Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

Uchwała Nr XXXV / 179 / 09 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok

Uchwała Nr XXXV / 179  / 09

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. NR 180, POZ.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753,  Nr 157, poz.1241 ) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r.  Nr 19, poz. 100,  Nr 62, poz. 504,  Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości                     52.154.763 zł,
z tego:

1)  dochody bieżące                                                     47.526.999   zł,

2)  dochody majątkowe                                                4.627.764    .

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości ­                      54.198.343 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące                                                 44.902.818 zł,

2) wydatki majątkowe                                           9.295.525   zł.

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości                                    2.043.580 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  zaciąganych kredytów – 2.043.580 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

1)     przychody                                                                                                               3.193.827 zł,

2)     rozchody                                                                                                                 1.150.247 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości                                                                                                   309.615 zł,

2)  celową w wysokości                                                                                                     20.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a.       realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000  .

 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1)  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego  odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4),

2)  zadań wykonywanych na mocy  porozumień z organami administracji rządowej,  (Załącznik Nr 5),

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień   między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 6).

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1)  inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości                     9.085.525 zł,

2)  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

    (Załącznik Nr 8) w wysokości                                                                                -  2.861.828 zł.

§ 8.  Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

1)  inwestycyjne w latach 2010 i kolejne,   ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,

2)   realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

 

§ 9. Ustala się  dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (  Załącznik Nr 9 ) w wysokości:

  1)  dochody                                                                                                                       410.350 zł,

  2)  wydatki                                                                                                                         410.250 zł.

 

§ 10. Ustala się  przychody i wydatki  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Załącznik Nr 10) w wysokości:

 1) przychody                                                                                                                      125.000 zł,

 2) wydatki                                                                                                                           294.300 zł.

 

§ 11. Ustala się  przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( Załącznik Nr 11) w wysokości:

 1) przychody                                                                                                                      397.000 zł,

 2) wydatki                                                                                                                           400.000 zł.

 

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu jst do kwoty                                             2.300.000 zł.

 

§ 13. Ustala się dotacje:

1)  dla jednostek sektora finansów publicznych:

a.       podmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości                                                 2.319.565 zł,

b.      celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w wysokości                                 41.100 zł,

c.      celowe na pomoc innym j.s.t. ( Załącznik Nr 15) w wysokości                          50.000 zł.

2)  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
na zadania własne (Załącznik Nr 14) w wysokości                                                     42.300 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

1)  dokonywania zmian w planie wydatków:

a.        na wynagrodzenia,

b.      majątkowych

 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2)  przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,

3)  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4)  przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

6)  udzielania zaliczek  do rozliczenia na realizację wydatków,

7)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do udzielania zaliczek do rozliczenia na realizację wydatków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu