Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Uchwała Nr II/4/10 o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Świdwińskiego.

 
Uchwała Nr II/4/10
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 16 grudnia 2010r.
 
o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Świdwińskiego.
 
 

Na podstawie art.12 pkt 1 w związku z art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                           o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.

Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b)  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), uchwala się, co następuje:

 
§1
 
W Statucie Powiatu Świdwińskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/44/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Świdwińskiego (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr101, poz. 1749) §40 otrzymuje brzmienie:
 
„§40. 1. Zarząd składa się z 5 osób.

          2. Ze Starostą oraz Wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Podstawą

              nawiązania stosunku pracy jest akt wyboru dokonany przez Radę Powiatu.

          3. Pozostali członkowie Zarządu, pełnią funkcję bez nawiązania stosunku pracy.”
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§3
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Obowiązuje od 17 lutego 2011r.