Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

Uchwała Nr XIX _ 87 _04 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2005 rok._1

Uchwała Nr XIX / 87 /04

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1592. oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się prognozowane dochody budżetu Powiatu w wysokości 29.524.785,

(załącznik Nr 1), z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych 25.687.385,

(załącznik Nr 2)

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.836.900 zł,

(załącznik Nr 3)

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień między organami tej administracji

(załącznik Nr 4) 500 zł,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 29.284.785,

(załącznik Nr 5) z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych 25.432.385,

(załącznik Nr 6)

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.836.900 zł,

(załącznik Nr 7)

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na

podstawie porozumień między organami tej administracji 500 zł,

(załącznik Nr 8)

 1. wydatki związane z realizacją zdań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 15.000 zł,

(załącznik Nr 9)

§ 3

Nadwyżka budżetowa w kwocie 240.000 zł

- zostanie przeznaczona na spłatę kredytu

§ 4

Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 1.090.000 zł

- zaciągnięty kredyt

§ 5

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w wysokości 1.330.000 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytu w wysokości 1.330.000 zł,

§ 6

 1. Ustala się rezerwę w wysokości 111.634 zł

- rezerwę oświatową w wysokości 69.313 zł,

- rezerwę ogólną w wysokości 42.321 zł.

§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe w łącznej kwocie 34.000 zł.

§ 12

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art.90, ust. 3 ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 688.429 zł.

§ 13

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005 - 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 1.000.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 15

Upoważnia się Zarząd do udzielania poręczeń kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 500.000 zł.

§ 16

Upoważnia się Zarząd do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.090.000 zł z przeznaczeniem na:

 • spłata kredytu 1.090.000 zł.

§ 17

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 700.000 zł.

§ 18

Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych innych banków niż bank obsługujący.

§ 19

Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.