Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/10 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej dnia 25 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/10
 
z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej dnia 25 marca 2010  r.
 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
 
 
1. Otwarcie sesji
 
 
 
         Przewodniczący Rady Kazimierz Szafrański otwierając obrady 37 sesji Rady Powiatu w Świdwinie powitał radnych, członków Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Mirosławem Majką, naczelników Starostwa, dyrektorów jednostek podległych i współpracujących z Powiatem oraz:
Roberta Rzeźnika – Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie
Roberta Naumiec – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie
Mariana Domka – Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
Jana Owsiaka – Burmistrza Miasta Świdwin
Zdzisława Pawelca – Wójta Gminy Świdwin.
 
 
2. Sprawy regulaminowe.
 
 
         Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy 17 radnych, obrady są prawomocne. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy zgłaszają uwagi do porządku obrad sesji.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
 
 
         Przewodniczący Rady oświadczył, że porządek obrad 37 sesji Rady Powiatu w Świdwinie przedstawia się następująco:
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Sprawy regulaminowe:
stwierdzenie quorum
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 
3. Interpelacje i zapytania radnych.
 
4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.      
 
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia pożarowego w powiecie                  w roku 2009 oraz zamierzenia na rok 2010.
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
·         zatwierdzenia przystąpienia do partnerskiego projektu „Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i Internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym”
 
·         zatwierdzenia przystąpienia do partnerskiego projektu „Business English Twoją szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
·         zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zaocznej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie
·         ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania i doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w roku 2010
 
 
·         przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej                      i społecznej w 2010 roku
·         wyrażenia zgody na wysokość składki członkowskiej płatnej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”
·         zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok.
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
8. Wolne wnioski.
 
9. Zakończenie obrad sesji.
 
 
         Przewodniczący Rady poinformował, że nie otrzymał uwag do treści protokołu obrad 36 sesji Rady odbytej w dniu 28 stycznia b.r. i wnosi o jego przyjęcie poprzez głosowanie.
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 
 
3. Interpelacje i zapytania radnych
 
 
         Józef Pietraszek - stwierdził, że komunalizacja PKS w Świdwinie to temat ważny i ciekawy. Pierwsze informacje w tym temacie były we wrześniu, oficjalne stanowisko Ministra Skarbu w listopadzie. Mamy koniec marca i w tym zakresie nic nie zrobiliśmy. W PKS pracuje 82 osoby, majątek ok. 4.5 mln zł. Najważniejsze pytanie: jak funkcjonował będzie PKS dla naszej społeczności lokalnej? Temat jest i trudny i bardzo wdzięczny, społecznie bardzo ważny i nie możemy się go bać. Jednostka użyteczności publicznej, nie zadłużona społecznie potrzebna, nie możemy pozbawić mniejszych miejscowości w powiecie połączeń autobusowych.
         Henryk Klaman – w odpowiedzi na interpelację radnego Józefa Pietraszka dowiedzieliśmy się, że nie ma prawnego obowiązku umieszczania w BIP treści protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu. Na dwóch marcowych posiedzeniach komisji ich brak był widoczny. Niejednokrotnie wystarczyłaby skrócona wersja protokołu. Wyniki głosowania nad uchwałami, decyzjami Zarządu. Zamieszczenie ich w biuletynie mimo, że nie ma takiej konieczności będzie pomocne w pracy radnych.
 
 
 
4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
       
 
         Starosta Mirosław Majka, poinformował, że od sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 26 stycznia Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia, na których podjętych zostało 11 uchwał.
 
         Dwie uchwały dotyczyły zmian w budżecie.
Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się:
- dochodami w wysokości - 52.159.813 zł,
- wydatkami w wysokości- 55.127.577 zł,
- deficytem budżetowym w wysokości- 2.967.764 zł.
 
         Na posiedzeniu w dniu 2 marca Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 r.
Uchwalone dochody budżetu powiatu w ciągu roku zwiększyły się 4,33%.
 
Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 49.368.278, 27 zł były niższe niż zakładano o kwotę 1.550.720,75 zł lecz wyższe od dochodów zrealizowanych               w roku 2008 o 3, 76%.
W roku 2009 pozyskaliśmy z Funduszy Europejskich kwotę 2. 117.856,94 zł.
 
         Planowane wydatki na rok 2009 w ciągu roku zostały zwiększone                        o 1.645.286 zł. Zrealizowane wydatki były niższe niż zakładano o kwotę 1.476.783,51 lecz wyższe od wydatków w roku 2008 o 482.162,51 zł
 
         W związku z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju
 
na posiedzeniu w dniu 29 stycznia Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie odwołania dyrektora ZOZ, otwarcie likwidacji ZOZ nastąpiło z dniem 1 lutego 2010 r. a zakończenie medycznej działalności Zespołu nastąpi                                     30 kwietnia 2010 r. Wszelkie czynności likwidacyjne, przeprowadza powołany przez Zarząd likwidator, który wykonuje prawa i obowiązki dyrektora Zespołu .
Na tym samym posiedzeniu Zarząd w drodze uchwały, na likwidatora ZOZ powołał panią Angelikę Cudyk.
 
         W celu przystąpienia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert                       na realizację zadań publicznych w 2010 r.
 
         W związku z przystąpieniem Powiatu Świdwińskiego do projektu pt.: „Aktywizacja społeczna ofiar przemocy w rodzinie w powiecie świdwińskim”, który realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie wymagane było udzielenie w drodze uchwały Zarządu upoważnienia dyrektorowi tej jednostki do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Świdwińskiego,               w związku z powyższym podjęta została uchwała w sprawie upoważnienie Pawła Drzewieckiego - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            w Świdwinie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Świdwińskiego.
 
         Zarząd podjął również uchwałę w sprawie ograniczenia udzielonych upoważnień.
Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie ograniczenia udzielonych upoważnień określała kwotę 3.000 zł w celu uzyskania zgody Zarządu przez kierowników jednostek organizacyjnych w przypadku zbycie ruchomości, w obecnej uchwale , podniesiono wartość składników do kwoty 3.500 zł oraz rozszerzono katalog przypadków zbycia lub przekazania majątku.
         W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych na 2010 r.” została złożona oferta Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Świdwinie. Komisja rozpatrzyła ofertę pozytywnie.
 
         Zarząd podjął również uchwałę w sprawie Programu Budowania Systemu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Świdwińskim na lata 2010 - 2012.
Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Programu Naprawczego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, Socjalizacyjnej „Dzieciowisko” w Świdwinie.
Program naprawczy opracowany w roku uległ zmianie, w zakresie utworzenia oddziału wsparcia dziennego i szacunkowych kwot związanych z wykonaniem prac remontowych, dokumentacją oraz nadzorem budowlanym.
 
 Opracowanie takiego programu jest niezbędne, aby wnioskować                                  o dofinansowanie wskazanych w programie inwestycji.
 
         Na lutowym posiedzeniu Zarządu, Pani Angelika Cudyk - Likwidator ZOZ przedstawiła informację o sytuacji finansowej ZOZ na koniec roku 2009 oraz omówiła szczegółowy harmonogram likwidacji ZOZ.
Wynik finansowy ZOZ na dzień 31 grudnia 2009 r. to strata 969.112,38 zł.
Składki ZUS od miesiąca października płacone są na bieżąco, zaległości zgodnie z umową zawartą z ZUS-em .
 
Przebieg likwidacji nie budzi zastrzeżeń, czynności są podejmowane zgodnie               z harmonogramem.
 
Między innymi przeprowadzona została inwentaryzacja środków trwałych                      i wyposażenia.
 
 Do dnia 28 lutego poinformowani zostali wszyscy kontrahenci ZOZ-u                         o otwarciu likwidacji. 
 
         Na posiedzeniu Zarządu w dniu 2 marca gościli dyrektorzy szkół                           i przedstawiciele klubów sportowych, którzy mają osiągnięcia sportowe                      w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w roku 2009. Zarząd podziękował za pracę i zaangażowanie w dążeniu sukcesów sportowych.
 
         W dniu 16 marca 2010 r. Zarząd przyznał Stypendia Starosty Świdwińskiego 24 uczniom z naszych szkół ponadgimnazjalnych.
 
Przyznano 24 stypendia po 600 złoty każde i tak w: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie stypendium otrzymało 8 osób, w tym 1 osoba         z Zasadniczej Szkoły Zawodowej , w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie 9 osób, w tym 1 osoba z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie – Zdroju 7 osób, w tym 1 osoba  z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 
         Ponadto Zarząd Powiatu omówił projekty uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
 
 
 
 
 
 
 
         Starosta poinformował, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałę z dnia 22 lutego 2010 r. podjął decyzję  na dofinansowanie projektów lokalnej infrastruktury drogowej. Na 7 miejscu listy rankingowej osiągając               93 pkt. umieszczona została Przebudowa drogi powiatowej Nr 1061Z Rąbino – Bierzwnica na odcinku Rąbino – Sława o długości 9,931 km. Całkowita wartość projektu wynosi 7.348.482,26 zł, w tym wartość dofinansowania 4.404.089,35 zł. Zgodnie z WPI w roku bieżącym powinniśmy wykonać prace na sumę 759.144 zł, w tym dofinansowanie 455.486 zł, a w roku 2011 II etap i zakończenie robót na wartość 6.589.338 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 3.953.603 zł
 
 
 
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia pożarowego w powiecie w roku 2009 oraz zamierzenia na rok 2010.
 
 
         Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu nowo powołanego Komendanta Policji, inspektora Roberta Rzeźnika składając jednocześnie życzenia osiągnięć, sukcesów na nowym stanowisku. Wyraził przekonanie,                  że współpraca wszystkich samorządów w powiecie, realizacja oczekiwań społecznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz zachowań najbardziej uciążliwych społecznie wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa                i porządku publicznego, stanu zagrożeń przestępczością i skutecznością działań Policji w Powiecie Świdwińskim.
 
         Robert Rzeźnik – występując po raz pierwszy na forum Wysokiej Rady Powiatu Świdwińskiego powiedział, że jest szczęśliwy i przekonany,                                iż we współpracy z samorządami gmin, miast i powiatu postawione przed nim wezwanie i załogę Komendy uda się zrealizować, nie zawiedzie władz                            i społeczeństwa powiatu świdwińskiego. Przejmuje dobry zespół funkcjonariuszy, który od wielu lat systematycznie plasuje się na czołowych miejscach                            w klasyfikacji wojewódzkiej komendy.
Deklarując utrzymanie wysokich trendów – poprosił zastępcę o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i zamierzeniach na rok bieżący.
 
         Robert Naumiec – przedstawił sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, stano zagrożeń przestępczością                        i skutecznością działań KPP w Świdwinie w roku 2009 oraz wskazał priorytety działań Policji w roku 2010. Poinformował, że rok 2009 pomimo kryzysu                           i trudnej sytuacji budżetowej w zakresie osiągniętych wyników należy uznać jako udany. Nie byłoby to jednak możliwe bez wydatnej pomocy organów samorządowych.
 
W minionym roku tabor pojazdów służbowych komendy wzbogacił                              się o 12 nowych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych z czego                        3 radiowozy zostały zakupione dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Urząd Miasta w Świdwinie, Urząd Miasta              i Gminy  w Połczynie Zdroju oraz Urząd Gminy w Rąbinie.
 
 
         Dzięki wsparciu finansowemu samorządu Świdwina i Połczyna Zdroju do służby kierowani byli dodatkowi policjanci, których obecność  z pewnością                   w sposób znaczący wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa. Mówił                                     o dofinansowaniu do kosztów zakupu paliwa udzielonym przez Urząd Gminy                 w Świdwinie oraz o środkach wyasygnowanych przez Urząd Miasta w Świdwinie na zakup rowerów, których wykorzystanie do służby patrolowej było sprawdzone w okresie letnim ubiegłego roku i przyjęło się z bardzo dobrym odbiorem wśród mieszkańców miasta.
 
         Środki te z pewnością wpłynęły w sposób znaczący na uzyskanie przez naszą komendę wyniki i związaną z tym poprawę stanu bezpieczeństwa. Wyraził przekonanie, że i w roku 2010 przy tak dobrej współpracy z samorządami będziemy w stanie w dalszym ciągu poprawiać uzyskiwane wyniki i ograniczać wszelkiego rodzaju niepożądane zjawiska w czym z pewnością pomoże nam uruchomiony  na początku miesiąca stycznia system monitoringu miejskiego.
 
         Dzięki dalszemu szerokiemu zaangażowaniu, właściwemu planowaniu                  i rozliczaniu ze służby, pomocy Urzędu Miasta   w Świdwinie, Urzędu Miasta                i Gminy w Połczynie Zdroju oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie              w zakresie dalszego delegowania policjantów Oddziału Prewencji jako wzmocnienie do służby patrolowej uda się w tym roku uporać w powstrzymaniu wszystkich niekorzystnych tendencji.
 
         Cieszy fakt, iż w roku ubiegłym nie zanotowaliśmy żadnych nadzwyczajnych wypadków, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wizerunek naszej jednostki.
 
         Wzorem lat ubiegłych na rok 2010 przyjęte zostały priorytety do realizacji przez Policję Zachodniopomorską.
 
         Komenda Główna Policji wprowadziła pięć priorytetów, w których mieści się 12 zadań do realizacji.
 
 
Priorytet IWzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie.
•     Zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo-interwencyjnym oraz obchodowym
•     Poprawa efektywności współpracy pomiędzy służbą patrolowo-interwencyjną a kryminalną poprzez m.in. Zaktywizowanie w tym obszarze przełożonych w tych służbach
 
•     Realizacja oczekiwań społecznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz zachowań najbardziej uciążliwych społecznie,                         tj. niszczenie mienia, przestępczości rozbójniczej, kradzieży z włamaniem oraz bójek i pobić
 
 
 
 
Priorytet IIPoprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych
•      Podniesienie efektywności w zakresie zabezpieczenia sportowych imprez masowych
 
 
Priorytet III Podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia.
•     Poprawa jakości ujawnianych śladów kryminalistycznych
•     Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego, zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń
 
 
Priorytet IVPoprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
•         Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego pełniących służbę                  na drodze
•         Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym ukierunkowane na kontrolę trzeźwości kierujących
•         Ograniczenie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym
 
 
Priorytet V Zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków                        do realizacji zadań.
•         Wprowadzenie własnych usprawnień mających na celu ograniczenie biurokracji
•         Poprawa satysfakcji ze służby i pracy policjantów i pracowników Policji
•         Poprawa warunków pracy policjantów i pracowników Policji
 
 
         Reasumując, serdecznie podziękował za współpracę Staroście oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu, Burmistrzom Miasta Świdwina oraz Połczyna Zdroju, Wójtom oraz wszystkim samorządowcom, dzięki którym mogliśmy wywiązać się ze stawianych na rok 2009 zadań.
 
 
         Marian Domka – przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie świdwińskim w roku 2009.
W podsumowaniu informacji stwierdził, że w stosunku do roku 2008 odnotowano spadek podjętych interwencji o 20,28 % (794 – 2008 r, 633 – 2009 r.) jednocześnie zwrócił uwagę na kilka istotnych zagadnień:
1.     W 2009 r. odnotowaliśmy znaczny spadek podjętych działań interwencyjnych (- 42,14 % w grupie miejscowych zagrożeń) co było spowodowane zmianą interpretacji przepisów dotyczących podejmowania działań w przypadku zagrożeń ze strony owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły i inne).
 
 
 
 
Jednostki straży podejmują działania w przypadku powstania zagrożenia                 dla życia i mienia człowieka w przypadkach nagłych a pojawienie                           się błonkoskrzydłych w środowisku naturalnym nie może być traktowane jako zjawisko nienaturalne i wymagające podjęcia natychmiastowych działań przez jednostki straży pożarnej.
2.     W grupie pożarów – w 2009 r. podjęliśmy 299 interwencji co stanowi wzrost w stosunku do 2008 r. o 34,68 % przy czym:
·        275 pożarów to były pożary małe (wielkości zdarzenia określana jest na podstawie parametrów takich jak: powierzchnia, kubatura, ilość podanych prądów gaśniczych i straty spowodowane przez powstałe zdarzenie)
·        19 pożarów średnich
·        2 pożary duże – sterty w Lekowie i Klępczewie
·        3 pożary bardzo duże – sterta w Jezierzycach i nie użytkowane obory w Klępczewie i Brzeżnie.
 
Dzięki systematycznie prowadzonemu szkoleniu doskonalącemu, lepszemu wyposażeniu technicznemu jednostek, szybszemu przekazywaniu informacji                 o powstałych zdarzeniach straty po pożarowe zostają ograniczone do minimum             i często są gaszone w zarodku.
 
         W minionym roku po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost ilości pożarów kominowych – jest to spowodowane między innymi starzeniem się przewodów ale również brakiem prawidłowej konserwacji i przeglądów oraz spalaniem                  w piecach materiałów pochodzenia chemicznego (plastiki, szmaty, odpady, opony itp.). Również odnotowaliśmy wzrost pożarów w rolnictwie poprzez podpalanie pojedynczych balotów słomy jak i całych stert. Narastającym problemem staje        się fakt drastycznego zmniejszania się liczby aktywnych – czynnych członków               w jednostkach OSP spowodowany emigracją zarobkową oraz brakiem nowych kandydatów. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że od 2007 r. w KP PSP Świdwin zmniejszono stan obsady etatowej do 33 etatów w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej co pozwala jedynie na utrzymanie 6 – cio osobowej obsady                       na zmianie służbowej to powyższe fakty nie napawają optymistycznie,                       gdyż w przypadku powstania w jednym czasie kilku zdarzeń może to spowodować brak możliwości podjęcia skutecznych działań ratowniczych.
 
 
         Apelował do Starosty i Rady Powiatu o wsparcie finansowe w zakupie samochodu ratowniczo – gaśniczego kwotą ok. 300 tys. zł.
 
 
         Kazimierz Kławsiuć – oceniając pozytywnie działania Policji w zakresie bezpieczeństwa, widział potrzebę podjęcie działań dla zainteresowania młodzieży zajęciami sportowymi. Postulował o nieodpłatne udostępnienie                                   sal gimnastycznych i boisk sportowych w określone dni tygodnia. Postulat swój skierował do Zarządu Powiatu dla rozeznania tego tematu wspólnie z wójtami               i burmistrzami w powiecie.
 
         Jerzy Jacewicz – zauważył, że na ocenę i wyniki zaprezentowane przez Komendanta składa się wieloletnia praca policjantów i współpraca                               z samorządami. Życzył nowemu Komendantowi dobrej współpracy i sukcesów               w realizacji zadań kreślonych na rok 2010.
 
 
         Przewodniczący Rady przekazał podziękowania wszystkim funkcjonariuszom policji, strażakom, pracownikom cywilnym za pracę nad zabezpieczeniem bezpieczeństwa publicznego i pożarowego w powiecie świdwińskim oraz stwierdził, że przedstawione informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia pożarowego w powiecie w roku 2009 wraz z zamierzeniami na rok 2010 zostały przez Radę Powiatu przyjęte.
 
 
6. Podjęcie uchwał.
 
 
 
         Krystyna Wojnicka – poinformowała, że Zespół Szkół Rolniczych CKP                 w Świdwinie przystępując do projektu „Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i Internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym”, którego wnioskodawcą jest Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w Warszawie, będzie realizował zadania jako partner ww. projektu. Projekt jest skierowany do osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie                    i obejmuje 12- to godzinne dwudniowe szkolenia w zakresie zasad ekonomiki                                  i rachunkowości w gospodarstwach rolnych oraz sporządzania biznes planów. Dodatkowo odbędą się zajęcia w pracowni komputerowej.
 
         Projekt finansowany będzie w ramach pozyskanej dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie będzie partnerem w projekcie, nastąpi przepływ środków finansowych w związku z tym podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały jest niezbędne. Podjęcie uchwały nie generuje dodatkowych skutków finansowych   dla budżetu Powiatu Świdwińskiego.
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
 
 
Uchwała Nr XXVII/190/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do partnerskiego projektu „Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i Internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym”.
 
Podjęta jednogłośnie (głosowało 17 radnych)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Przedstawiając następny projekt uchwały, stwierdziła, że w związku                         z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkursie                        nr 1/9.5/09 na pozyskanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie złożył wniosek, w którym ubiegał                   się o środki na realizację projektu „Buisness English Twoją szansą na sukces”. W związku z tym ogłosił nabór   na partnera projektu i Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie zgłosił swoją aplikację. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym i merytorycznym. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego (Buisness English) dla uczniów ZSR CKP                        w Świdwinie, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu języka angielskiego oraz zdobycia umiejętności posługiwania się językiem angielskim biznesowym.
 
         Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie będzie partnerem w projekcie, nastąpi przepływ środków finansowych w związku z tym podjęcie uchwały jest niezbędne.
Podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały nie generuje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Świdwińskiego.
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
 
 
Uchwała Nr XXVII/191/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do partnerskiego projektu „Business English Twoją szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                         w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Podjęta jednogłośnie (głosowało 17 radnych)
 
 
         Krystyna Wojnicka – poinformowała, że uchwałą Nr XXII/107/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 13 maja 2005 r. została utworzona Zaoczna Szkoła Policealna wchodząca w skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.                W związku ze zmianą do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania                 ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności                      za wykonywanie tych czynności regulującego stosowanie pieczęci szkół                     na świadectwach szkolnych dyrektor ZSR CKP w Świdwinie zwrócił                           się z wnioskiem o zmianę nazwy szkoły i poprzez usunięcie wyrazu określającego formę kształcenia tj. „zaoczna”.
 
Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty typem szkoły publicznej jest „szkoła policealna”, wniosek dyrektora ma więc przełożenie w przepisach,   a podjęcie uchwały jest więc zasadne. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
 
Uchwała Nr XXVII/192/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 marca 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zaocznej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie.
 
Podjęta jednogłośnie (głosowało 17 radnych)
 
 
         W dalszej części obrad za przyzwoleniem Przewodniczącego Rady                     nie uczestniczyli radni lekarze Ali Al – Mohamad i Paweł Rydz.
 
 
Krystyna Wojnicka – przedstawiając projekt kolejnej uchwały  stwierdziła, że zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela w planach finansowych organów prowadzących placówki oświatowe zabezpiecza się kwotę w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia    osobowe nauczycieli.
 
Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków                       na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów   prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty                     i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania.
Niniejsza uchwała została opracowana w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 
 
         Kazimierz Tutur – zgłosił poprawkę w treści § 2 polegająca, aby wyraz „pobierane” zamienić na „pobieranych”.
 
 
         Radca prawny Stanisław Karabasz oświadczył, że nie wnosi uwag                     do wniosku radnego,
 
Innych uwag nie zgłoszono.
 
 
         Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały ze zmiana                      treści § 2 zgłoszoną przez radnego Kazimierza Tutura.
 
 
Uchwała Nr XXVII/193/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania                               i doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w roku 2010.
 
Podjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)
 
Przedstawiając kolejny projekt uchwały, Krystyna Wojnicka poinformowała, że zgodnie   z zawiadomieniem Prezesa Zarządu PFRON z dnia 09 lutego 2010 r.Powiat Świdwiński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, według algorytmu obliczonego na podstawie danych             z 2009 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymał środki finansowe w wysokości 743 859,00 zł.
 
         Na rehabilitację społeczną przeznacza się kwotę 273.959,00zł.,                              tj. na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów               w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.
 
Na rehabilitację zawodową przeznacza się kwotę 100.00,00zł tj. na: dotacje                  na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy oraz na stypendia stażowe oraz inne zadania określone                     w art. 35a ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, której realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy                  w Świdwinie.
 
         Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przedstawiono zgodnie z art.68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy                    z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie w roku    2010 wynosi 90 % całkowitych kosztów działania Warsztatów, co stanowi kwotę 369.900,00 zł. Pozostałe 10 % kosztów w wysokości 41.100,00 zł pokrywane jest ze środków budżetu Powiatu.
 
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
 
 
Uchwała Nr XXVII/194/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku.
 
Podjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)
 
 
 
Krystyna Wojnicka – poinformowała, że w myśl §2 Uchwały                              nr XXII/106/08 podjętej przez Radę Powiatu w dniu 23 października 2008r. Powiat Świdwiński zobowiązał się do uiszczenia rocznych składek związanych                 z członkostwem Powiatu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, a Rada Powiatu wyraża zgodę na wysokość                         tak ustalonej stawki.
W dniu 11 lutego 2010r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęło Uchwałę Nr 1/02/2010, w której określono wysokość składki członkowskiej dla Powiatu na kwotę 0,04 zł od mieszkańca Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2009r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
 
Uchwała Nr XXVII/195/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 marca 2010 r.. w sprawie wyrażenia zgody na wysokość składki członkowskiej płatnej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”.
 
Podjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)
 
 
         Lucyna Miętek – poinformowała, że zwiększenie dochodów i wydatków budżetu na 2010 r. w kwocie 368.716 zł,  nastąpiło na skutek likwidacji    Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –                         na podstawie art. 16, ust.1, pkt 1, ust.2 do 5, ustawy z dnia                                             20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
 
Uchwała Nr XXVII/196/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 marca 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok.
 
Podjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)
 
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
         Starosta Mirosław Majka odpowiadając na interpelację radnego Józefa Pietraszka poinformował, że pismami z dnia 30 września i 24 listopada 2009 r. Minister Skarbu Państwa poinformował, że w Ministerstwie Skarbu Państwa trwają prace przygotowujące do prywatyzacji przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej (PKS) w Świdwinie, która jest spółką z o.o., alternatywnym rozwiązaniem jest komunalizacja, czuli nieodpłatne zbycie pakietu udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Proces zbywania akcji na rzecz Powiatu jest procesem nieodpłatnym a więc nie poniesiemy z tego tytułu żadnych kosztów związanych z objęciem akcji należących do Skarbu Państwa w spółce. Spółka nie przynosi strat, zyski są nieduże.
 
         Zarząd Powiatu trzykrotnie omawiał sprawę na swych posiedzeniach                             i postanowił sprawę skierować do omówienia na posiedzeniach komisji Rady Powiatu. Komunalizacja musi być poprzedzona uchwałą Rady Powiatu. Decyzja nie jest łatwa, społecznie potrzebna. Zapewnienie komunikacji, dojazdu do pracy, szkoły; utrzymanie 80 miejsc pracy w powiecie. Zarząd Powiatu powiadomił Ministra Skarbu Państwa o podjętych działaniach.
 
 
         Odpowiadając radnemu Henrykowi Klamanowi zaprosił radnych do Biura Rady gdzie są dostępne protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu i w każdym czasie istnieje możliwość zapoznania się z ich treścią. Nie widział potrzeby ich zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
         Henryk Klaman - oświadczył, że często przebywa w Biurze Rady                        i dla niego wizyty w Biurze nie są problemem.
 
         Józef Pietraszek – sugerował o włączenie w proces komunalizacji PKS samorządy gminne i miejskie w powiecie.
 
         Kazimierz Tutur – uważał, że zamieszczanie protokołów w BIP                  nie powinno być problemem a ułatwiłoby pracę radnym z terenu. Postulował               o rozważenie przygotowywania informacji z pracy Zarządu Powiatu w formie pisemnej co ułatwi radnym śledzenie pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
 
8. Wolne wnioski.
 
         Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał pismo Pani Edyty Jaroszewskiej – Nowak – Koordynatora Koalicji „Polska Wolna od GMO w województwie zachodniopomorskim dot. podjęcia uchwały popierającej rezolucję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 20 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Zachodniopomorskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).
Pismo Pani Edyty Jaroszewskiej – Nowak wraz z kompletem załączników przekaże przewodniczącym komisji Rady z prośbą o zajęcie stanowiska w tym temacie.
 
 
9. Zakończenie obrad sesji.
 
 
         Przewodniczący Rady z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył radnym i pozostałym uczestnikom sesji życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
 
 
         Następnie poinformował, że porządek obrad sesji Rady został zrealizowany i o godz. 16.00 zamknął obrady 37 sesji Rady Powiatu w Świdwinie, zapowiadając kolejną sesję na dzień 29 kwietnia b.r.
 
Na tym protokół zakończono.
 
   Protokołował                                                                                 Przewodniczący Rady
 
Wielisław Płoszaj                                                                              Kazimierz Szafrański