Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Uchwała Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2011 – 2020.

Uchwała Nr III/14/10
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 30 grudnia  2010 roku
 
 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego
na lata 2011 – 2020.
 
 
            Na podstawie art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620                           i Nr 123, poz.835) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Świdwińskiego na lata 2011- 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2.
 
Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3.
 
Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Świdwińskiego w latach                       2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 4.
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
1)      związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2)      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  i z których wynikające  płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 5.
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
 
 
 
 
 
 


Objaśnienia Uchwala Nr III 14 10

51 KBPobierz

Wykaz przedsięwzięć Uchwala Nr III 14 10

39 KBPobierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwala Nr III 14 10

39 KBPobierz

inwestycje Uchwala Nr III 14 10

95 KBPobierz