Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/09 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 29 października 2009 r. sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/09

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej  w dniu 29 października  2009  r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 

1. Otwarcie sesji

        

         Przewodniczący Rady Kazimierz Szafrański otwierając obrady 33 sesji Rady Powiatu w Świdwinie powitał radnych, członków Zarządu Powiatu, Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdwinie oraz naczelników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

 

2. Sprawy regulaminowe.

 

         Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy 15 radnych, obrady są prawomocne i powiedział, że nie otrzymał uwag do treści protokołu 32 sesji Rady Powiatu. W tej sytuacji prosił o jego przyjęcie w głosowaniu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

         Następnie zapytał czy radni zgłaszają uwagi do porządku obrad przesłanym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu obrad 33 sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

 

         Henryk Klaman – wnioskował w imieniu komisji edukacji, kultury i kultury fizycznej przeniesienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Medalu „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” i Regulaminu jego przyznawania, na kolejną sesję. Zdaniem członków komisji regulamin przyznawania medalu szczególnie skład kapituły wymaga szerszego przedyskutowaniu, dopracowania.

 

Innych uwag radni do porządku obrad nie zgłosili.               

        

         W tej sytuacji Przewodniczący poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.      

5. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2008 r.

8. Podjęcie uchwał :

·         w sprawie podjęcia współpracy Powiatu Świdwińskiego z Powiatem Dubrovyckij,

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług,

·         w sprawie trybu rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania,

·         o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 r.,

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2009 r.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych

 

         Józef Pietraszek – zgłaszając interpelację stwierdził, że nie udaje się nam poprawić bezpieczeństwa na drogach w Świdwinie jako przykład podał ul. Kombatantów oraz odrzucenie wniosku na przebudowę drogi Sława – Rąbino, to może uda nam się poprawić bezpieczeństwo na drodze 152 w kierunku na Płoty, szczególnie na odcinku Bełtno – Rusinowo. Stare drzewa przy jezdni stwarzają niebezpieczeństwo. Są ogromne kłopoty z mijaniem pojazdów, nie ma możliwości wyprzedzenia. Wnioskował o wystąpienie do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie o wycinkę drzew przydrożnych na odcinku Bełtno – Rusinowo.

 

         Kazimierz Kławsiuć – wnioskował o przywrócenie poczekalni na dworcu, przystanku PKS w Świdwinie. Ławka na dworcu PKP nie rozwiązuje problemu, pasażerowie z dziećmi, osoby starsze i młodzież szkolna oczekują na przystanku bez wiaty i ławki na której można przysiąść. Likwidacja poczekalni stwarza wiele niedogodności szczególnie w okresie jesienno – zimowym, osobom korzystającym z usług PKS.

 

         Janusz Podpora – pytał na jakim etapie jest sprawa zbycia udziałów Powiatu w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu – Górnym.

 

         Tadeusz Staniszewski – mieszkaniec Świdwina zgłosił o naprawę chodnika przy ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi powiatowej i uporządkowanie terenu oraz wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów w mieście spowodowanych wylewaniem odchodów z fermy chlewnej w Smardzku na użytki rolne w pobliżu Świdwina.

 

 

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

       

         Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu odbył 3 posiedzenia, podjętych zostało 13 uchwał, 3 uchwały dotyczyły zmian w budżecie w toku jego wykonywania.

         W związku z odmowną decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zmiany zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez MPGO w Wardyniu Górnym  (tj. ustanowienia hipoteki na nieruchomościach zakładu), Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zbycia udziałów  w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym Sp. z o.o.

Zamiar zbycia udziałów Zarząd Powiatu przedłożył wspólnikom, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu.

Nabycie udziałów jest  warunkowane przejęciem zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonego poręczenia cywilnego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i poręczenia wekslowego z tytułu umowy o dofinansowanie budowy Zakładu za środki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

         Wiodącą tematyką wszystkich posiedzeń Zarządu były sprawy ZOZ .

Zarząd podjął uchwałę o zmianie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości Szpitala, wydłużono termin składania ofert do dnia 19 listopada br., zwiększono ilość punktów możliwych do uzyskania za wykonanie inwestycji, zapewnienie pracownikom co najmniej roczny okres zatrudnienia, doprecyzowano warunki unieważnienia przetargu i zakupu sprzętu komputerowego.

Podjęliśmy uchwałę o powołaniu komisji przetargowej w przetargu na dzierżawę nieruchomości. W skład Komisji powołaliśmy 3 członków Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu, członek Rady Społecznej przy ZOZ i dwóch przedstawicieli pracowników ZOZ.

W związku z rezygnacją pana Tomasza Żukowskiego z funkcji dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, Zarząd Powiatu w drodze uchwały powierzył pełnienie obowiązków do czasu rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę ZOZ-u lub wyłonienia dyrektora w drodze konkursu, pani Angelice Cudyk -ekonomistce dotychczas pracującej w ZOZ.

         Na posiedzeniu w dniu 30 września, omówiliśmy warunki przyznawania stypendium Starosty Świdwińskiego, wpłynęły 64 wnioski, z których warunki przyznania stypendium spełniło 38 wniosków, w tym:

-         13 wniosków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,

-         17 wniosków z Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,

-         8 wniosków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju.

Ustalono wysokość stypendium w wysokości 600 zł na jednego ucznia. Wysokość funduszu stypendialnego wyniosła 18.000 zł.

Stypendia zostały wręczone w Dniu Edukacji Narodowej w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, radnych i członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu analizował wykonanie budżetu za III kwartały br.

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 77,35%.

Dochody z tytułu wpływu z podatku PIT są niższe o 519.385 zł.

W dziale gospodarka nieruchomościami planowane dochody wykonane zostały w 22%, w tym planowane wpływy ze sprzedaży majątku powiatu wykonano     w 2,58 %.

Wydatki wykonano w 68,22% planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec III kwartału wynoszą - 803.998 zł.

Ponadto Zarząd:

-       odbył spotkania z pracownikami i Związkami Zawodowymi ZOZ, w których uczestniczyli potencjalni oferenci na dzierżawę Szpitala,

-       w dniu 28 października z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego panem Władysławem Husejko podpisaliśmy umowę na dofinansowanie kwotą 1.477.850 zł rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie, który wcześniej uhonorował Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Połczynie – Zdroju Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi w edukacji na Pomorzu Zachodnim.

         Dnia 23 października br. podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie, Powiat Świdwiński został uhonorowany medalem przyznanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego za działania na rzecz zdrowia publicznego.

 

         Henryk Klaman – zapytał o wyniki przetargu na nieruchomość położoną przy ul. Drawskiej w Świdwinie.

 

         Starosta poinformował, że na ogłoszone rokowania na zbycie przychodniu lekarskiej przy ul. Drawskiej w Świdwinie nie wpłynęła żadna oferta. Cena ustalona do rokowań wynosiła 1.010 tys. zł.

W ustawowym terminie ogłoszone zostaną kolejne rokowania.

 

         Kazimierz Tutur – proponował zawieszenie rokowań do czasu lepszej koniunktury na  zbycie nieruchomości.

 

         Starosta stwierdził, że przychodnia nie przynosi strat ale brakuje środków finansowych z pobieranego czynszu na remonty pomieszczeń szczególnie wymianę okien od strony północnej.

 

     Innych pytań nie zgłoszono, w tej sytuacji Przewodniczący Rady uznał, że informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym została przyjęta.

Na obrady sesji przybył radny Ryszard Rozwadowski.

 

5. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim.

 

         Krystyna Michalska – poinformowała, że w województwie zachodniopomorskim na koniec września 2009r. ogółem zarejestrowanych było91 246 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosi 14,7%.

Najniższa stopa odnotowana jest w Szczecinie i wynosi 6,9%, najwyższa w powiecie łobeskim 27,0%. W powiecie świdwińskim wynosi 21,6%, co plasuje nasz powiat na 8 miejscu pod kątem najwyższych stóp bezrobocia po powiatach : łobeskim, białogardzkim, choszczeńskim, drawskim, pyrzyckim, szczecineckim i koszalińskim. Z kolei powiat świdwiński zajmuje  I miejsce w województwie pod kątem najwyższego odsetka osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych 30,45% osób zarejestrowanych. Najniższy odsetek pobierających zasiłek odnotowano  w Świnoujściu 14,4% i w powiecie kołobrzeskim 16,6%.

 

W powiecie  świdwińskim  na koniec września 2009r. zarejestrowanych było 3 366 bezrobotnych, spadek o 187 osób w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku ( 3 553 osób – stopa bezrobocia 23,0%  )

 

                                                           wrzesień 2009 r.                  wrzesień 2008 r.        

         w tym

·              z prawem do zasiłku                  1 025          30,4%             964    27,1 %

·              kobiet                                         1 749          52,0              1 971   55,5 %

·              zamieszkali na wsi                     1 940          57,6 %          2 075   58,4 %

·              do 25 roku życia                          660           19,6                 631    17,7 %

·              długotrwale bezrobotni             1 584           47,0 %         2 021    56,9 %

·              pow. 50 roku życia                     746            22,2 %             858    24,1 %

·              bez kwalifikacji zawod.            1 189           35,3 %         1 378     38,8 %

·              bez wykszt. średniego               2 343           69,6  %       2 532     71,3 % 

·              bez dośw.zawodowego                774           22,9 %            799     22,5 %

·              sam.wych. dzieci do 18r. życia    428           12,7%             433     12,2 %

·              po odbyciu kary więzienia             60             1,8 %            56       1,6 %

·              niepełnosprawni                           101             3,0 %           90       2,5 %

 

nowo zarejestrowani  za 9m-cy        5 521 osób  br.                 5 106  osób ubr.  

w tym:

- po raz pierwszy                   661                             602 osoby

- poprzednio pracujący       4 298                       3 969 osób

 

 

      Od początku roku wpłynęło ogółem 2 159 ofert pracy, tj. o 17,6%  mniej niż w ubiegłym roku ( 2 621 ofert) w tym tylko 62  pozyskane przez pośredników podczas 182 wizyt u pracodawców. Pracodawcy wyrażają większe zainteresowanie kontaktami z pośrednikami pracy przy pomocy środków teleinformatycznych bądź  osobistych wizyt w urzędzie pracy niż odwiedzanie ich w zakładach pracy.

      Wśród zarejestrowanych ofert pracy,  aż 81,2%  ( 1 754 oferty ) stanowiły subsydiowane miejsca pracy ( prace interwencyjne , roboty publiczne )  i  bezzatrudnieniowe formy aktywizacji bezrobotnych  ( w tym staże -  743 , przygotowania zawodowe  - 5 , prace społecznie użyteczne  - 361  )

 

                             2 351 osób podjęło pracę  w okresie 9 m-cy  2009 r., tj. o 16,5% mniej niż w ub.r. ( 2 815 )

                             z tego :

·        pracę stałą                                        499  osób           21,2 %

·        sezonową                                       1 121 osób           47,7 %

·        subsydiowaną                                   731  osób          31,3 %

 

W  ciągu 9 m-cy   br. podpisano 52 umowy z przedsiębiorcami  w ramach refundacji kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy tworząc 88 nowych stanowisk pracy. W ub.r.  w analogicznym okresie utworzono 116 miejsc pracy u 65 przedsiębiorców.

Różnica jest spowodowana brakiem wykonawczych przepisów do znowelizowanej w br. Ustawy , co skutkowało możliwością podpisywania nowych umów dopiero od m-ca kwietnia 2009r.

 

Dotychczas podpisano 114 umowy z bezrobotnymi ( w ub.r. 86 umów tj. wzrost o 32,6% )  na różne działalności w zakresie produkcji  4,  usług 29,  handlu 81.

 

                                           Skierowano  743  osoby na łączną kwotę 4 457,7 tys. zł

                         w  ub.r.                            372  osoby                          3 099,3 tys. zł

   Przygotowanie zawodowe:    skierowano    5  osób

                            w ub.r.                             295  osób

  

Rrozpoczęło szkolenia  180 osób          (  283 )   * ubr.

Prawo jazdy kat. D, T, C i C+E    -   indywidualne 9 osób

Licencja ochrony fizycznej           -   indywidualne 4 osoby

Masaż klasyczny I i II st.              -   indywidualne 1 osoba

Operator koparko-ładowarki         -   indywidualne 3 osoby

Uprawnienia pielęgniarki wznow. -  indywidualne  4 osoby

Instruktor rekreacji ruchowej        -   indywidualne  2 osoby

Kelner- barman                             -   grupowe       5 osób

ABC Przedsiębiorczości               -   grupowe      60 osób

Nowoczesny Handlowiec              -  grupowe      24 osoby

Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych   - grupowe  14 osób

Operator koparko – ładowarki       - grupowe   7 osób

Operator wózków widłowych        - grupowe   24 osoby

Opiekunka dziecięca                      - grupowe   20 osób

Kurs groomingu – strzyżenie psów – indywidualne 1 osoba

Diagnosta samochodowy                - indywidualne   1 osoba

Pielęgnacja i zdobienie paznokci    - indywidualne   1 osoba

·        Prace interwencyjne  -   rozpoczęło        327 osób          

·        Roboty publiczne   -       rozpoczęło       165 osób          

·        Prace społeczno użyteczne -   rozpoczęło   361 osób       

·        Poradnictwo indywidualne -   skorzystało    2060 osób  

·        gupowe      -      skorzystało 107 osób        

                  Informacja zawodowa indywidualna     -    34 osoby      

                  Informacja zawodowa  grupowa           -   565 osób         

                  Rozmowa wstępna                                 -1 428 osób

 

    W analizowanym okresie tego roku pracodawcy złożyli 143 oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców – obywateli sąsiedzkich państw .

    Koszt aktywizacji osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1 bezrobotnego oraz efektywność zatrudnienia w poszczególnych formach aktywizacji przedstawia się następująco :

·        szkolenia                              1 840,4 zł     66,8%        w poprz.r.   1 682,5 zł    56,8%

·        prace interwencyjne             2 880,4 zł     39,4%                           2 848,8 zł    41,3%

·        refundacja składki ZUS       3 000,0 zł                               2 700,0 zł

·        roboty publiczne                  6 076,5 zł      42,0%               5 064,6 zł    13,8%

·        prace społ. użyteczne              694,3 zł     42,8%                797,7 zł     57,2%

·        staże                                     4 956,5 zł     26,2%               3 616,5 zł     35,4%

·        przygotowanie zawodowe    3 999,7 zł     34,7%              2 990,7 zł     69,7%

·        dotacje                                  12 766,9 zł                         11 818,2 zł

·         ref. wyposaż. stan. pracy     12 094,5 zł                         12 276,6 zł

 

  przeciętny koszt aktywizacji 1 bezrobotnego    4 197,6 zł                   3 583,1 zł

  przeciętny koszt ponownego zatrudnienia         9 115,7 zł                 7 461,8 zł

 

Źródłem finansowania programów rynku pracy jest Fundusz Pracy, który przekazywany jest Staroście Powiatu na podstawie ustalonego algorytmu. Wysokość środków  w bieżącym roku wynosi łącznie ze wszystkimi programami prawie 12,5 mln zł ( w ubr. 11,8 mln zł) . Składają się na to środki przyznane algorytmem 39%  , środki z EFS  28,7%  , środki z rezerwy Samorządu Województwa 10,3% oraz środki z rezerwy Ministra Pracy 22,0%  , które uzyskano w wyniku aplikowanych 3 programów .   W ramach posiadanych środków dotychczas zaktywizowano w różnych formach  2 448 osób bezrobotnych ( w ubr. 2 456 ).

Ewidentnie widać, że za wyższą kwotę środków zaktywizowano mniejszą liczbę osób. Powodem tego jest podwyższenie w bieżącym roku wszystkich form aktywizacji, a w szczególności wzrost kwoty stypendium stażowe ze 100% kwoty zasiłku do 140% zasiłku oraz stypendium szkoleniowe  z 20% ( dodatek szkoleniowy) do 120% zasiłku.

    Powiatowy Urząd Pracy realizuje również zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych nie będących w zatrudnieniu  finansowane ze środków PFRON.

    W bieżącym roku Uchwałą Rady Powiatu na realizację tego zadania przyznano kwotę 140,0 tys. zł o 60 tys.zł mniej niż w  ub.r.  Rehabilitacją zawodową objętych zostało  11 osób niepełnosprawnych, które zaktywizowane zostały w formie  staży, 1 osoba rozpoczęła działalność gospodarczą oraz utworzono 1 stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej gwarantując utrzymanie stanowiska przez okres co najmniej 36 m-cy.

 

         Kazimierz Tutur – podziękował za szczegółową informację i opracowanie pisemne obejmujące poziom bezrobocia, usługi rynku pracy, realizację programów i wykorzystanie środków funduszu pracy.

 

         Jacek Firmanty – pozytywnie ocenił działania urzędu pracy skutkiem czego jest spadające bezrobocie w naszym powiecie mimo trwającego kryzysu. Prosił o szerszą informację dot. kosztów wysokiego przygotowania zawodowego kobiet w miejscu pracy oraz koszt wykonania informacji.

 

         Józef Pietraszek – pozytywnie ocenił przedstawioną formę działań urzędu pracy, oczekiwałby w przyszłości informacji o korzyściach osiągniętych przez przedsiębiorców w wyniku współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

         Przewodniczący Rady podziękował za pracę na rzecz intensyfikacji metod, w ramach pomocy udzielanej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz uznał, że Rada Powiatu przyjęła informację o rynku pracy w powiecie świdwińskim.

 

 

 

 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

 

         Bogdan Kaczmarczyk – nawiązując do przekazanej na piśmie o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Świdwińskiego w roku szkolnym 2008/2009 poinformował, posługując się sprzętem audiowizualnym, że stan organizacyjny szkół ponadgimnazjalnych i szkolnictwa specjalnego, zatrudnienia, poziom wykształcenia, awansu zawodowego nauczycieli. Wiele uwag poświecił zajęciom pozalekcyjnym, w tym również organizowanym w ramach projektu EFS. Przedstawił osiągnięcia uczniów biorących udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Zaprezentował wyniki matur i egzaminu zawodowego.

         W budżecie szkół i placówek oświatowych w roku 2009 zabezpieczono kwotę 53.935 zł oraz do dyspozycji Zarządu Powiatu zarezerwowano kwotę 11.283 zł.

W okresie 2 kwartałów wykorzystano 28.267 zł i przez Zarząd Powiatu 10.573 zł.

Z ogólnej puli 75.218 zł wykorzystano na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli kwotę 38.840 zł.

Szczegółowe dane zawiera informacja pisemna stanowiąca załącznik do protokołu sesji.

 

         Jacek Firmanty – prosił szerszą informację o nauczaniu dzieci z rodzin romskich.

         Danuta Fic – poinformowała, że edukacja dzieci romskich odbywa się w szkole publicznej. Natomiast programem nauczenia w szkole specjalnej objętych jest 11 dzieci na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

         Andrzej Muchorowski – dodał, że w szkole zawodowej jest 4 uczniów a w technikum 7 uczniów pochodzenia romskiego.

 

         Kazimierz Kławsiuć – w rozgrywkach sportowych w naszym województwie uczestniczy ponad 50 tys. dzieci i młodzieży. Dzięki pomocy z naszej strony w Licealiadzie mamy 11 miejsce w województwie a powinno być lepiej.

 

         Henryk Klaman – zauważył, że średnia wojewódzka dla naszego Powiatu zbliża się do wyników maturalnych, jest rzeczą normalną, gdyż w wartościach procentowych, którzy startują z niższego pułapu, dążąc do 100 % muszą mieć bardziej wzrostową tendencję. I dlatego przedstawienie zjawiska w wartościach procentowych jest mało obiektywne i sprawiedliwie.

 

         Przewodniczący Rady podziękował Naczelnikowi Wydziału Edukacji uznając, że Rada Powiatu przyjęła informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 oraz o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu

 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2008 r.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 25 c ust. 12  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Radni Powiatu są obowiązani  do złożenia oświadczenia majątkowego każdego roku w terminie do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenie majątkowe winno dotyczyć majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnota majątkową.

         Do przyjmowania oświadczeń majątkowych upoważniłem Kierownika Biura Rady Powiatu z zaznaczeniem, aby oświadczenie w części                                nie podlegającej  ujawnieniu była chronione tj. część B oświadczenia dotycząca adresu zamieszkania i położenia nieruchomości.

Kierownik Biura Rady został upoważniony wyłącznie do dokonywania czynności techniczno-ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń.

         Oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone w obowiązującym ustawą terminie tj. do 30 kwietnia 2009 r. w dwóch egzemplarzach wraz                    z kompletną kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2008 (PIT)

         Stwierdził, że osobiście dokonał analizy złożonych oświadczeń, w wyniku której  nie stwierdził w żadnym przypadku, że radny podał w oświadczeniu nieprawdę lub zataił prawdę.

         Następnie po jednym egzemplarzu złożonego oświadczenia majątkowego przekazałem pismem z dnia 6 maja 2009 r. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego

w Białogardzie w celu analizy zawartych danych i porównania z treścią uprzednio złożonych oświadczeń i zeznań o wysokości osiągniętego dochodu.

         Drugi egzemplarz wraz z kopią zeznania podatkowego przekazałem Staroście w celu ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie i przekazania do archiwum gdzie są przechowywane przez 6 lat.

         Starosta przesyłając do Rady stosowną informację poinformował, że w bieżącym roku 41 osób złożyło 44 oświadczenia majątkowe.

Zgodnie z właściwością miejscową, 42 oświadczenia przesłano do Urzędu Skarbowego w Białogardzie oraz po jednym do Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu i Urzędu Skarbowego w Szczecinku. W 2009 r. swoje pierwsze oświadczenia o stanie majątkowym złożyli Panowie Paweł Drzewiecki, Krzysztof Łazarz, Daniel Majkowski. Pani Krystyna Dąbrowska oraz Pan Daniel Majkowski złożyli oświadczenia majątkowe w związku z rozwiązaniem umów o pracę. W wyniku rozwiązania porozumień zawartych z Nadleśniczymi Lasów Państwowych Nadleśnictw w Białogardzie i Połczynie – Zdroju, prawo do wydawania decyzji w imieniu Starosty utracili Panowie Zdzisław Tomczak i Artur Tomczak. Osoby te złożyły oświadczenia za 2008 r. po raz ostatni.

 

         Wojewoda po analizie oświadczeń Przewodniczącego Rady i Starosty stwierdził, że Przewodniczący wypełnił oświadczenie majątkowe należytą starannością, w sposób zupełny. Starosta nieprecyzyjnie podał informację o miejscu położenia nieruchomości oraz nie określił przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego.

         Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie dokonując analizy oświadczeń majątkowych przy uwzględnieniu; dochodu z zeznania osoby składającej oświadczenie oraz zeznania małżonka za rok 2008 i treści oświadczeń złożonych za lata poprzednie, innych dowodów oraz którymi dysponował organ podatkowy na czas analizy oświadczeń.

         Stwierdził brak podstaw do podejrzenia, że osoby składające oświadczenia majątkowe podały nieprawdę lub zataiły prawdę, skutkujące przekazaniem wniosków do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o kontrolę przedmiotowych oświadczeń.

         Drobne uchybienia są skutkiem braku solidności przy sporządzaniu oświadczeń.

 

         Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

 

8. Podjęcie uchwał.

 

         Starosta  poinformował, że w bieżącym roku z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie  i Czarnobylskiego Programu Odbudowy i Rozwoju UNDP Ukraina, zostały nawiązane kontakty pomiędzy naszym Powiatem a Powiatem Dubrovyckij.

W dniu 16 września 2009r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 19 samorządowców z Województwa Zachodniopomorskiego, w tym Powiat Świdwiński, podpisało Listy Intencyjne dotyczące współpracy międzynarodowej w ramach Projektu „Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie środkowej Ukrainy”.

Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego rozpoczęte zostały negocjacje, które mają doprowadzić do zawarcia między stronami, umowy o współpracy międzynarodowej.

Zgodnie z art. 12 pkt 9 a ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i wnosi o jej podjęcie.

 

         Kazimierz Tutur – zapytał czy Powiat Dubrovickij leży na terenie I Rzeczypospolitej.

 

         Starosta poinformował, że w okresie I RP miasto Dąbrowica była siedzibą wiejskiej gminy, która należała do województwa brzesko – litewskiego. W roku 1805 przyłączono ją do guberni wołyńskiej. W powiecie zamieszkuje ok. 10 tys. obywateli pochodzenia polskiego.

 

Uchwała Nr XXXIII/171/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podjęcia współpracy Powiatu Świdwińskiego z Powiatem Dubrovyckij.

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 16 radnych)

 

         Wicestarosta przedstawiając kolejny projekt uchwały, stwierdził, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął 21 kwietnia 2009r. Uchwałę Nr 512/09 w sprawie przyjęcia koncepcji i harmonogramu prac nad budową Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej.

Celem budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji  i e-usług (ZST) jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do szerokopasmowego Internetu, a w dalszej kolejności do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz jednostkom publicznym na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, w tym Powiatu Świdwińskiego. Utworzenie ZST odbędzie się  w oparciu o środki pochodzące  z III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2007 – 2013.

Przedłożony projekt Porozumienia jest efektem kilkumiesięcznej pracy Zespołu ds. przygotowania założeń umowy Konsorcjum ZST reprezentującego poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oraz środowisko nauki. Zespół ustalił, że formalne podstawy tworzenia ZST będą powstawały dwuetapowo: najpierw Porozumienie określające ramowe zasady współpracy, a następnie Umowa zawierająca ustalenia szczegółowe, w tym  np. podział wkładu własnego. Zawarcie Porozumienia nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych.    Projekt uchwały przewiduje wyrażenie zgody na zawarcie przez nasz Powiat Porozumienia określającego zasady współpracy i wnosi o jej podjęcie.

 

         Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXIII/172/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 16 radnych)

 

 

 

 

         Krystyna Wojnicka – poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r., ogłoszonej 7 kwietnia 2009 r.   i obowiązującej od 22 kwietnia 2009 r. zmieniony został art. 90 normujący zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych.

         Przekazanie dotacji szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz niepublicznym placówkom, o których mowa w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, jest obowiązkiem właściwej JST. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia lub wychowanka do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia, a jej łączna kwota powinna uwzględniać również absolwentów. Do kompetencji organu stanowiącego JST należy określenie wysokości wypłacanej dotacji. Wartość ta nie może być niższa niż wskazana w ustawie – 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz na każdego wychowanka w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki  w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Świdwiński.

         Zmiany dotyczą także sposobu wykorzystania, rozliczania i kontroli przyznanej dotacji. Zgodnie z nowym zapisem dotacje podmiotowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, i mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły. Ustawa o systemie oświaty nie określa pojęcia wydatków bieżących. Zastosowanie mają tu przepisy ogólne, tj. art. 106 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Rozliczeniu rocznemu będzie podlegać nie tylko poprawność kwotowa naliczonej dotacji (weryfikowana danymi o faktycznej liczbie uczniów-wychowanków), ale również prawidłowość jej wykorzystania. Zwrotowi do budżetu powiatu będzie podlegać nie tylko, jak dotychczas, dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, ale także dotacja niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących i dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, czyli na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Prawidłowość wykorzystania dotacji, obejmować będzie kontrolę dokumentacji organizacyjnej, finansowej, dokumentacji przebiegu nauczania wraz z możliwością przetwarzania danych osobowych związanych z uczniami.

 

         Kazimierz Tutur – pytał czy zapis w §6 pkt 3 o możliwości przetwarzania danych osobowych uczniów i wychowanków jest konieczny, jeśli tak to z jakich zapisów wynika.

 

         Krystyna Wojnicka – zauważyła, że w §3 uchwały mówimy o zasadach udzielenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych. Dla stwierdzenia ilości uczniów musi być dostęp do dokumentacji ucznia przebywającego w danej placówce.

 

         Innych uwag nie zgłoszono.

 

Uchwała Nr XXXIII/173/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.

Podjęta pozytywnie, 15 głosami za uchwałą przy 1 głosie wstrzymującym  (głosowało 16 radnych)

 

         Krystyna Wojnicka – przedstawiając projekt kolejnej uchwały, poinformowała, że zmiana uchwały jest spowodowana przyznaniem dodatkowych  środków finansowych na realizację zadań samorządu powiatowego  w 2009 r.

W wyniku dokonanego przez Zarząd Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podziału dodatkowej kwoty, wysokość środków PFRON przypadających według algorytmu została zwiększona o 83.525,00  zł.

Kwota powyższa została w całości przekazane na rehabilitacje społeczną z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne.

Po zmianach środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wynoszą 140.000,00 zł, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 416.843,00 zł. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi w roku 2009, 90% całkowitych kosztów działalności Warsztatów, co stanowi  kwotę    369.900,00 zł.

 

         Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXIII/174/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 października 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 r.

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 16 radnych)

 

         Skarbnik Lucyna Miętek przedstawiając ostatni projekt uchwały stwierdziła, że zgodnie z zapowiedzią na posiedzeniach komisji dodatkowo wnosi o zwiększenie wydatków o kwotę 207.927 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej co daje w konsekwencji zwiększenie dochodów o kwotę 525.920 zł nastąpiło na skutek:

 

1.  zwiększenia planu  dochodów  jednostek organizacyjnych na wniosek ich  dyrektorów  o kwotę 311.293 zł , w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie o kwotę 52.200 zł , Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju o kwotę 5.710 zł, w Placówce OWS „Dzieciowisko” w Świdwinie o kwotę 9.336 zł, Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 84.047 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu  o kwotę  118.000 zł, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławoborzu o kwotę 42.000 zł.

2. przyjęcia do budżetu  dochodów z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 6.700 zł.

3. przyjęcia do budżetu zwiększoną  o kwotę 207.927 zł  część  subwencji oświatowej.

         Zwiększenie wydatków o kwotę 738.920 zł nastąpiło na skutek zwiększonych  dochodów o kwotę 317.993 zł,  przyznania dodatkowych środków  na finansowanie działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju  w wysokości  213.000 zł, sfinansowanych rezerwą  oraz przyznania kwoty 207.927 zł, pochodzącej ze zwiększonej subwencji oświatowej, na dofinansowanie wydatków na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie .

         Przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę  16.100 zł, dokonano na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w Sławoborzu.

 

         Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXXIII/175/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 października 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2009 r.

Podjęta jednogłośnie  (głosowało 16 radnych)

 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

         Starosta poinformował, że wystąpi z wnioskiem do Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie o wycinkę drzew przy drodze Nr 152 na odcinku Bełtno – Rusinowo.

         Odpowiadając na interpelację radnego Janusza Podpory przypomniał, że Powiat zainicjował utworzenie spółki i wybudowanie nowoczesnego zakładu gospodarki odpadami. Organizacyjnie i finansowo wsparł przedsięwzięcie; wpłacił 24 tys. zł, obejmując 48 udziałów oraz wpłacił 84 tys. zł na kapitał zapasowy, ponadto udzielił poręczeń na kwotę 5.175 tys. zł. Dalsze finansowanie i angażowanie Powiatu w funkcjonowanie spółki jest sprzeczne z ustawą o finansach publicznych.

         Przygotowaliśmy ofertę sprzedaży udziałów i zgodnie z §15 Spółki przedłożyliśmy ją wspólnikom.

         Starosta poinformował, że fermy trzody chlewnej w Smardzu i Nielepie posiadają pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę.

Jednym z punktów pozwolenia są warunki na wprowadzanie do środowiska substancji organicznych – gnojowicy. Organem kontrolnym jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koszalinie i tam powinien interweniować pan Staniszewski.

         Powiat nie ma w tym przypadku funkcji kontrolnych jednak ze względu na wagę problemu przekażemy interpelację pana Tadeusza Staniszewskiego do Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

         Z upoważnienia Starosty Bogdan Wojnicki – przypomniał, że w WPI na lata 2011 – 2020 pod pozycją 19 istnieje zapis „Przebudowa ul. Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem” przewidywana wartość prac 5 mln zł z czego fundusze pomocowe 2 mln zł. Do czasu wykonania inwestycji zabiegi na tych ulicach i chodnikach sprowadzać będą do bieżącego utrzymania. Jeśli chodzi o zjazd do skrzyżowania ze światłami to pan Staniszewski był u mnie osobiście w PZD złożył pismo w powyższej sprawie. Zgodnie z kpa pismo skierowaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich powiadamiając pana Staniszewskiego. Sądził, że został nadany sprawie właściwy bieg i jego zdaniem powracanie z tematem przypomina „musztardę po obiedzie”.

 

         Przewodniczący Rady zwrócił uwagę dyrektorowi, aby przedstawiał sposób załatwienia interwencji  bez zbędnego komentarza.

 

 

         Przewodniczący Rady zwracając się do pana Tadeusza Staniszewskiego, zapytał czy usatysfakcjonuje go odpowiedź Starosty i dyrektora Zarządu Dróg.

 

         Tadeusz Staniszewski – zauważył, że jego wystąpienie do Funduszu Ochrony Środowiska jako osoby indywidualnej będzie mało wiarygodne w przeciwieństwie do wystąpienia Starosty. W innym przypadku zbierze 2 tys. podpisów i przyniesie petycję do Starosty. Odnosząc się do ul. Wojska Polskiego podał w wątpliwość załatwienia sprawy zgodne z kpa, jak to się ma do protokołu odbioru robót zakończonej inwestycji na drodze.

 

         Kazimierz Tutur – proponował wspólną wystąpienie do Funduszu Ochrony Środowiska z Burmistrzem miasta Świdwina.

 

10. Wolne wnioski.

 

         Paweł Rydz – proponował, aby w związku ze zmianą terminu przetargu na dzierżawę szpitala następną sesję odbyć się w dniu 3 grudnia b.r., gdyż komisje rady potrzebują więcej czasu na omówienie ewentualnie dzierżawy szpitala.

 

 

         Mieczysław Patyk – proponował, aby upoważnić Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Danutę Malitowską do koordynowania prac związanych z projektem uchwały w sprawie ustanowienia Medalu „Za zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”.

 

11. Zakończenie obrad sesji.

 

         Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został zrealizowany, podziękował radnym za aktywny udział w obradach sesji. Zapowiedział, że obrady kolejnej sesji Rady Powiatu prawdopodobnie zwoła na dzień 3 grudnia b.r.                      i o godzinie 17.00 zamknął obrady 33 sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

   Protokołował                                                                                 Przewodniczący Rady

 

Wielisław Płoszaj                                                                              Kazimierz Szafrański