Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Budżet Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok

Budżet Powiatu Świdwińskiego

na 2010 rok

 

Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:

 

1.     Informacji Ministra Finansów (pismo nr ST4–4820/784/2009/ z dnia 8.10.2009 r.) o:

-         rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

-         planowanej wpłacie do budżetu państwa,

-         planowanej  kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

2.     Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009 r.) o wstępnie ustalonych na 2010 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

 

3.     Projektów planów budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne podległe Starostwu (na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr X/52/99 z dnia 25.08.1999 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).

 

4.     Uchwały Zarządu Powiatu Nr 97/164/09 z dnia 15.09.2009 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu na 2010 rok.

 

5.     Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

6.     Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

7.     Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

 

8.     Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Świdwińskiego

na 2010 rok:

 

-         dochody jednostek organizacyjnych będą stanowiły uzupełnienie ich wydatków;

-         dochody pochodzące z opłat za wyżywienie w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, będą rozliczane w ramach rachunku dochodów własnych;

-         średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – przyjęto 103 %;

-         średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 0 %;

-         składki na Fundusz Pracy – 2,45 %;

-         plany budżetowe jednostek finansowanych subwencją oświatową opracowano w wielkościach 2009 roku, przyjmując:

a)        standard na 1 ucznia kwotę  4.038,81 zł;

b)       liczbę uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych  wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO), wg stanu na dzień 30.09.2009 r.;

c)       wskaźnik korygujący uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg awansu zawodowego na podstawie aktualnych (w 2009 roku) danych wykazanych w sprawozdaniu EN-3 i SIO;

d)       wagę właściwą dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych rozporządzeniem MEN z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I   DOCHODY

 

 

 

Prognozowane dochody budżetu powiatu na 2010 rok zaplanowano w wysokości  52.154.763 zł, z tego:

 

1)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 7.497.800 zł (14,37 % dochodów budżetu ),

      w tym:

·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.285.300 zł ( 70,49 % dotacji),

·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  bieżących      zadań własnych powiatu – 2.212.000 zł  (29,50 % dotacji),

·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami    administracji rządowej – 500 zł  (0,01%  dotacji),

 

2)       dotacje z funduszy rozwojowych (na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS)  -  451.994   (0,86 % dochodów ogółem),

 

3)       dotacje  na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami     samorządu terytorialnego  - 87.015 zł  (0,17% dochodów ogółem ),

 

4)       dochody z funduszy celowych  - 682.700 zł  (1,31 % dochodów ogółem ),

 

5)       dochody pozyskane z innych źródeł  - 3.690.572 zł  (7,08 % dochodów ),

 

6)       subwencje ogólne – 29.784.960 zł  (57,11 % dochodów ogółem),

      w tym:

      - część oświatowa      -  20.717.683 zł  (69,56 % subwencji ogólnej),

      - część wyrównawcza    -  7.059.623 zł  (23,70 % subwencji ogólnej ,

        z tego:

         kwota podstawowa         -   3.157.455 zł,

         kwota uzupełniająca      -   3.902.168 zł,

      - część równoważąca      -  2.007.654zł  (6,74 % subwencji ogólnej),

 

 

 

8)  dochody własne 9.959.722 zł  (19,10  % dochodów powiatu), w tym:

·       udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)  -4.336.257 zł  (43,54%  dochodów własnych),

·       udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)  - 90.000 zł (0,90% dochodów własnych),

·       dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne w/g poniższego zestawienia – 5.533.465 zł (55,56 % dochodów własnych).

 

 

 

DOCHODY    REALIZOWANE  PRZEZ  STAROSTWO I  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE w 2010  roku

 

                                                                                                                                             w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Planowana kwota

1

2

3

4

5

600

 

 

Transport i łączność

93.600

 

60014

 

Drogi Publiczne Powiatowe

93.600

 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie

93.600

0750

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

3.600

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

10.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

80.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1.369.000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.369.000

 

0750

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

239.000

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

5.000

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.050.000

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

         75.000

750

 

 

Administracja publiczna

1.002.730

 

75020

 

Starostwa Powiatowe

1.002.730

 

 

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

1.002.730

0420

Wpływy z opłat komunikacyjnych

900.000

0920

Pozostałe odsetki

100.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

2.730

801

 

 

Oświata i wychowanie

146.255

 

80120

 

Licea Ogólnokształcące

40.525

 

 

Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju      

4.000

0830

Wpływy z usług

4.000

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

36.525

0690

Wpływy z różnych opłat

725

0830

Wpływy z usług

35.800

80130

 

Szkoły Zawodowe

105.730

 

 

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

 

 

105.730

0690

Wpływy z różnych opłat

400

0830

Wpływy z usług

104.330

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000

852

 

 

Pomoc Społeczna

2.245.380

 

85201

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

 

 

19.260

 

 

POWS „Dzieciowisko”  Świdwin

19.260

0680

Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci

3.417

0830

Wpływy z usług

15.843

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

2.226.120

 

 

DPS Krzecko                       

1.326.120

0830

Wpływy z usług

1.326.120

 

DPS Modrzewiec               

900.000

0830

Wpływy z usług

900.000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

676.500

 

85403

 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

138.100

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu

138.100

0680

Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci

69.000

0690

Wpływy z różnych opłat

100

0830

Wpływy z usług

69.000

85410

 

Internaty i bursy szkolne

175.400

 

 

Zespół Szkół Rolniczych CKP w  Świdwinie

 

 

175.400

0830

Wpływy z usług

174.400

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000

85411

 

Domy Wczasów Dziecięcych

363.000

 

 

 

DWD w Połczynie Zdroju

363.000

0830

Wpływy z usług

360.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.000

RAZEM DOCHODY

5.533.465

 

 

 

 

 

 

Prognozowane  na 2010 rok dochody budżetu powiatu stanowią kwotę 52.154.763 zł .  

Dochody majątkowe wynoszą 4.627.764 zł (stanowią 8,87% dochodów ogólnych), w tym:

   - dochody ze sprzedaży  majątku powiatu – 1.050.000 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania  zlecone – 10.000 zł,

- dochody pozyskane z budżetu Wojewody na dofinansowanie remontu dachu   

  budynku Domu Pomocy Społecznej  w Modrzewcu – 325.000 zł

- dochody do pozyskania z innych źródeł – 3.242.764 zł :

 a. na dofinansowanie inwestycji drogowej – ze środków RPO - 455.486 zł,

         b. na współfinansowanie w 85 % instalacji kolektorów słonecznych , ze środków    

            Funduszy Szwajcarskich poprzez  projekt wdrażany przez Związek

    Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 1.319.778 zł

 c. na dofinansowanie w 85 % modernizacji  systemów grzewczych, ze środków

     Funduszy Szwajcarskich poprzez  projekt wdrażany  przez Związek

    Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 467.500 zł

d. na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej  w kwocie 1.000.000 zł.

 

 Dochody bieżące wynoszą  47.526.999 zł,  kształtują  je poniższe  źródła:

-      subwencje ogólne  29.784.960 zł  co stanowi  62,67 % dochodów bieżących,

-      dotacje (z budżetu państwa, funduszy celowych, na porozumienia) 8.257.515 zł – co stanowi 17,37 %  dochodów bieżących,

-      dochody z budżetu EFS – 451.994 zł  tj. – 0,95 %  dochodów,

-       dochody z innych źródeł ( ARiMR )  - 122.808 zł – 0,26 %

-      dochody bieżące  własne powiatu 8.909.722 zł i stanowią one 18,75 % dochodów bieżących.

Dochody bieżące  własne powiatu to:

a) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne jak i samo   

    Starostwo, które  zaplanowano w wysokości 4.483.465 zł,  co stanowi

    50,32 %  dochodów własnych (bieżących),

b) dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego

    od osób fizycznych i osób prawnych, które zaplanowano w kwocie

   4.426.257 zł, co stanowi  49,68 %  dochodów własnych.

 

 

 

Zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

 

Nr 1  - dochody budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok,

Nr 4  - dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji

            rządowej i  innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Nr 5 -  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

           wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji

           rządowej,

Nr 6 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  WYDATKI

 

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2010 rok  stanowią kwotę –  54.198.343 zł, z tego:

-         wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.285.300  zł ,

-         wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 99.574 -  zł ,

-         wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami      administracji rządowej - 500 zł  .

 

Dział 010 -  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

 

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

 

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na:

·               kontrola operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

·               opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania( „rencistówki „)

·               opracowanie dokumentacji  umożliwiającej doprowadzenie do zgodności   zapisów w jednostkach rejestrowych ewidencji gruntów z wpisami zawartymi w księgach wieczystych,

 

Dział 020 – LEŚNICTWO:

 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

 

Kwota 122.808 zł,  w ramach środków otrzymanych  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona jest na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych na 58,92 ha.

 

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną .

 

Kwota 15.000 zł, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczona na opłacenie kosztów dozoru lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na areale 533,03 ha.

 

 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe .

 

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.523.120 zł przeznaczono na :

1) finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie   

    w wysokości 1.753.532 zł.

   W zaplanowanych wydatkach, uwzględniono środki na zatrudnienie  dwóch 

    pracowników .

2) wydatki majątkowe w wysokości  1.769.588 zł

     to jest:

      a) zakupy inwestycyjne 90.000 zł, (koparko-ładowarka i frezarka do pni)

      b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.679.588 zł z przeznaczeniem na:

  - powierzchniowe utrwalenie drogi Nr 1066Z Łęgi - Żołędno,

            w kwocie 117.000 zł,

          - przebudowa drogi powiatowej Nr 1069Z na odcinku Osowo - Stary 

             Przybysław na kwotę 803.444 zł

          - przebudowa drogi powiatowej Nr 1061Z Rąbino – Bierzwnica na odcinku

            Rąbino – Sława – I etap na kwotę  759.144 zł ( pod warunkiem pozyskania

            środków z RPO).

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

 

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł  przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Gminie Miejskiej w Świdwinie,  na realizację zadania  pod nazwą „Przebudowa ulicy Łąkowej w Świdwinie”.

( Uchwała Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXXII/169/09 z dnia 24 września 2009 r.). 

 

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

 

Wydatki w kwocie 767.300 zł przeznaczono na :

1) Wydatki bieżące w kwocie 447.300 zł :

·          kwotę 16.000 zł - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa (podział działek, wycena nieruchomości, zakup materiałów, podatek od nieruchomości);

·          kwotę 309.300 zł - w ramach środków własnych, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych  w związku z utrzymaniem budynków będących własnością powiatu;

·          kwotę 122.000 zł -  zaplanowano na opłacenie kosztów wymiany okien w budynku przy ulicy Drawskiej 32 – 32.000 zł , wykonanie  dokumentacji technicznych m.in. na odwodnienie oraz remont dachu w budynku na ul Kołobrzeskiej 43, dokumentacji na modernizację systemu grzewczego  w ZOZ w Połczynie Zdroju – 70.000 zł oraz koszty nadzoru w wysokości 20.000 zł .  

2) Wydatki majątkowe w kwocie  320.000 zł

     przeznaczone  na remont dachu i wykonanie odwodnienia w budynku         

     przy ul. Kołobrzeskiej 43.

 

Rozdział 70020- Fundusz Termomodernizacji i remontów.

 

Wydatki w ramach własnych środków powiatu w kwocie 52.069 zł stanowią roczny odpis na  Funduszu Termomodernizacji i remontów. Tworzenie tego Funduszu ma na  celu utrzymania rezultatów Projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

 

Dział  710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

 

Wydatki w kwocie 61.000 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane   przez powiat, przeznaczone na opłacenie kosztów  założenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Świdwin.

 

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

 

Wydatki finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15.000 zł, przeznaczono na opłacenie kosztów założenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej dla miasta Połczyn Zdrój.

 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

 

Wydatki w kwocie 280.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie w wysokości 270.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000 zł.

 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

 

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie .

 

Wydatki w kwocie 106.300 zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

 

 

 

 

Planowane dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota w zł

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.000

 

01008

 

Melioracje wodne

2.000

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

295.000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

295.000

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

230.000

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa

50.000

 

 

0770

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

15.000

 

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

1.000

 

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

           1.000

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych  Skarbu Państ.

           1.000

 

 

 

RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

298.000

 

 

 

 

Rozdział 75019 – Rady Powiatu.

 

Wydatki w kwocie 285.000 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie, tj.: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup prasy, szkolenia, delegacje krajowe.

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe..

 

Wydatki w kwocie 4.930.346 zł w ramach środków powiatu przeznaczone na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie na:

1.            wynagrodzenia  3.713.663 zł  - wydatki zaplanowano na poziomie roku 2009 uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3% , planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz nagrody dla pracowników.

W wydatkach na wynagrodzenia roku 2010 uwzględniono środki na zatrudnienie pracownika w charakterze Audytora oraz pracownika do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ponadto uwzględniono środki na odprawy dla członków zarządu – w związku z upływem kadencji   ( o ile nastąpi rozwiązanie stosunku pracy)

·                        wynagrodzenia – 3.049.517 zł,

·                        dodatkowe wynagrodzenia roczne – 223.550  zł,

·                        pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i Fundusz Pracy ) 546.896 zł ,

 

2.     Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.753 zł;

 

3.     Wydatki rzeczowe – 1.138.580 zł,

·          zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, prasa, zakup komputerów i sprzętu do serwerowni , środki czystości, paliwo,  itp.) – 95.250  ,

·          zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł ,

·          zakup energii (elektrycznej, CO, woda) – 80.000 zł, 

·          zakup usług remontowych( konserwacje ksero, serwis, przeglądy techniczne, udrożnienie wentylacji,  wykonanie izolacji pionowej i poziomej podłóg w pomieszczeniach piwnicy, itp. ) 90.600  zł,

·          zakup usług zdrowotnych (okresowe  i wstępne badania pracowników)        - 1.380 zł ,    

·          zakup usług pozostałych (zakup tablic rejestracyjnych i druków do wydziału komunikacji, obsługa prawna,  abonament RTV, listy,  ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, serwis ZETO, itp.)                 - 705.050 zł,

·          zakup usług do sieci Internet ( dzierżawa łącza na połączenia Wydziału Komunikacji z Referatem w Połczynie Zdroju,   Internet) – 43.000 zł ,   

·          opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 19.000 zł

·          tłumaczenia -  2.000 zł

·          delegacje krajowe – 7.000 zł,

·          delegacje zagraniczne  – 4.000 zł

·          różne opłaty i składki  ( ubezpieczenie mienia ) – 18.000 zł ,

·          szkolenia pracowników  21.500 zł,

·          zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego

i kserograficznego – 20.000 zł,

·          zakup akcesoriów komputerowych (w tym programy i licencje) - 29.800 zł,

4.     wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, napoje, dofinansowanie zakupu okularów ) – 5.350 zł,

 

 

 

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

 

Kwota 22.500 zł w ramach dotacji celowej  otrzymanej  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane   przez powiat – 22.000 zł oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł, przeznaczona jest na opłacenie kosztów działalności  komisji lekarskiej  - pobór do wojska 2010 r.

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.   

 

Planowane wydatki w kwocie 189.400 zł w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na finansowanie promocji Powiatu.

W wydatkach  zabezpieczono  środki  przeznaczone na:

·               udzielenie dotacji na zadania zlecone lub powierzone organizacjom  pozarządowym – 15.000 zł,

·               bieżące koszty – 174.400 zł,  w tym wydatki na opłaty i składki z tytułu przynależności Powiatu  do organizacji i związków  28.900 zł; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, promocyjne, koszty organizacji spotkań) zakup usług pozostałych (szkolenia, organizacja imprez okolicznościowych, zakup kalendarzy, itp.), delegacje.

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

 

Zaplanowana kwota w wysokości 4.268.754 zł przeznaczona  jest na finansowanie 1) zaplanowanych inwestycji w wysokości  4.235.937 zł  tj.:

·               instalację  kolektorów słonecznych w kwocie  1.552.681 zł  w ramach realizacji projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn.   „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. Dofinansowanie ma stanowić 85 %

wartości zadania tj. kwotę 1.319.778 zł, udział Powiatu  stanowił będzie kwotę 232.903 zł ,

·               modernizację systemu grzewczego w kwocie 550.000 zł  w budynku Domu Wczasów Dziecięcych  w Połczynie Zdroju i  w budynku Szpitala w ramach  

        realizacji projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn.   „Działania     

        infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności   

        publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. Dofinansowanie ma stanowić 85%   

       wartości zadania tj. kwotę 467.500 zł, udział Powiatu  stanowił będzie kwotę

       82.500 zł.

·               kontynuację   rozbudowy  budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych            w Świdwinie w   kwocie 2.133.256 zł.

 

2) na zabezpieczenie  udziału własnego w wysokości 32.817 zł na realizację zadania  

    pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w

    Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – zakup komputerów dla jednostek 

    organizacyjnych Powiatu Świdwińskiego, na ogólną wartość 218.781 zł .

 

 

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wydatki w kwocie 2.903.000 zł w ramach dotacji celowej  otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

 

Rozdział 75421 Zarządzania kryzysowe ( Obrona Cywilna ).

 

Wydatki w kwocie 11.600 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

        

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

 

Zaplanowane wydatki w kwocie 460.000 zł przeznaczone są na opłacenie  przypadających na 2010 rok odsetek od zaciągniętych kredytów.

 

 

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

 

Kwota 309.615  zł -  stanowi rezerwę na wydatki roku 2010, które nie zostały podzielone  na pozycje klasyfikacji budżetowej w czasie opracowania projektu budżetu.

Kwota 20.000 zł – stanowi rezerwę celową  przeznaczoną na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

 

Dział 801 – OŚWIATA  I   WYCHOWANIE :

 

Wydatki zaplanowane na finansowanie działu oświaty zostały ustalone w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną  w systemie informacji oświatowej ( SIO )       i aktualnie (w 2009 r.) obowiązującego standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości 4.038,81 zł. Zastosowano wskaźnik korygujący uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg awansu zawodowego na podstawie  aktualnych danych wykazanych w sprawozdaniach EN-3 oraz w SIO.  Uwzględniono  wagę właściwą dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MEN z dania 22 grudnia 2008 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ponadto w planowanych  wydatkach roku 2010 uwzględniono:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie kwotę 175.460 zł  

  stanowiącą  udział własny w projekcie RPO –„Budowa sal do praktycznej

  nauki zawodu w ZSP w Świdwinie oraz zakup środków dydaktycznych na      

  potrzeby szkoły” ( całkowity koszt projektu przypadający na 2010 rok będzie  

  wynosił 350.914 zł )

- w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie kwotę 40.000 zł   

  z  przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania  „Orlika „ oraz

  kwotę 80.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na

  termomodernizację i instalację CO w budynku szkoły.

PLANOWANA ILOŚĆ  UCZNIÓW  W  PLACÓWKACH  OŚWIATOWYCH

 

Nazwa jednostki

Ilość uczniów

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Szkoły podstawowe specjalne 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw. w Sławoborzu

 85

 

     85

      84

 

      84

74

 

74

52

 

52

Gimnazja specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw. w Sławoborzu

 93

 

      93

     101

 

     101

     87

 

     87

     82

 

     82

Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Połczynie Zdroju

Zespół Szkół Ponadgim.

w Świdwinie

863

 

381      

 

482

     845

 

     376

 

     469              

797

 

363

 

434

733

 

341

 

392

Licea profilowane

Zespół Szkół w Połczynie  Zdroju

Zespól Szkół Ponadgim. w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie Zdr.

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

134

31

-

76

 

27

66

25

-

41

 

-

22

-

-

22

 

-

0

 

 

 

 

 

Szkoły zawodowe

Zespól Szkół Ponadgim. w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgim. w Połczyn Zdrój

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

1 430

   129

  194

 

 1 107

1 388

  114

  192

 

1 082

1 371

  109

  246

 

1 016

1 382

83

287

 

1 012

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu

     48

 

 

    48

    48

 

 

   48

48

 

 

48

48

 

 

48

Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdr.

166

 

138

 

28

184

 

156

 

 28

177

 

149

 

 28

183

 

150

 

33

Domy wczasów dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju

1 579

 

1 579

1 459

 

1 459

1 398

 

1 398

1 547

 

1 547

Szkoła Przysposobienia Zawodowego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu

-

 

-

-

 

-

12

 

12

 

15

 

15

 

 

 

 

 

 

Zaplanowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych ustalono w oparciu o ilość  uczniów  podaną  do dnia 30 września przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę. Wielkość dotacji ustalono  w wysokości nie niższej niż  50 % kosztów poniesionych  wydatków bieżących  w szkołach  publicznych tego samego typu. Dla  niepublicznego Liceum ogólnokształcącego przyjęto  56,25 zł na jednego ucznia miesięcznie, dla Policealnego Studium dla Dorosłych 133,75zł. Powyższe naliczenia są wartościami z 2009 roku i po  otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach  subwencji,  zaplanowane wielkości zostaną  dostosowane do wielkości uchwalonych budżetów w szkołach publicznych.

Zaplanowana kwota dotacji dla szkół niepublicznych będzie udzielana zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXXIII/173/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

 

PLANOWANA  ILOŚĆ  UCZNIÓW  SZKÓŁ  NIEPUBLICZNYCH

OBJĘTA FINANSOWANIEM

 

Nazwa jednostki niepublicznej

Ilość uczniów

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Licea ogólnokształcące

- LO ZDZ w Połczynie Zdroju

- Prywatne LO w Świdwinie

- Uzupełniające LO dla    

  Dorosłych w Świdwinie

266

168

98

 

-

287

195

92

 

-

281

191

      70

  

      20

     261

     191

      70

 

       -

Szkoły zawodowe

- Prywatne Policealne Studium    dla Dorosłych w Świdwinie

- Prywatne Policealne Studium ZDZ   w Połczynie Zdroju

Niepubliczne Gimnazjum Specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie

137

 

82

 

55

 

      -

 

-

127

 

54

 

73

 

32

 

32

135

 

44

 

91

 

36

 

36

     135

 

44

 

91

 

36

 

36

Internaty i bursy szkolne

Dom Pracy Twórczej       w Rzepczynie

Młodzieżowe Ośrodki

Wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek

Wychowawczy w Rzepczynie

25

 

25

 

-

 

-

8

 

8

 

32

 

32

-

 

-

 

36

 

36

-

 

-

 

36

 

36

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

 

Zaplanowana kwota 72.937 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Wielkość kwot zaplanowanych w poszczególnych placówkach ustalono w oparciu o sporządzone projekty planów jednostek oświatowych.

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

 

Zaplanowana kwota 1.049.302 zł   przeznaczona jest na:

-      kwota 74.462 zł -  opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli  emerytów i rencistów.  Wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono  w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe;

-      kwota 3.500 zł - sfinansowanie kosztów doradztwa zawodowego,( ODZ Szczecin ) oraz kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;

-      kwota 971.340 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki wynikłe z rozliczenia kwot ostatecznych subwencji  należnej powiatowi  na 2010 rok.  

 

 

 

 

 

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA:

 

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

                            osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .

 

Zaplanowana kwota 1.789.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie składek za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia  zdrowotnego:

-      Powiatowy Urząd Pracy – 1.769.000 zł,

-      Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Socjalizacyjna ,,Dzieciowisko’’ w

        Świdwinie – 20.000 zł.

 

 

 

 

 

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA:

 

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze .

 

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.101.042 zł, w ramach  środków własnych powiatu,  przeznaczono na:

1)            finansowanie działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Socjalizacyjnej "Dzieciowisko" w Świdwinie w kwocie  989.044 zł.

2)             kwotę 111.998 zł przeznaczono na opłacenie kosztów kontynuacji nauki usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (88.940 zł ), na usamodzielnienia wychowanków  (13.176 zł), oraz na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych ( 9.882 zł ) – wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

 

 

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

 

Łączne wydatki na finansowanie Domów Pomocy Społecznych wynoszą 5.088.120   tj. dotacja  celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.212.000 zł ,  dochody   DPS-sów uzyskane z odpłatności za pobyt mieszkańców 2.226.120 zł  oraz  kwota 650.000 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne – remont dachu w DPS Modrzewiec.   

Otrzymaną dotację rozdzielono między DPS-y wg ilości pensjonariuszy na dzień 30 września 2008 roku,

DPS Krzecko        -        31 osób po 1.603,06 zł,    

DPS Modrzewiec  -        84 osób po 1.603,06 zł.

 

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

1.     Domu Pomocy Społecznej w Krzecku –  1.922.398 

       dotacja –  596.278 zł

       dochody własne  1.326.120 zł.

70 miejsc – koszt  utrzymania 1 miejsca  2.288,60 zł.

2.     Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu – 3.165.722 zł

w tym:

a)  wydatki bieżące 2.515.722 zł

    - dotacja – 1.615.722  zł;

          - dochody własne – 900.000 zł

    90 miejsc – koszt utrzymania 1 miejsca  2.329.40 zł.

b) wydatki inwestycyjne  - na opłacenie kosztów remontu dachu w kwocie

    650.000 zł ( uwarunkowane pozyskaniem  w 50 % dotacji z Budżetu

   Wojewody )  

 

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

 

Zaplanowana kwota 1.574.809 zł w ramach środków własnych powiatu przeznaczona jest :

-      kwota 1.491.235 zł - na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,  pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków  opuszczających rodziny zastępcze, szkolenia i koszty wynagrodzenia dla rodziny zawodowej wielodzietnej;

-      kwota 83.574 zł  na opłacenie kosztów rodziny  zastępczej dla dzieci  z powiatu świdwińskiego,  umieszczonych  w rodzinie  zastępczej na terenie innego powiatu.

 

 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa    

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat, w kwocie 12.000 zł przeznaczone są               na realizację projektu korekcyjno-terapeutycznego dotyczącego sprawców przemocy w rodzinie.

 

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Planowane wydatki w wysokości 324.710 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

 

 

 

 

 

 

 

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :

 

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

                            

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu,  w wysokości 41.100 zł przeznaczone są na współfinansowanie  działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w 2010 roku zakres dofinansowania działalności warsztatu terapii zajęciowej środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 85 % kosztów, natomiast 15% kosztów pokrywane jest z  budżetu jednostki samorządowej.

 

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .

 

Zaplanowana kwota 65.000 zł w ramach otrzymanej dotacji  celowej z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie  bieżącej działalności funkcjonującego w powiecie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

 

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

 

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.738.698 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie. W wydatkach uwzględniono środki na wypłatę planowanych nagród jubileuszowych ( 29.514 zł).

Wydatki przewidziane na wypłatę odprawy emerytalnej w wysokości 43.235 zł,   zostały zaplanowane w ogólnych wydatkach budżetu powiatu.

Ponadto w budżecie zabezpieczono kwotę 60.000 zł stanowiącą wkład powiatu w utworzeniu Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

 

Wydatki w kwocie 86.787 zł -  Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie  na kontynuację w 2010 roku,  projektu wg działania 6.1.2 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej pt ” Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”. Realizacja tego projektu obejmuje okres od 2008r do końca 2010 roku.

Wydatki w kwocie 365.207 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie na realizację projektu wg działania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do nauki oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, pt. „Dobra edukacja – lepsza przyszłość II” w latach 2010 – 2011.

 

 

 

 

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA:

 

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

 

Zaplanowane wydatki na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu w kwocie 1.310.776 zł ustalono w oparciu o ilość uczniów ujętych w SIO, na zasadach przyjętych  do naliczenia budżetów jednostkom oświatowym, zwiększone o zaplanowane dochody.

 

 

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

 

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w wysokości 881.415 zł przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności:

-      Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie Zdroju w kwocie 403.295 zł.

-      Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie – kwota 478.120 zł.  

 

 

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

 

Kwota w tym rozdziale w wysokości  1.227.841 zł  przeznaczona jest na:

1)     finansowanie kosztów działalności internatu przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie – w wysokości  1.061.214  z uwzględnieniem kosztów Schroniska Młodzieżowego.

2)     internatu przy Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju -  

        166.027 zł.

 

Środki finansowe dla poszczególnych internatów ustalono na podstawie     informacji SIO i standardów finansowych z 2009 roku, oraz planowanych dochodów  jednostek.

 

Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.

 

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.407.566 zł   przeznaczona jest na: 

1) bieżącą  działalność Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju w wysokości 1.207.566 zł  Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie  złożonej informacji SIO z zastosowaniem standardów finansowych  z 2009 roku oraz dochodów planowanych w DWD na 2010 rok.

 

2) wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł , przeznaczone na kontynuację finansowania systemu oddymiającego w budynku DWD.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.

 

Wydatki w kwocie 1.533.557 zł są zaplanowane na finansowanie niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Rzepczynie. 

 

 

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

 

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4.442 zł przeznaczona jest na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wysokość środków w danej jednostce ustalono na podstawie złożonych przez te jednostki planów.

 

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

 

Planowane wydatki w wysokości 498.024 zł przeznaczone są:

1)     na finansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości  14.024 zł. Wysokość środków dla poszczególnej jednostki  ustalono w oparciu o złożone plany finansowe;

2)     na finansowanie (wg regulaminu) stypendiów Starosty Powiatu Świdwińskiego dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 35.000 zł;

3)     Kwota 449.000 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki wynikłe z rozliczenia ostatecznych kwot  subwencji  należnej powiatowi  na 2010 rok;

 

 

 

 

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki. 

 

Wydatki zaplanowano w kwocie 16.000 zł na dofinansowanie biblioteki             w ramach wspólnych zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień        z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

 

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT :

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.050.000 zł przeznaczono na:

 

1) wydatki majątkowe  2.000.000 zł  z przeznaczeniem na budowę  I etapu

     infrastruktury

    sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju ( pod  

    warunkiem pozyskania w 50 %  środków zewnętrznych )

2) wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł na opłacenie kosztów opracowania

    dokumentacji  technicznej na infrastrukturę sportową przy ZSP w Połczynie

    Zdroju.

 

 

 

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

 

Wydatki zaplanowano w kwocie 63.200 zł z przeznaczeniem na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w ramach opracowanego ,,Kalendarza imprez’’, oraz innych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych i kulturalnych.

 

 

 

 

Zaplanowane wydatki na 2010 rok stanowią kwotę 54.198.343 zł.

 

Wydatki  i zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji wynoszą 9.295.525 zł  i stanowią 17,15 % wydatków ogółem. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 160.000 zł, na udzielenie dotacji Gminie Miejskiej w Świdwinie w wysokości 50.000 zł  i na wydatki inwestycyjne kwotę 9.085.525 zł. Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych  współfinansowana będzie  środkami pozyskanymi do budżetu w wysokości   3.567.764 zł:

-                ze środków RPO  - 455.486 zł ,

-                ze środków Funduszy Szwajcarskich w ramach projektu wdrażanego przez

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 1.787.278 zł,

-                ze środków Urzędu Wojewódzkiego ( dotacji) -  325.000 zł,

-                z innych środków na infrastrukturę sportową – 1.000.000 zł .

Środki powiatu  zaangażowane w wydatki inwestycyjne  będą stanowiły kwotę 5.517.761  zł:

-                finansowanie inwestycji drogowej - 1.224.102 zł,

-                finansowanie kolektorów - 232.903  zł,

-                finansowanie rozbudowy budynku ZSzP w Świdwinie - 2.133.256 zł,

-                finansowane remontu dachu w DPS w Modrzewcu -  325.000 zł,

-      finansowanie systemów grzewczych – 82.500 zł,

-      finansowanie systemu oddymiającego – 200.000 zł ,

-      finansowanie infrastruktury sportowej – 1.000.000 zł,

-      finansowanie kosztów odwodnienia i remontu dachu  - 320.000 zł .

 

 

Zaplanowane wydatki bieżące powiatu w 2010 roku  stanowią kwotę 44.902.818.

Na działalność Oświaty i wychowania wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą  przeznaczono kwotę 21.120.623 zł, co stanowi 47,04 % bieżących wydatków  powiatu, wydatki na Pomoc społeczną wyniosą 7.440.681 zł tj. 16,57 % wydatków,  Administracja publiczna  5.566.363 zł – 12,40 %, Bezpieczeństwo publiczne 2.914.600 zł – 6,50 %, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 2.400.027zł – 5,34 %, Transport i łączność 1.753.532 zł  - 3,91 %, Ochrona Zdrowia 1.789.000 zł – 3,98 %, Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 499.369 zł tj. 1,11% wydatków a na Działalność usługową 346.000 zł  tj. 0,77 %.  Na pozostałe działy tj. : Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Kultura fizyczna i sport, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki - przeznaczono kwotę 283.008 zł co stanowi 0,63 % wydatków bieżących.

Rozliczenia różne (rezerwy budżetowe) 329.615 zł – 0,73 %, Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  wyniosą  460.000 zł tj. 1,02 % wydatków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy plan wydatków zawierają załączniki :

Nr 2    -   wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok, 

Nr 4   -    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Nr 5   -    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,

Nr 6   -    wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.     

 

 

 

III  WYNIK FINANSOWY
 

 

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet powiatu na 2010 rok zamyka się deficytem budżetowym  w wysokości  2.043.580   zł.

 

Finansowanie  planowanego deficytu.

 

1. Przychody w wysokości  3.193.827 zł:

-      uruchomienie zaciągniętego kredytu z 2008 roku w wysokości 2.300.000 zł na kontynuację inwestycji – Rozbudowa i remont budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie.

-       wolne środki finansowe  -  893.827 zł

 

2. Rozchody w kwocie  1.150.247 zł :

-      spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  18.249 zł:

a)            61.000 zł  z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju - rata spłaty w 2010 roku -18.249 zł.

-      spłata kredytów  w wysokości  1.131.998 zł:    

a)            zaciągniętego w 2006 roku w  Banku PKO SA na kwotę 2.280.000 zł - rata spłaty w 2010r - 570.000zł,

 b)    zaciągniętego w 2008 roku w kwocie 1.654.148 zł w Banku Nordea - rata spłaty w 2010 r.   251.998 zł ,

 c)    zaciągniętego w  2008 roku w Banku Ochrony Środowiska na kwotę

        930.000 zł -  rata spłaty w 2010 roku  310.000 zł .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2010 ROK
Z UWZGLĘDNIENIEM STRUKTURY

 

Dział

Nazwa działu

Dochody

Wydatki

Kwota zł

%

Kwota zł

%

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

16.000

0,03

16.000

0,03

020

Leśnictwo

122.808

0,23

137.808

0,25

600

Transport i łączność

549.086

1,05

3.573.120

6,59

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.385.000

2,66

819.369

1,51

710

Działalność usługowa

356.000

0,68

356.000

0,66

750

Administracja publiczna

2.918.808

5,60

9.802.300

18,08

754

Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa

2.903.000

5,57

2.914.600

5,38

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

4.426.257

8,48

 

 

757

Obsługa długu publicznego

 

 

460.000

0,85

758

Różne rozliczenia

29.784.960

57,11

329.615

0,61

801

Oświata i wychowanie

146.255

0,28

14.507.002

26,77

851

Ochrona zdrowia

1.789.000

3,43

1.789.000

3,30

852

Pomoc społeczna

4.881.395

9,36

8.100.681

14,95

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.199.694

2,30

2.400.027

4,43

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

676.500

1,30

6.863.621

12,66

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

16.000

0,03

926

Kultura fizyczna i sport

1.000.000

1,92

2.113.200

3,90

 

RAZEM

52.154.763

100,00

54.198.343

100,00

 

DEFICYT

2.043.580

 

 

 

952

PRZYCHODY

2.300.000

 

 

 

960

PRZYCHODY

893.827

 

 

 

992

ROZCHODY

 

 

1.150.247

 

 

OGÓŁEM

55.348.590

 

55.348.590

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

 

W budżecie 2010 roku przewidziano finansowanie w ramach środków rachunku dochodów własnych opłaty za wyżywienie w internatach:

-      w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,

-      Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju,

 

oraz w Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju.

 

Plany finansowe rachunku dochodów własnych  przedstawia załącznik Nr 9

 

 

 

 

 

V  FUNDUSZE CELOWE

 

 

 

Plany finansowe funduszy celowych przedstawiają załączniki :

Nr 10  - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Nr 11   - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym.

 


Budżet na 2010 rok

327 KBPobierz