Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr XII_50_04 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2004 rok.


Uchwała Nr XII/50/04

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 03 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1592. oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się prognozowane dochody budżetu Powiatu w wysokości 28.057.525 zł,

(załącznik Nr 1), z tego:

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych 24.378.625 zł,

(załącznik Nr 2)

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.678.900 zł,

(załącznik Nr 3)

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 28.657.525 zł,

(załącznik Nr 4) z tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych 24.954.625 zł,

(załącznik Nr 5)

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.678.900 zł,

(załącznik Nr 6)

  1. wydatki związane z realizacją zdań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 24.000 zł,

(załącznik Nr 7)

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 600.000 zł

- zostanie pokryty zaciągniętym kredytem

§ 4

Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 1.690.000 zł

- zaciągnięty kredyt

§ 5

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w wysokości 1.690.000 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytu w wysokości 1.690.000 zł,

§ 6

  1. Ustala się rezerwę w wysokości 189.556 zł

- rezerwę oświatową w wysokości 144.056 zł,

- rezerwę ogólną w wysokości 45.500 zł.

§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 9A do uchwały.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art.90, ust. 3 ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 674.188 zł.

§ 13

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004 - 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 1.000.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 15

Upoważnia się Zarząd do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.690.000 zł z przeznaczeniem na:

  • pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 600.000 zł,

  • spłata kredytu 1.090.000 zł.

§ 16

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 1.200.000 zł.

§ 17

Upoważnia się Zarząd do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.