Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Uchwała Nr XXIV / 112 / 08 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV / 112  / 08

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 18 grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2009 rok

                        Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                   o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r.             Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195  ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości                                             48.807.820 zł,
z tego:

1)   dochody bieżące      45.232.038 zł,

2)   dochody majątkowe  3.575.782 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości ­                                             50.040.602 zł.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości                                                           1.232.782 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)   zaciąganych kredytów – 1.232.782 zł,

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

1)      przychody                                                                                                                 2.940.000 zł,

2)      rozchody                                                                                                                   1.707.218 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości                                                                                                      280.443 zł,

2)   celową w wysokości                                                                                                        17.700 zł,

z przeznaczeniem na:

a.       realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 17.700  ,

 

 

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1)   inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości                                7.898.872 zł,

oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Załącznik Nr 5),

 

§7

 

Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych              (Załącznik Nr 6) w wysokości:

1)   przychody                                                                                                                     380.400 zł,

2)   wydatki                                                                                                                         380.370 zł.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

1)   przychody                                                                                                                     115.000 zł,

2)   wydatki                                                                                                                         113.600 zł.

§ 9

Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                i Kartograficznym (Załącznik Nr 8) w wysokości:

1)   przychody                                                                                                                     387.000 zł,

2)   wydatki                                                                                                                         482.500 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

1)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

a.       inwestycyjne w latach 2009-2011  ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

2)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Ustala się dotacje:

1)   dla jednostek sektora finansów publicznych:

a.       podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości                                                          2.104.195 zł,

b.      celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości                                          50.302 zł,

2)   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości                                                            40.000 zł.

 

 

§ 12

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1)   zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 12,

2)   wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie                   z Załącznikiem Nr 13.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 13

Upoważnia się Zarząd do:

1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2)   dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,

4)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.