Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA NR III_ 13 _ 2002 z dnia 30 grudnia 2002r. Rady Powiatu Świdwińskiego

UCHWAŁA  NR  III/ 13 / 2002

z dnia  30  grudnia  2002r.

Rady Powiatu Świdwińskiego

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.12 ust. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się dochody budżetu Powiatu Świdwińskiego (załącznik Nr 1) w wysokości                                            30.021.330 zł,

z tego:

1)    dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)

21.344.830 zł,

2)    dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3)

8.676.500 zł.

 

§ 2

 

Ustala się wydatki Powiatu Świdwińskiego (załącznik Nr 4) w wysokości   29.131.330 zł,

z tego:

1)    wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5)

20.410.088 zł,

2)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 6)

 8.676.500 zł,

3)    wydatki budżetu powiatu świdwińskiego związane z realizacją zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)

44.742 zł

§ 3

 

Ustala się rozchody budżetu Powiatu Świdwińskiego w wysokości 890.000 zł, z przeznaczeniem na:

1)    spłatę raty kredytu w wysokości 890.000 zł.

 

 

§ 4

 

Nadwyżka budżetowa w wysokości 890.000 zł, zostanie przeznaczona na:

1)    spłatę raty kredytu przypadającej na 2003 rok w wysokości 890.000 zł.

 

§ 5

 

1)    Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000 zł,

2)    Ustala się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe 376.700 zł.

 

§ 6

 

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 8 do uchwały.

 

§ 7

 

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 

§ 9

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

 

§10

 

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust 2a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 487.410 zł.

 

§ 11

 

Ustala się prognozę długu na lata 2003 - 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

 

 

 

§ 12

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

 

§ 13

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 800.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

 

§ 14

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)     dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2)     przekazania niektórych uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

§ 15

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatowi.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

 

§ 17

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Bud_et.exe

169 KBPobierzPodgląd pliku