Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr III _ 10 _ 06 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok

Uchwała Nr III / 10 / 06

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz art.165, art.184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2005 r. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 227 poz. 1658)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 37.621.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 36.486.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009, zgodnie załącznikiem nr 3.

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.135.166 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.115.000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 20.166 zł.

2. Rozchody w wysokości 1.135.166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 256.787 zł,

z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w kwocie 256.787 zł.

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 338.800 zł; wydatki 338.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

 1. Dotacje podmiotowe dla:

działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 667.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 34.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 74.000 zł,2) wydatki - 83.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 230.000 zł,2) wydatki - 306.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;

 2. zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3;

 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.