wicestarosta, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Członek Zarządu, dyrektor szpitala, osoby związane medycyną                       i prawem.

 

         Kazimierz Tutur – pytał jakie uchwały będą jeszcze potrzebne do podjęcia decyzji o dzierżawie szpitala.

         Starosta poinformował, że dzisiejsza uchwała umożliwi ogłoszenie przetargu i powołanie komisji przetargowej. Kolejna uchwała to zatwierdzenie wyników przetargu, zakładamy jej podjęcie na kolejnej sesji.

 

         Wicestarosta dodał, że jeśli podejmiemy na dzisiejszej sesji uchwałę                    i dojdzie do wyboru zarządcy szpitalem to przed podpisaniem umowy Rada zdecyduje o dzierżawie szpitala mocą swej uchwały.

         Ali Al – Mohamad – prosił dyrektora Żukowskiego o przedstawienie powodów złożenia rezygnacji ze stanowiska dyrektora ZOZ.

         Tomasz Żukowski – w swej wypowiedzi nie ukrywał, że zamiar dzierżawy ZOZ był głównym powodem zgłoszenia się do konkursu na zastępcę do spraw medycznych NFZ w Szczecinie. Jego korzystne rozstrzygnięcie spowodowało złożenie rezygnacji z dalszego kierowania szpitalem. Firmy zainteresowane dzierżawą zapowiadały, że zatrudnią swojego dyrektora. Zdaje sobie sprawę, że zostawia ZOZ w nieciekawej sytuacji i to w okresie kontraktowania usług medycznych na 3 najbliższe lata. Ale nie widzi innego wyjścia.

         Jacek Wężowski – reprezentujący ratowników medycznych poinformował, że w przypadku prywatyzacji wniosą o przejście pogotowia ratunkowego                      w strukturę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, co może poprawić i uzdrowić sytuację w połczyńskim pogotowiu ratunkowym. Zmiana struktury zarządzania ich zdaniem spowoduje większą skuteczność w działaniu, poprawę jakości sprzętu co w konsekwencji przyczyni się do większego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Załoga pogotowia jest na tyle zdeterminowana, aby podjąć wszelkie kroki, by osiągnąć cel.

 

         Starosta przekazał, że Zarząd  Powiatu, który jest przeciwny wyłączeniu pogotowia ze struktur szpitala. Potencjalni dzierżawcy prezentują podobne stanowisko. Deklarował, że spotka się z dyrektorem wojewódzkiej stacji                              w tym temacie.

         Henryk Klaman – pytał, zwracając się do ratownika czy w innych powiatach stoją karetki rezerwowe. Nie można nas porównać ze Szczecinem, Koszalinem i Kołobrzegiem, gdyż ilość mieszkańców do obsługi                                jest nieporównywalna. Nie podzielił opinii, że wszyscy pracownicy zostaną zatrudnieni, wg jego wiedzy w tej firmie nie ma kierowców bez uprawnień ratownika medycznego. Pewnie to dobra firma, w której dyrektor Pałka samochodem z górnej półki miał w Polsce wypadek, życzył dyrektorom firm państwowych w ratownictwie medycznym takich samochodów.

         Janusz Podpora – solidaryzując się z wypowiedzią Pana Więżowskiego poparł starania załogi pogotowia o przyłączenie do stacji w Szczecinie.                         Jeśli będzie miał decydować o dalszych losach pogotowia to przychyli                       się do stanowiska załogi.

 

         Kazimierz Kławsiuć – miał wątpliwości czy stacja w Szczecinie zapewni tak wspaniałe warunki mieszkańcom i pracownikom pogotowia.

         Kazimierz Tutur – prosił o precyzyjną odpowiedz, kto jest kompetentny             w sprawie przekazania Pogotowia Ratunkowego w struktury Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Szczecinie, Zarząd czy Rada Powiatu?

         Józef Pietraszek – oczekiwał, że prace związane z przygotowaniami                do przetargu i jego rozstrzygnięciami nie mogą zaszkodzić w pracach związanych z kontraktem NFZ na świadczenia zdrowotne na lata 2010 – 2012.

         Paweł Rydz – uważał, że nie możemy już dzisiaj definitywnie stwierdzić,            że oddajemy szpital w dzierżawę, stąd wniosek komisji zdrowia o alternatywę, plan awaryjny na wypadek nie rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku utrzymania szpitala w dotychczasowym układzie, pracownicy pogotowia pozostają przy szpitalu.

         Tomasz Żukowski – nawiązując do wypowiedzi radnego Józefa Pietraszka oświadczył, że przygotowanie do kontraktu z NFZ trwają bez zakłóceń. Warunki kontraktu na lata 2010 – 1012 będą ogłoszone najprawdopodobniej w listopadzie b.r.

 

         Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu obrad sesji.

 

         Na obrady sesji przybyli radni: Ryszard Miedzik,  Ryszard Rozwadowski.

 

6. Podjęcie uchwał.

 

         Wicestarosta przedstawiając pierwszy projekt uchwały, przypomniał,               że dnia 18 czerwca 2009 r. Rada Powiatu w Świdwinie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju.

Uchwała ta upoważniła Zarząd Powiatu do rozeznania czy znalazłyby                        się podmioty zainteresowane dzierżawą nieruchomości i przejęciem                            od ZOZ w Połczynie – Zdroju udzielania nieodpłatnych świadczeń medycznych. 

Uchwała upoważniła również Zarząd Powiatu do prowadzenia rozmów                         z potencjalnymi operatorami szpitala. 

Od dłuższego czasu samorząd powiatu rozważał możliwości  działań mających na celu utrzymanie funkcjonowania i rozwój Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju. Między innymi opracowano „Koncepcję restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                   w Połczynie – Zdroju” z dnia 9 marca 2009r., która zawiera 5 wariantów dalszego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Połczynie - Zdroju.

Ze względów finansowych koncepcja ta nie została przyjęta do realizacji.

W związku z tym zaszła konieczność zmiany działań i podjęcia starań                         o przekształcenie ZOZ w Połczynie – Zdroju poprzez wydzierżawienie w  trybie przetargu publicznego nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej  wydzierżawienie mienia ZOZ, a także  przekazania nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych wyłonionemu operatorowi.

Najważniejszym elementem zmian jest fakt, że dotychczasowe świadczenia zdrowotne nadal będą nieodpłatne dla pacjentów. Ponadto operator zostanie zobowiązany do nieprzerwanego udzielania świadczeń dotychczas zapewnianych przez ZOZ. A zatem wszystkie nieodpłatne usługi zdrowotne świadczone mieszkańcom Powiatu do chwili obecnej przez ZOZ w Połczynie – Zdroju, nadal będą  świadczone nieodpłatnie.  

         Decyzja o przekształceniu funkcjonowania ZOZ polegającym                             na przekazaniu udzielania świadczeń zewnętrznemu podmiotowi poprzez dzierżawę mienia Powiatu w Świdwinie i  ZOZ w Połczynie – Zdroju wraz                  z odstąpieniem kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia na nieodpłatne świadczenia zdrowotne jest podyktowana:

- potrzebą wykonania i sfinansowania kapitalnego remontu obiektu szpitala          w celu dostosowania go do fachowych i sanitarnych wymogów określonych                 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia,

- potrzebą doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną,

- potrzebą poprawy trudnej sytuacji finansowej ZOZ.

Wg planu działalność ZOZ w 2009 r. ma się zamknąć stratą 1 mln 231 tys. zł.                /za pierwsze półrocze strata wyniosła 514.693 zł/.

Na koniec czerwca br. zobowiązana wyniosły 5 mln 672 tys. zł, w tym długoterminowe 3 mln 243 tys. zł, a krótkoterminowe 2 mln 429 tys. zł.

         Decyzja o wydzierżawieniu ZOZ została poprzedzona przez Zarząd Powiatu rozeznaniem możliwości i zdobyciem informacji o przekształceniach dokonywanych przez samorządy oraz możliwościami finansowymi                               i organizacyjnymi podmiotów zewnętrznych.

Operator szpitala zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Jego zadaniem  przede wszystkim będzie:

-nieprzerwanie udzielać nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych                                 w dotychczasowym zakresie,  

-przejąć pracowników ZOZ,

-za swoje środki finansowe kapitalnie wyremontować obiekt szpitala /dostosować go pod względem fachowym i sanitarnym  do wymogów określonych                          w rozporządzeniu Ministra Zdrowia/,

-doposażyć szpital w sprzęt i aparaturę medyczną.

Zarząd Powiatu proponuje zawarcie długoletniej umowy dzierżawy mienia                 na okres 30 lat, gdyż w przypadku krótszego okresu dzierżawy podmiot zewnętrzny będzie mniej skłonny do wykonania inwestycji infrastrukturalnych.

Umowa dzierżawy będzie określała między innymi program inwestycyjny, sposób wzajemnych rozliczeń między stronami oraz pakiet socjalny dla pracowników ZOZ.

Nastąpi przejęcie dotychczasowej działalności ZOZ przez nowy NZOZ z siedzibą w Połczynie – Zdroju utworzony przez operatora szpitala, z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z obecnego kontraktu ZOZ   w Połczynie - Zdroju             z NFZ na podstawie cesji. Nastąpi również ustawowe przejęcie pracowników Zespołu i zapewnienie pakietu socjalnego, który zostanie zawarty w umowie dzierżawy. Ponadto operator zostanie zobowiązany do wykonania kapitalnego remontu obiektu szpitala.

Przejęcie działalności szpitala przez nowy NZOZ w Połczynie – Zdroju spowoduje możliwość likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej. Jednakże projekt uchwały w tej sprawie Zarząd skieruje do Rady Powiatu wówczas gdy  zostanie wyłoniony operator, który spełni warunki określone w przetargu.

Podjęcie niniejszej uchwały stwarza Zarządowi Powiatu możliwość dalszych działań mających na celu wydzierżawienie mienia, stanowiącego własność Powiatu i ZOZ, a w szczególności do:

-         opracowania warunków przetargu i treści jego ogłoszenia,

-         przygotowania projektu umowy dzierżawy,

-         uzyskania opinii Wojewody Zachodniopomorskiego, organów gmin                     z terenu Powiatu Świdwińskiego, organizacji związkowych działających             w ZOZ w Połczynie – Zdroju oraz Rady Społecznej działającej przy ZOZ            w Połczynie – Zdroju,

ustalenia sposobu przekazania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Dyskusja:

 

         Józef Pietraszek – proponował, aby po pierwszym negatywnym przetargu przystąpić do rokowań.

 

         Wicestarosta opowiedział się za utrzymaniem zapisu § 11 w projekcie uchwały, dlatego, że może się zdarzyć tak, że po pierwszym przetargu szerzej może się rozprzestrzenić informacja i inne podmioty przystąpią do drugiego przetargu.

 

Więcej uwag nie zgłoszono.

 

Uchwała Nr XXXII/166/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 24 września 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury                     i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie            lub użyczenie aktywów trwałych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju

Podjęta jednogłośnie (głosowało 17 radnych)  

 

Wicestarosta Roman Kozubek poinformował, że zgodnie z art. 42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Rada Powiatu ustala zasady dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury            i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Zasady te zostały ustalone uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/121/09 z dnia               29 stycznia 2009r. Przedmiotowa uchwała nie normowała jednak zasad wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości lub ich części.

Z uwagi na rozważanie możliwości wydzierżawienia nieruchomości Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju uprawnionemu podmiotowi                           z równoczesnym przekazaniem udzielania całości świadczeń medycznych celowym stało się opracowanie zasad, według których miałoby to nastąpić.

         Radni Kazimierz Tutur i Janusz Podpora wnioskowali o uzupełnienie projektu uchwały o dodatkowy § o możliwości likwidacji ZOZ w przypadku przejęcia działalności szpitala przez nowy NZOZ w Połczynie – Zdroju.

         Wicestarosta Roman Kozubek wyjaśnił, że ostateczna decyzja o wyborze oferenta i likwidacji ZOZ należeć będzie również do Rady Powiatu.

 

         Po wyjaśnieniu wicestarosty radni wycofali zgłoszony wniosek. Dodatkowych uwag nie zgłoszono.

 

Uchwała Nr XXXII/167/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju

Podjęta pozytywnie, 16 głosami za uchwałą przy 1 głosie przeciwnym (głosowało 17 radnych)  

 

         Przedstawiając projekt trzeciej uchwały Wicestarosta powiedział,                    że zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju może otrzymać  od organu tworzącego dotację na remonty i inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Dach budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju wymaga kompleksowego remontu. Na pilny remont przeciekających fragmenów dachu, które znajdują się w najgorszym stanie technicznym, potrzebna jest kwota            54.023 zł.

         Aparat do znieczulania ogólnego na sali operacyjnej uległ awarii. Naprawa aparatu z uwagi na jego wiek i stan techniczny nie jest możliwa. Awaria aparatu była przyczyną ograniczenia działalności oddziałów Szpitala m.in. Oddziału Chirurgii oraz Oddziału Ginekologii.

Dyrektor Zespołu przedstawił możliwości pozyskania dla Szpitala aparatu                do znieczulenia ogólnego. Jedną z możliwości jest leasing finansowy. Szacunkowy koszt pozyskania aparatu w ten sposób to kwota 41.035 zł.  

         W świetle powyższego, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju jest uzasadnione.

 

         Radni nie zgłosili uwag do zaprezentowanego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXII/168/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyznania dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 17 radnych)  

 

         Wicestarosta przedstawiając kolejny projekt uchwały, poinformował,                 że na podstawie zawartego porozumienia Powiat Świdwiński podjął zobowiązanie o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu na 2010 r., w formie dotacji kwoty 50 tys. zł na realizację inwestycji opisanej w uchwale. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Łąkowej. Miasto Świdwin na realizację inwestycji będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

         Henryk Klaman – zauważył, że zapoczątkowana współpraca przy położeniu chodnika przy ul. Kombatantów w Świdwinie pokazała, iż wspólnie można zrobić więcej, wyraził przekonanie, że będziemy głosować za dalszą współpracą.

         Burmistrz Świdwina Jan Owsiak powiedział, że ma wielką przyjemność podziękować Wysokiej Radzie za jednomyślne podjęcie uchwały wyrażającej wolę przystąpienia do realizacji przebudowy ulicy Łąkowej w Świdwinie. Podjęta uchwała pozwoli przygotować wspólny wniosek do programu „schetynówek”, którego nam w pierwszym przedłożeniu zabrakło. Wyraził przekonanie,                    że kolejną inwestycją wspólną będzie ul. Kołobrzeska. Dziękując                               za dotychczasową współpracę zachęcał do nowych przedsięwzięć.

         Józef Pietraszek – wyraził niedosyt związany z przebudową chodnika przy ul. Kombatantów. Zmarnowaliśmy kadencję na uporządkowanie ulicy wraz                  ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego, była możliwość wspólnie z miastem przebudować ruchliwą ulicę w centrum miasta.

 

         Starosta oświadczył, że w przyszłym roku złożymy wspólny wniosek                  na przebudowę ul. Kombatantów Polskich wraz z przebudową skrzyżowania                i dalej do granicy miasta, z realizacją w roku 2011.

 

 

Uchwała Nr XXXII/169/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wraz z Gminą Miejską Świdwin zadania                     pod nazwą „Przebudowa ulicy Łąkowej w Świdwinie”

Podjęta jednogłośnie (głosowało 17 radnych)   

 

         Skarbnik Powiatu poinformowała, że zwiększenie dochodów o kwotę                141.570 zł nastąpiło na skutek przyjęcia do budżetu kwoty 12.470 zł  dotacji rozwojowej tytułem niewykorzystanych w 2008 roku,  środków na finansowanie  projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększenia dochodów  Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju o kwotę 129.100 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 231.570 zł nastąpiło na skutek:

1.  zwiększonych dochodów:

- zwiększenie wydatków o kwotę 12.470 zł na realizację projektów realizowanych  ze środków POKL,

- zwiększenie wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju                    o kwotę 129.100 zł

2. udzielenia dotacji dla ZOZ Połczyn Zdrój w wysokości   90.000 zł

-  na sfinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń na kwotę 40.000 zł,

-  na sfinansowanie naprawy  dachu budynku  szpitala 50.000 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 90.000 zł nastąpiło na skutek pokrycia udzielonej dotacji rezerwą budżetową.

Zmiana  treści  załącznika Nr 4 -  „Limity wydatków Powiatu w Świdwinie                 na   wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych „  nastąpiło skutek zmiany,  Uchwałą Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXXI / 160/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.,  Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego. 

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXII/170/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 24 września 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2009 r.

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 17 radnych)  

 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

         Starosta odpowiadając na interpelacje radnego Józefa Pietraszka poinformował, że Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z wnioskiem o zdjęcie poręczenia udzielonego kredytu                     dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, otrzymaliśmy odpowiedź negatywną.

         Nadal rozmawiamy z samorządami miast i gmin w celu zbycia 48 udziałów MPGO w Wardyniu Górnym o łącznej wartości 24 tys. zł.

 

 

 

         Stanisław Karabasz, radca prawny Starostwa odpowiadając na pytanie radnego Kazimierza Tutura poinformował, że w świetle aktualnego stanu prawnego o wewnętrznej strukturze organizacyjnej ZOZ – u stanowi statut uchwalony przez Radę Społeczną ZOZ i zatwierdzony przez Radę Powiatu. wyodrębnienie pogotowia ratunkowego z wewnętrznej struktury ZOZ – u Wymagałoby zmiany statutu ZOZ przez Radę Społeczną ZOZ i zatwierdzeniu               w formie uchwały przez Radę Powiatu.

 

8. Wolne wnioski.

 

         Józef Pietraszek – pytał kiedy odbędzie się przeprowadzka w Zespole Szkół do nowego pawilonu przy ul. Kościuszki

 

         Starosta poinformował, że przeprowadzka trwa od kilku dni, dyrektor Edward Wójcik planuje w dniu 5 października b.r. uroczystość „Święto Szkoły”, które traktujemy jako początek inauguracji nauki w nowym pawilonie szkoły.

         Jacek Firmanty – prosił Starostę o szerszą informację dotyczącą pobytu delegacji  z Ukrainy w naszym powiecie.

 

         Starosta poinformował, że samorządowcy z powiatu Dubrovyckij spotkali się z Panią Burmistrz Połczyna – Zdroju, wójtem Świdwina oraz złożyli wizytę            w Zakładzie Produkcji Brykietów w Starym Przybysławic, chłodni „Pomerania Frucht” w Dziwogórze, spółce „Polfrys” w Niemierzynie i spółce „Agro –Brusno”.

 

         Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Bronisław Karpiński – Burmistrz Kamienia Pomorskiego przesłał podziękowanie władzom powiatowym oraz całej społeczności Powiatu Świdwińskiego za przekazane wsparcie finansowe na rzecz ofiar tragedii, która wydarzyła się w nocy z 12 na 13 kwietnia b.r. W wyniku pożaru budynku socjalnego śmierć poniosły 23 osoby spośród              77 tam przebywających, 21 rannych trafiło do okolicznych szpitali.

         Wsparcie, które uzyskaliśmy jest wyrazem szczerej dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym

         Burmistrz dziękując, przekazuje wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu życzenia wszelkiej pomyślności oraz doświadczenia na co dzień dobra                      od drugiego człowieka, takiego jakiego doznali od nas poszkodowani w pożarze.

 

 

 

 

 

 

 

9. Zakończenie obrad sesji.

 

         W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady                       zamknął obrady 32 sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

   Protokołował                                                                                 Przewodniczący Rady

 

Wielisław Płoszaj                                                                              Kazimierz Szafrański