Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr XII _ 59 _ 07 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok


Uchwała Nr XII / 59 / 07

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 173 poz. 1218) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 42.081.971 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 36.769.894 zł,

 2. dochody majątkowe - 5.312.077 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości ­ - 43.846.276 zł.

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.764.305 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 1.764.305 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

 1. przychody - 5.543.378 zł,

 2. rozchody - 3.713.073 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 538.088 zł,

 2. celową w wysokości - 25.690 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 25.690 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 8.254.647 zł,

oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Załącznik Nr 5),

§7. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 358.800 zł,

 2. wydatki - 358.750 zł.

§ 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

 1. przychody - 72.000 zł,

 2. wydatki - 104.100 zł.

§ 9. 1.Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 8) w wysokości:

 1. przychody - 262.000 zł,

 2. wydatki - 267.200 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 1.592.070 zł,

  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 33.535 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
  na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości - 34.000 zł.

§ 13. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12,

 2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,

 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu