Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

Uchwała Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2011 rok

Uchwała Nr III/13/10
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 30 grudnia 2010 roku
 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2011 rok
            Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d”. pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                     o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r.                Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759;  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;                 z 2008 r. Nr 180, poz..1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28,poz142 i poz.146, Nr 106, poz. 675) i art. 211, 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia                      27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz.835) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości -                                56.840.000 zł,
z tego:
1)   dochody bieżące        –    51.175.147zł,
2)   dochody majątkowe   –      5.664.853 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - ­                          59.499.000 zł,  tego:
1) wydatki bieżące       -   48.964.660 zł,
2) wydatki majątkowe   - 10.534.340 zł.
§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości  -                                            2.659.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)   zaciąganych kredytów   -  3.994.526  zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:
 
1)      przychody                   -                                                                                              4.268.352 zł,
2)      rozchody                     -                                                                                              1.609.352 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości    -                                                                                             180.588 zł,
2)   celową w wysokości   -                                                                                                48.000 zł,
z przeznaczeniem na:
      - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 48.000 zł
 
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1)   zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2)   zadań wykonywanych na mocy  porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie                      z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
 
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie planowanego deficytu budżetu jst, do kwoty  -                           2.659.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
    kredytów i pożyczek, do kwoty    -                                                             1.335.526 zł.
 
§ 8.Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz  emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art.7, do wysokości kwoty w nim ustalonej.
 
§ 9. Ustala się dotacje:
1)   dla jednostek sektora finansów publicznych:
a.       podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości                                  -    3.143.172 zł,                     
b.      celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości             -         23.800 zł,                      
 
c.       celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w wysokości     -        120.000 zł,
2)   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości                               -       70.300 zł 
§ 10. Upoważnia się Zarząd do:
1)   dokonywania zmian w planie wydatków:
a)       na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)       majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3)   zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna                  dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań              z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6)   udzielania zaliczek  do rozliczenia na realizację wydatków,
7)    przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do udzielania zaliczek do rozliczenia na realizację wydatków.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
 


185 KBPobierz

zal. Uchwala Nr III 13 10

323 KBPobierz