Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Budżet Powiatu w Świdwinie 2008rok.

Budżet Powiatu w Świdwinie

2008rok.

Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:

 1. Informacji Ministra Finansów (pismo nr ST4-4820/706/2007/ z dnia 10.10.2007 r.) o:

 • rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej;

 • planowanej na 2008 r. kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 1. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego ( pismo nr FB.I-JP-3010/23/2007 z dnia 22 października 2007 r.) o wstępnie ustalonych na 2008 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

 1. Projektów planów budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne podległe Starostwu (na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr X/52/99 z dnia 25.08.1999 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).

 1. Uchwały Zarządu Powiatu Nr 29 / 33 /07 z dnia 3.10.2007 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu na 2008rok.

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu w Świdwinie na

2008 rok:

 • dochody jednostek organizacyjnych będą stanowiły uzupełnienie ich wydatków;

 • dochody pochodzące z opłat za wyżywienie w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, będą rozliczane w ramach rachunku dochodów własnych;

 • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - przyjęto 106 %;

 • średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług - 102,3 %

 • składki na Fundusz Pracy - 2,45 %,

 • plany budżetowe jednostek finansowanych subwencją oświatową opracowano w wielkościach 2007 roku, przyjmując:

 1. standard na 1 ucznia kwotę 3.198,5263 zł;

 2. liczbę uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO),

 3. wskaźnik korygujący uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg awansu zawodowego na podstawie sprawozdań EN-3 z 2007 roku i SIO,

 4. wagę właściwą dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych rozporządzeniem MEN z dnia 21 grudnia 2006 r.

I DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu powiatu na 2008 rok zaplanowano w wysokości 42.081.971 zł z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 6.600.400 zł ( 15,68 %

dochodów budżetu na 2008 rok, )

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami

realizowane przez powiat - 4.345.900 zł ( 65,84 % dotacji ),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu - 2.254.000 zł ( 34,15 %dotacji ),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej - 500 zł ( 0,01 % dotacji ),

2) dotacje z funduszy rozwojowych ( na prefinanswanie inwestycji

z udziałem środków z Unii Europejskiej ) - 1.000.000 ( 2,38 %

dochodów ogółem ),

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego - 149.017 zł ( 0,35 % dochodów ),

4) dochody z budżetu UE na realizację projektów - 81.434 zł ( 0,19 % ),

5) dochody na inwestycje finansowane Funduszami Norweskimi 2.792.077

( 6,63 % dochodów budżetu ),

6) dochody z funduszy celowych - 638.100 zł ( 1,52 % dochodów ),

7) subwencje ogólne - 21.915.141 zł ( 52,08 % dochodów ogółem ),

w tym:

- część oświatowa - 15.582.637 zł ( 71,10 % subwencji ogólnej ),

- część wyrównawcza - 4.803.138 zł ( 21,92 % subwencji ogólnej ),

z tego:

kwota podstawowa - 2.314.904 zł,

kwota uzupełniająca - 2.488.234 zł,

- część równoważąca - 1.529.366 zł , ( 6,98 % subwencji ogólnej ),

8) dochody własne - 8.905.802 zł ( 21,17 % dochodów powiatu )

w tym:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) -

3.879.771 zł ( 43,56 % dochodów własnych ),

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) -

90.000 zł ( 1,01 % dochodów własnych ),

- dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne w/g

poniższego zestawienia - 4.936.031 zł ( 55,42 % dochodów własnych )

DOCHODY WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO I  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE w 2008 roku.

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Planowana kwota

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

27 600

60014

Drogi Publiczne Powiatowe

27 600

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie

27 600

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 600

0970

Wpływy z różnych dochodów

24 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 862 500

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 862 500

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

293 000

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

4 500

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1 520 000

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

45 000

750

Administracja publiczna

752 006

75020

Starostwa Powiatowe

752 006

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

752 006

0420

Wpływy z opłat komunikacyjnych

700 000

0920

Pozostałe odsetki

50 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 006

801

Oświata i wychowanie

175 320

80120

Licea Ogólnokształcące

66 590

Zespół Szkół w Połczynie Zdroju

3 100

0830

Wpływy z usług

3 100

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

63 490

0690

Wpływy z różnych opłat

490

0830

Wpływy z usług

63 000

80130

Szkoły Zawodowe

108 730

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju

3 000

0830

Wpływy z usług

3 000

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

105 730

0690

Wpływy z różnych opłat

400

0830

Wpływy z usług

104 330

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

852

Pomoc Społeczna

1 624 605

85201

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

19 455

POWS „Dzieciowisko” Świdwin

19 455

0680

Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci

5 203

0830

Wpływy z usług

14 252

85202

Domy Pomocy Społecznej

1 605 150

DPS Krzecko

915 150

0830

Wpływy z usług

915 150

DPS Modrzewiec

690 000

0830

Wpływy z usług

690 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

494 000

85403

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

55 600

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu

55 600

0680

Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci

46 500

0690

Wpływy z różnych opłat

150

0830

Wpływy z usług

8 400

0970

Wpływy z różnych dochodów

550

85410

Internaty i bursy szkolne

135 400

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

135 400

0830

Wpływy z usług

134 400

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

85411

Domy Wczasów Dziecięcych

303 000

DWD w Połczynie Zdroju

303000

0830

Wpływy z usług

300 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 000

RAZEM DOCHODY

4 936 031

Prognozowane na 2008 rok dochody budżetu powiatu stanowią kwotę 42.081.971 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 5.312.077 zł ( stanowią 12,62 % dochodów ogólnych ) w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku powiatu - 1.520.000 zł

- z dotacji rozwojowych - 1.000.000 zł

- dochody otrzymane z Funduszy Norweskich ( z 2007 roku ) - 2.792.077 zł.

Dochody bieżące wynoszą 36.769.894 zł, kształtują je poniższe źródła:

- subwencje ogólne 21.915.141 zł co stanowi 59,60 % dochodów bieżących,

- dotacje ( z budżetu państwa, funduszy celowych, na porozumienia )

7.387.517 zł - co stanowi 20,09 % dochodów bieżących,

- dochody z budżetu UE - 81.434 zł tj. - 0,22 % dochodów,

- dochody własne powiatu 7.385.802 zł i stanowią one 20,09 % dochodów

bieżących.

Dochody własne powiatu to: dochody realizowane przez jednostki

organizacyjne jak i samo Starostwo, które zaplanowano w wysokości

3.416.031 zł co stanowi 46,25 % dochodów własnych ( bieżących ), oraz

dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych które zaplanowano w kwocie 3.969.771 zł co stanowi 53,75 % dochodów własnych.

Ministerstwo Finansów poinformowało iż podana informacja o dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacje tych dochodów mogą ulec zmianom w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Z uwagi na powyższe, w planowanych dochodach budżetu powiatu przyjęto z tego źródła dochodu , kwotę 3.879.771 zł .

Zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

Nr 1 - dochody budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok,

Nr 12 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Nr 13 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej ,

Nr 14 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

II WYDATKI

Zaplanowane wydatki w budżecie powiatu stanowią kwotę - 43.846.276 zł, z tego:

 • wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 4.345.900 zł ,

 • wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 112.400 zł ,

- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej - 500 zł .

Dział 010-- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 85.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do modernizacji terenów wiejskich.

- gleboznawcza klasyfikacja gruntów na obszarze około 60ha,

- kontrola operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i

działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,

- opracowanie dokumentacji umożliwiającej doprowadzenie do zgodności

zapisów w jednostkach rejestrowych ewidencji gruntów z wpisami zawartymi

w księgach wieczystych,

- sporządzenie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy

Świdwin i Brzeżno.

Dział 020 - LEŚNICTWO:

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną .

Kwota 23.600 zł, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczona na opłacenie kosztów dozoru lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

- Nadleśnictwo Świdwin 550,55 ha

- Nadleśnictwo Połczyn Zdrój 508,72 ha

- Nadleśnictwo Gościno 31,08 ha

- Nadleśnictwo Białogard 2,30 ha

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ :

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe .

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.213.070 zł przeznaczono na :

1) finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

w wysokości 1.655.470 zł

2) zakupy inwestycyjne 27.600 zł.

3) finansowanie inwestycji drogowej w kwocie 530.000 zł z tego

- powierzchniowe utrwalenie drogi Nr 1088Z na odcinku Bierzwnica -

Zajączkówko w wysokości 320.000 zł ,

- powierzchniowe utrwalenie drogi Nr 1051Z na odcinku Berkanowo -

Rusinowo w wysokości 210.000 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Wydatki w kwocie 334.000 zł przeznaczono:

- kwotę 28.000 zł - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa (podział działek, wycena nieruchomości, zakup materiałów , podatek od nieruchomości.).

- kwotę 300.000 zł - w ramach środków własnych, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem budynków będących własnością powiatu.

- kwotę 6.000 zł na opłacenie kosztów sporządzenia dokumentacji na rozbiórkę przejętego budynku przy ul Mieszka I.

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Wydatki w kwocie 65.000 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na opłacenie kosztów założenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Sławoborze i Rąbino wg planu modernizacji ewidencji gruntów oraz na założenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla miasta Świdwina

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 18.000 zł, przeznaczono na opłacenie kosztów wektoryzacji mapy zasadniczej dla terenu miasta i gminy Połczyn - Zdrój i miasta Świdwina.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany .

Wydatki w kwocie 248.600 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie .

Wydatki w kwocie 103.500 zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota w zł

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.000

01008

Melioracje wodne

6.000

0690

Wpływy z różnych opłat

6.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

234.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

234.000

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

200.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa

20.000

0770

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

14.000

RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

240.000

Rozdział 75019 - Rady Powiatu.

Wydatki w kwocie 274.060 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie, tj. :diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup prasy, szkolenia delegacje krajowe.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe .

Wydatki w kwocie 4.079.950 zł w ramach środków powiatu przeznaczono:

- na finansowanie kosztów działalności bieżącej Starostwa Powiatowego w

Świdwinie w kwocie 4.051.950 zł na:

1. płace - 2.680.960 zł - wydatki zaplanowano na poziomie roku 2007 uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 6 %, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W wydatkach roku 2008 zaplanowano środki na zwiększenie zatrudnienia o 6 etatów, oraz zabezpieczono środki na podwyżki płac pracowników.

 • wynagrodzenia - 2.509.660 zł,

 • dodatkowe wynagrodzenia roczne - 171.300 zł,

2. pochodne (ZUS i fundusz pracy) - 513.700 zł,

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50.690 zł,

4. Wydatki rzeczowe - 806.600 zł,

 • zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, prasa, środki czystości, paliwo, ) - 74.500 zł,

 • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, zakup odzieży dla pracowników obsługi, ) - 2.900 zł,

 • zakup usług do sieci Internet ( dzierżawa łącza, strona BIP, Neostrada) - 31.500 zł ,

 • zakup energii (elektrycznej, CO, woda) - 43.700 zł,

 • zakup usług remontowych( konserwacje ksero, serwis przeglądy techniczne) - 42.050 zł,

 • zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania pracowników) - 2.350 zł

 • pozostałe usługi (opłata za przesyłki listowe, przeglądy, szkolenia, obsługa prawna, itp.) -zakup tablic rejestracyjnych i druków do wydziału komunikacji) - 521.400 zł,

 • opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 21.200 zł

 • delegacje krajowe - 6.000 zł,

 • różne opłaty i składki - 21.600 zł

 • szkolenia pracowników 14.000 zł

 • zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserograficznego - 6.600zł,

 • zakup akcesoriów komputerowych ( w tym programy ) - 16.300 zł.

 • tłumaczenia 2.500 zł

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne - 28.000 zł .

Rozdział 75045 - Komisje Poborowe .

Kwota 17.500 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 17.000 zł oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 500 zł , przeznaczona jest na opłacenie kosztów działalności komisji lekarskiej i komisji poborowej - pobór do wojska 2008 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego .

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na finansowanie promocji Powiatu.

w wydatkach zabezpieczono środki przeznaczone na:

- udzielenie dotacji na zadania zlecone lub powierzone w ramach promocji

powiatu 9.000 zł,

- kontynuację prac związanych z promowaniem Funduszy Norweskich -

wykonanie folderów - 4.880 zł oraz 3.450 zł na realizację filmu.

- bieżące koszty 114.670 zł na

wydatki na opłaty i składki z tytułu przynależności Powiatu do organizacji i

związków, zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, promocyjne,

koszty organizacji spotkań) zakup usług pozostałych (szkolenia, organizacja

imprez okolicznościowych, zakup kalendarzy, itp.) delegacje.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota w wysokości 7.542.037 zł przeznaczona jest na finansowanie zaplanowanych inwestycji o wartości 7.447.379 zł tj:

- montaż kolektorów słonecznych „Solary” na kwotę 4.258.866 zł współfinansowaną środkami z Funduszy Norweskich w 85 % - kwocie 3.620.037 zł , 15 % tej inwestycji tj kwota 638.829 zł stanowić będzie udział własny powiatu,

- rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie na wartość 2.500.000 zł współfinansowana środkami z UE w kwocie 1.000.000 zł , wkład własny powiatu stanowić będzie w bieżącym roku 1.500.000 zł,

- kontynuacja ( wynikająca z harmonogramu 2007 roku ) inwestycji „Termomodernizacji budynków powiatowych „ w kwocie 688.513 zł.

oraz na finansowanie nadzorów inwestorskich w wysokości 94.658 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji.

Wydatki w wysokości 30.000 zł w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na dofinansowanie remontów w budynku Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki w kwocie 2.296.800 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Rozdział 75421 Zarządzania kryzysowe ( Obrona Cywilna ).

Wydatki w kwocie 11.250 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych.

Wydatki w kwocie 5.000 zł mają charakter rezerwy na doraźną i natychmiastową pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

Zaplanowane wydatki w kwocie 381.000 zł przeznaczone są na opłacenie przypadających na 2008 rok. odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Kwota 563.778 zł stanowi rezerwę na wydatki roku 2008, które nie zostały podzielone na pozycje klasyfikacji budżetowej w czasie opracowania projektu budżetu, w tym:

- rezerwa ogólna - 538.088 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego -

25.690 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE :

Wydatki zaplanowane na finansowanie działu oświaty zostały ustalone w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej ( SIO ) i aktualnie ( w 2007 r.) obowiązującego standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości 3.198,5263 zł. Zastosowano wskaźnik korygujący uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg awansu zawodowego na podstawie aktualnych danych wykazanych w sprawozdaniach EN-3 oraz w SIO. Uwzględniono wagę właściwą dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MEN z dania 21 grudnia 2006 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Nazwa jednostki

Ilość uczniów

2005r

2006r

2007r

2008 r.

Szkoły podstawowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw. w Sławoborzu

75

75

79

79

85

85

84

84

Gimnazja specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw. w Sławoborzu

77

77

83

83

93

93

101

101

Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół

w Połczynie Zdroju

Zespół Szkół Ponadgim.

w Świdwinie

846

352

494

882

387

495

863

381

482

845

376

469

Licea profilowane

Zespół Szkół w Połczynie Zdroju

Zespól Szkół Ponadgim. w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgim. w Połczyn Zdrój

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

241

-

45

77

119

180

28

-

74

78

134

31

-

76

27

66

25

-

41

-

Szkoły zawodowe

Zespól Szkół Ponadgim. w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgim. w Połczyn Zdrój

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

1 411

161

332

918

1 402

140

275

987

1 430

129

194

1 107

1388

114

192

1082

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu

52

52

48

48

48

48

48

48

Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju

129

108

21

160

132

28

166

138

28

184

156

28

Domy wczasów dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju

1483

1483

1484

1484

1579

1579

1459

1459

Zaplanowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych ustalono w oparciu o ilość uczniów podaną do dnia 30 września przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę. Wielkość dotacji ustalono w wysokości nie niższej niż 50 % kosztów poniesionych wydatków bieżących w szkołach publicznych tego samego typu. Dla niepublicznego Liceum ogólnokształcącego przyjęto 67,18 zł na jednego ucznia miesięcznie, dla Policealnego Studium dla Dorosłych 90,99 zł. Powyższe naliczenia są wartościami z 2007 roku i po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach subwencji, zaplanowane wielkości zostaną dostosowane do wielkości uchwalonych budżetów w szkołach publicznych.

Zaplanowana kwota dotacji dla szkół niepublicznych będzie przekazywana w wielkościach odpowiadających rzeczywistej liczbie uczniów, wykazaną w informacji miesięcznej otrzymanej od dyrektora każdej szkoły.

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

OBJĘTA FINANSOWANIEM

Nazwa jednostki niepublicznej

Ilość uczniów

2005r

2006 r.

2007 r.

2008 r.

Licea ogólnokształcące

LO ZDZ w Połczynie Zdroju

Prywatne LO w Sławoborzu

Prywatne LO w Świdwinie

334

177

38

119

288

181

-

107

266

168

-

98

287

195

-

92

Szkoły zawodowe

Prywatne Policealne Studium dla Dorosłych w Świdwinie

Prywatne Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju

Niepubliczne Gimnazjum Specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie

135

87

48

-

-

149

84

65

-

-

137

82

55

-

-

127

54

73

32

32

Internaty i bursy szkolne

Dom Pracy Twórczej w Rzepczynie

Młodzieżowe Ośrodki

Wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek

Wychowawczy w Rzepczynie

35

35

-

-

30

30

-

-

25

25

-

-

8

8

32

32

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota 59.619 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Wielkość kwot zaplanowanych w poszczególnych placówkach ustalono w oparciu o sporządzone projekty planów jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota 139.015 zł przeznaczona jest na:

- kwota 2.800 zł - sfinansowanie kosztów doradztwa zawodowego,( ODZ

Szczecin ) oraz kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu

zawodowego,

- kwota 58.947 zł - opłacenie zakładowego funduszy świadczeń socjalnych dla

nauczycieli emerytów i rencistów. Wielkość kwot w poszczególnej placówce

ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki

oświatowe.

- kwota 77.268 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie wkładu własnego

powiatu w inwestycji „ Blisko Boisko „ w Zespole Szkół Rolniczych CKP w

Świdwinie.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA:

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .

Zaplanowana kwota 1.424.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie składek za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- Powiatowy Urząd Pracy - 1.408.000 zł,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Socjalizacyjna ,,Dzieciowisko'' w

Świdwinie - 16.000 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA:

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze .

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.011.660 zł, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na:

 1. finansowanie działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Socjalizacyjnej "Dzieciowisko" w Świdwinie w kwocie 827.930 zł.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniono środki na nagrody jubileuszowe

- kwota 7.131 zł oraz na zatrudnienie na etat wychowawcy - kwota 24.600 zł

 1. kwotę 132.800 zł przeznaczono na opłacenie kosztów kontynuacji nauki usamodzielnianych wychowanków , opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 2. kwotę 50.930 zł na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego umieszczonych w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Łączne wydatki na finansowanie Domów Pomocy Społecznych wynoszą 3.859.150 zł tj dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.254.000 zł oraz dochody DPS-sów uzyskane z odpłatności mieszkańców 1.605.150 zł.

Otrzymaną dotację rozliczono między DPS-y równą iloczynowi kwoty 1.391 zł i stanem pensjonariuszy na dzień 30 września 2007,

DPS Krzecko - 47osób,

DPS Modrzewiec - 88 osób.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

 1. Domu Pomocy Społecznej w Krzecku - 1.699.876 zł

 • dotacja - 784.726 zł

 • dochody własne - 915.150 zł.

W wydatkach zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 21.900 zł zgodnie z potrzebami DPS-u.

70 miejsc - koszt utrzymania 1 miejsca 1.997,59 zł.

 1. Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu - 2.159.274 zł

 • dotacja - 1.469.274 zł;

 • dochody własne - 690.000 zł.

90 miejsc - koszt utrzymania 1 miejsca 1.999,33 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze .

Zaplanowana kwota 1.134.970 zł w ramach środków własnych powiatu przeznaczona jest :

- kwota 1.089.500 zł - na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych ( 999.070 zł )

oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających

rodziny zastępcze ( 90.430 zł ),

- kwota 45.470 zł na opłacenie kosztów rodziny zastępczej dla dzieci z

powiatu świdwińskiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie

innego powiatu.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie .

Planowane wydatki w wysokości 263.820 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w wysokości 257.820 zł oraz na zakupy inwestycyjne na potrzeby PCPR w wysokości 6.000 zł

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.000 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone są na wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w dyspozycji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu, w wysokości 33.535 zł przeznaczone są na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planowany koszt na 2008 rok wynosi 335.350 zł.

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w 2008 roku zakres dofinansowania działalności warsztatu terapii zajęciowej środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 90 % tj kwotę 301.815 zł, a 10% kosztów to wydatki budżetu ( kwota 33.535 zł ).

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .

Zaplanowana kwota 57.000 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie bieżącej działalności funkcjonującego w powiecie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.320.960 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie. W zaplanowanych wydatkach uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych ( 2.099 zł ).

Wydatki w kwocie 81.434 zł przeznaczone są na kontynuację w 2008 roku projektu „Za pomocą EFS -u dojdziesz do sukcesu” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tego projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2007r do 30 czerwca 2008 roku.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 273.790 zł stanowią rezerwę środków na sfinansowanie dodatkowych etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie. Wzrost zatrudnienia spowodowany jest koniecznością dostosowania Urzędu do standardów usług rynku pracy i wprowadzenie jednolitych wymagań publicznym służbom zatrudnienia co reguluje Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy ( Dz. U. Nr 47 poz. 314 i 315 ). Dostosowanie stanu zatrudnienia do standardów wynikający z w/w Rozporządzenia, określono na 30 czerwca 2008 r, z tego względu wydatki te pozostawiono w dyspozycji Zarządu Powiatu w Świdwinie.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA :

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Zaplanowane wydatki na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu w kwocie 900.056 zł ustalono w oparciu o ilość uczniów ujętych w SIO, na zasadach przyjętych do naliczenia budżetów jednostkom oświatowym, zwiększone o zaplanowane dochody.

Rozdział 85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.

Wydatki w kwocie 1.082.752 zł są zaplanowane na finansowanie niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie.

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w wysokości 745.530 zł przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie Zdroju w kwocie

338.780 zł..

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie - kwota 406.750 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne .

Kwota w tym rozdziale w wysokości 914.579 zł przeznaczona jest na:

1) finansowanie kosztów działalności internatu przy Zespole Szkół Rolniczych

CKP w Świdwinie - w wysokości 761.747 zł,

2) internatu przy Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju - 115.920 zł, 3) Niepublicznej Bursy Szkolnej przy Domu Pracy Twórczej w Rzepczynie

36.912 zł.

Środki finansowe dla poszczególnych internatów ustalono na podstawie informacji SIO i standardów finansowych z 2007 roku, oraz planowanych dochodów jednostek.

Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1106.464 zł przeznaczona jest na opłacenie kosztów działalności Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie złożonej informacji SIO z zastosowaniem standardów finansowych z 2007 roku oraz dochodów planowanych w DWD na 2008 rok.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4.594 zł przeznaczona jest na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wysokość środków w danej jednostce ustalono na podstawie złożonych przez te jednostki planów.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości 46.270 zł przeznaczone są na finansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 11.270 zł. Wysokość środków dla poszczególnej jednostki ustalono w oparciu o złożone plany finansowe.

Zabezpieczono w planowanych wydatkach kwotę 35.000 zł na finansowanie ( wg regulaminu ) stypendiów Starosty Powiatu Świdwińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Wydatki zaplanowano w kwocie 16.000 zł na dofinansowanie biblioteki w ramach wspólnych zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT :

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w ramach opracowanego ,,Kalendarza imprez''.

Zaplanowane wydatki na 2008 rok stanowią kwotę 43.846.276 zł

Wydatki i zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji wynoszą 8.338.147 zł i stanowią 19,02 % wydatków ogółem. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 83.500 zł, i na wydatki inwestycyjne kwotę 8.254.647 zł. Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych współfinansowana będzie środkami pozyskanymi do budżetu w wysokości 5.110.720 zł:

 • ze środków Unii Europejskiej ( dotacje rozwojowe ) w kwocie 1.000.000 zł,

 • ze środków Funduszy Norweskich 4.110.720 zł.

Środki powiatu zaangażowane w wydatki inwestycyjne będą stanowiły kwotę 3.143.927 zł:

 • finansowanie inwestycji drogowej 530.000 zł,

 • finansowanie „Solarów „ 638.829 zł,

 • finansowanie rozbudowy budynku ZSzP w Świdwinie 1.500.000 zł,

 • finansowane remontu dachu w ZSzP w Połczynie Zdroju 100.000 zł,

 • finansowanie inwestycji „Blisko-Boisko” 177.268 zł ( 100.000 z budżetu ZSzR CKP w Świdwinie, oraz kwota 77.268 zł ze środków powiatu ),

 • termomodernizacja budynków Powiatu - kontynuacja z 2007 r. - 197.830 zł.

Wydatki bieżące powiatu w 2008 roku stanowią kwotę 35.508.129 zł.

Na działalność Oświaty i wychowania wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono kwotę 15.615.544 zł co stanowi 43,98 % bieżących wydatków powiatu, wydatki na Pomoc społeczną wyniosą 6.244.700 zł tj. 17,59 % wydatków, Administracja publiczna 4.673.668 zł - 13,16 %, Bezpieczeństwo publiczne 2.343.050 zł - 6,60 %, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 1.766.719 zł - 4,98 %, Transport i łączność 1.655.470 zł - 4,66 %, Ochrona Zdrowia 1.424.000 zł - 4,01 % Rozliczenia różne ( rezerwy budżetowe ) 563.778 zł - 1,59 %, Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 381.000 zł tj 1,07 % wydatków, na dział Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 334.000 zł tj 0,94 % wydatków a na Działalność usługową 331.600 zł tj 0,93 %. Na pozostałe działy tj: Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Kultura fizyczna i sport, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki - przeznaczono kwotę 174.600 zł co stanowi 0,49 % wydatków bieżących.

Szczegółowy plan wydatków zawierają załączniki :

Nr 2 - wydatki budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok,

Nr 12 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Nr 13 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej ,

Nr 14 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

III WYNIK FINANSOWY

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet powiatu na 2008r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.764.305 zł.

Rozliczenie planowanego deficytu.

1. Przychody w wysokości 5.477.378 zł

- planowane zaciągnięcie kredytu w 2008 r w wysokości 530.000 zł

na finansowanie remontów inwestycyjnych,

- planowane zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.258.866 zł na inwestycje

współfinansowane Funduszami Norweskimi:

a) na prefinansowanie ( środki F N - 85 % ) 3.620.037 zł

b) na udział powiatu ( 15 % ) 638.829 zł,

- uruchomienie zaciągniętego kredytu z 2007 roku w wysokości 688.512 zł

2. Rozchody w kwocie 3.713.073 zł

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.166 zł :

  1. 39.921 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa gospodarki cieplnej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławoborzu - rata spłaty w 2008 roku - 8.000 zł

  2. 61.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju -rata spłaty w 2008 r -12.166 zł.

- spłata kredytów w wysokości 900.830 zł :

 1. zaciągniętego w 2006 roku Banku PKO SA na kwotę 2.280.000 zł- rata

spłaty w 2008r - 570.000zł,

b) zaciągniętego w 2007 roku w kwocie 1.654.148 zł - rata spłaty w 2008 r.

330.830 zł ,

- spłata pożyczki zaciągniętej w BOŚ w 2007 roku na prefinansowanie

inwestycji współfinansowanej Funduszami Norweskimi w wysokości

2.792.077 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2008 ROK

Z UWZGLĘDNIENIEM STRUKTURY

Dział

Nazwa działu

Dochody

Wydatki

Kwota zł

%

Kwota zł

%

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

85 000

0,20

85 000

0,19

020

Leśnictwo

-

23 600

0,05

600

Transport i łączność

27 600

0,07

2 213 070

5,05

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 890 500

4,49

334 000

0,76

710

Działalność usługowa

331 600

0,79

331 600

0,76

750

Administracja publiczna

4 665 073

11,09

12 149 047

27,71

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 296 800

5,46

2 343 050

5,34

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

3 969 771

9,43

757

Obsługa długu publicznego

-

381 000

0,87

758

Różne rozliczenia

21 915 141

52,08

563 778

1,29

801

Oświata i wychowanie

175 320

0,41

11 092 567

25,30

851

Ochrona zdrowia

1 424 000

3,38

1 424 000

3,25

852

Pomoc społeczna

4 030 622

9,58

6 272 600

14,31

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

776 534

1,85

1 766 719

4,03

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

494 000

1,17

4 800 245

10,95

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

16 000

0,03

926

Kultura fizyczna i sport

-

50 000

0,11

RAZEM

42 081 971

100

43 846 276

100

DEFICYT

1 764 305

952

PRZYCHODY

5 477 378

992

ROZCHODY

3 713 073

OGÓŁEM

47 559 349

47 559 349

IV GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W budżecie 2008 roku przewidziano finansowanie w ramach środków rachunku dochodów własnych opłaty za wyżywienie w internatach:

- w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,

- Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju,

oraz w Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju.

Plany finansowe rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 9.

V FUNDUSZE CELOWE

Plany finansowe funduszy celowych przedstawiają załączniki :

Nr 7 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Nr 8 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym.Bud_etu_na_2008_rok.xls

240 KBPobierz