Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr XVI _ _ 08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu

Uchwała Nr XVI / / 08

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

i udzielenia absolutorium z tego tytułu

Na podstawie art. 12 pkt 6 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i opiniuje się pozytywnie wykonanie budżetu za 2007 rok, które zamyka się:

  • DOCHODAMI w kwocie 38.167.594 zł,

w tym:

  • dochody na zadnia zlecone 4.443.191 zł,

  • dochody na zad. wynikające z porozumień 755.954 ;

  • WYDATKAMI w kwocie 38.153.666 zł,

w tym:

  • wydatki na zadnia zlecone 4.443.191 zł,

  • wydatki na zadnia wynikające z porozumień 163.009 zł;

  • NADWYŻKĄ w kwocie 13.928 zł.

§ 2

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 9 kwietnia 2008 roku, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.