Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

Dyrektor: Bogumił Zmitrowicz

Adres:
Krzecko 5; 78-314 Sławoborze
Telefon:

+48 (94) 3647590
+48 (94) 3547285

Fax:

+48 (94) 3647284

Telefony komórkowe;

Dyrektor ..................................................................505100944
Kierownik działu pracowników pierwszego kontaktu........502523858

E-meil: krzeckodps@ceti.pl

 

 

BIP: bip.dpsk.powiatswidwinski.pl

 

W skład domu wchodzą;

a) dział księgowości budżetowej i planowania,

I) kasy rozliczeń podatkowych, gospodarki środkami trwałymi,

II) płac. rozliczeń materiałowych. rozliczeń ZUS,

III) planowania budżetowego, kontroli finansów, rejestracji zdarzeń gospodarczych,

b) dział pracowników pierwszego kontaktu,

I) pracownik socjalny,

II) zespół opiekuńczo-terapeutyczny,

III) zespół rehabilitacyjno-medyczny,

c) dział gospodarczy i obsługi technicznej,

I) zespół żywienia (kuchnia),

II) zespół utrzymania technicznego (konserwatorzy),

III) zespół ochrony mienia (dozorcy),

IV) pralnia,

V) zespół transportu i zaopatrzenia.

d) samodzielne stanowisko ds. kadr i służby pracowniczej,

I) sekretariat.

c) przedmiocie działalności i kompetencjach:

Dom ma zasięg ponadlokalny, charakter stacjonarny i zapewnia całodobową opiekę dla;

- 50 osób przewlekle somatycznie chorych,

- 20 osób starych.

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach:

Domem kieruje Dyrektor mgr Bogumił Zmitrowicz upoważniony uchwałą nr 17/19/99 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 5 lipca 1999 r. do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu dotyczących funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Krzecku.

e) strukturze własnościowej podmiotów. o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5:

Trwały zarząd na czas nieoznaczony od dnia 01 stycznia 1999 r. - Decyzja Zarządu Powiatu w Świdwinie Nr GG-7004-25/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r.

f) majątku którym dysponują:

Nieruchomość zabudowana w położona obrębie Krzecko, gmina Sławoborze oznaczona działką nr 4/1 o powierzchni 6,4 ha, dla której jest urządzona księga wieczysta KW nr 6272 prowadzona w Wydziale Księg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białogardzie.

Zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych:

Jednostka działa zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, Ustawa o Pomocy Społecznej, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 82, poz. 929),

b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:

- nie dotyczy,

c) sposobach stanowienia aktów publiczno-prawnych,

- nie dotyczy,

d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

Tryb przyjęcia przyszłego mieszkańca szczegółowo regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 82, poz. 929). Po krótce do domu kieruje się na podstawie;

I) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ubiegającego się,

II) wywiadu rodzinnego przeprowadzonego przez pracownika ośrodka o którym mowa w ppkt. i),

III) opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się,

IV) opinii właściwego dla osoby ubiegającej się powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

V) wniosku osoby niepełnosprawnej intelektualnie,

VI) decyzji o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej,

VII) decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty,

VIII) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się

Dokumenty o których mowa w punktach od I do VIII kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla ubiegającego się.

Decyzję o skierowaniu lub o odmowie wydaje starosta właściwy dla ubiegającego się.

Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia do domu.

f) prowadzonych rejestrach. ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Dom prowadzi;

- rejestr skarg i wniosków,

- ewidencja mieszkańców domu.

Dane udostępnia się na zasadach przewidzianych ustawień o ochronie danych osobowych

Opracował i za treść odpowiada:

Bogumił Zmitrowicz