Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)

Zakres obowiązków oraz uprawnień

 
Stanowisko: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

Do zakresu obowiązków należy w szczególności :
1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Starostwie w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
2. Zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne.
3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów, przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji stanowiska komputerowego.
4. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
5. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
6. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności
zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
7.   Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia  przepisów   
     o ochronie informacji niejawnych.
8. Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających w zakresie dostępu do informacji niejawnych, udostępnienie tych akt w trybie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych.
9. Opracowywanie i aktualizowanie:
a) planu ochrony informacji niejawnych w starostwie i nadzorowanie  jego realizacji;
b) analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
c) instrukcji trybu i sposobu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 
                 „zastrzeżone”.
10. Przekazywanie danych do ABW danych  osób uprawnionych na podstawie przepisów 
 ustawy do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wyższej oraz danych      osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, a także osób, wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
11.  Przekazywanie aktualizacji informacji umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej - dotyczących pracy Wydziału.
12.  Udostępnianie informacji publicznej z zakresu działania Wydziału, zgodnie z ustawą            o dostępie do informacji publicznej.
13.  Realizacja zadań określonych w §26, §27, §30, §32 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
14.  Przestrzeganie obowiązków pracowniczych wynikających z kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i regulaminu pracy Starostwa.
15.  Realizacja zadań obronnych.
16.  Przestrzeganie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy                        o ochronie informacji niejawnych.

UPRAWNIENIA:
Do zakresu uprawnień należą:
 uprawnienia pracownicze wynikające z kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
 przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu Karnego /art. 265 – 269/ dotyczące skutków:
 przestępstwa przeciwko ochronie informacji,
 przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.