Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

<v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path></v:shapetype><v:shape id=Obraz_x0020_2 style="MARGIN-TOP: -120.3pt; Z-INDEX: -1; VISIBILITY: visible; MARGIN-LEFT: -34.85pt; WIDTH: 518.4pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 110.4pt" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="listownik roberta" o:allowincell="f"><v:imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/Andrzej/USTAWI~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.jpg" o:title="listownik roberta"></v:imagedata><v:textbox style="mso-rotate-with-shape: t"></v:textbox></v:shape>

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

 

 

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku – Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 173, poz. 1218)

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

44.470.614,00

23.633.067,59

53,14%

B. WYDATKI, w tym:

47.628.229,00

21.348.391,78

44,82%

Wydatki bieżące

38.354.720,00

19.225.205,84

50,12%

Wydatki majątkowe

9.273.509,00

2.123.185,94

22,89%

NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)

- 3.157.615,00

2.284.675,81

X

 

Świdwin, dnia 22 lipiec 2008 roku.

 

 

 

 

 Lucyna Miętek                           Mirosław Majka

...............................                                                 .........................................

Skarbnik Powiatu                                                Przewodniczący Zarządu