Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Uchwała Nr V_24_03 Z dnia 12 marca 2003 r. Rada Powiatu W Świdwinie

Uchwała Nr V/24/03

Rada Powiatu W Świdwinie

Z dnia 12 marca 2003 r.

 

           

W sprawie zmiany Uchwały nr III/13/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2003 rok

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r.( Tekst jednolity Dz.U.Nr 142,poz1592 z 2001r. oraz z 2002 r. Nr 23,poz.220) i w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r.) uchwala się co następuje:

 

§1

 

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę              1.466zł,

2. Zmniejsza się dochody Budżetu powiatu o kwotę             4.485.179 zł.

( zgodnie z załącznikiem Nr 1)

 

§2

 

1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę             4.483.713 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr2)

 

§3

 

Po dokonanych zmianach budżetu powiatu na rok 2003 zamyka się :

1.             Dochodami w kwocie             25.546.917 zł

            w tym :

-          na zadania zlecone 4.239.500 zł,

2.             Wydatkami w kwocie 24.656.917 zł

            w tym:

-          na zadania zlecone 4.239.500 zł

-          na zadania wynikacjące z porozumień 44.742 zł,

3            Nadwyżką budżetową w kwocie 890.000 zł.

 

§4

 

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

 

§5

 

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

1. Przepisami ustawyz dnia 13 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 200, poz. 1688) zmienione zostały zasady finansowania kosztów zwi ązanych z funkcjonowaniem Policji.

Od 1 stycznia 2003r. jednostki organizacyjne Policji nie są powiatowymi jednostkami budżetowymi, a środki na jej funkcjonowanie są przekazywane z pominięciem budżetu Powiatu .

2. Uchwalony budżet powiatu na 2003 r. należy skorygować o różnice wynikające z informacji Ministra Finansów o ostatecznych wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały staje się niezbędne.