Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA NR 131 / 426 / 23
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywaniaNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.                                z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz na podstawie upoważnienia ujętego w § 8 pkt 7 uchwały                            Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę             71.762,00 zł
(wg załącznika Nr 1)
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę                128.061,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę                  56.299,00 zł
(wg załącznika Nr 2)
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków według załącznika Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok  zamyka się:
1. Dochodami w wysokości:                              94.909.402,00 zł,
 z tego: dochody majątkowe                 13.292.419,00 zł,
 dochody bieżące                     81.616.983,00 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                             6.553.439,00 zł,   
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                192.478,00 zł,
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst            551.494,00 zł,
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska            131.500,00 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                                       98.343.402,00 zł,   
z tego:  wydatki majątkowe                17.748.703,00 zł,
wydatki bieżące                          80.594.699,00 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                     6.553.439,00 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                        192.478,00 zł,
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                    113.968,00 zł,
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska             131.500,00 zł,

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   3.434.000,00 zł,
który pokryty jest:
1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie                     2.677.500,00 zł,
2) wolnymi środkami w kwocie                               756.500,00 zł,

4. Przychodami w kwocie                                      4.756.500,00 zł,
z tytułu:
 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                      4.000.000,00 zł,
    2) wolnych środków z lat ubiegłych                       756.500,00 zł,


5. Rozchodami w kwocie                              1.322.500,00 zł,
przeznaczonymi na:
    1) spłatę kredytów                                  1.322.500,00 zł.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
Uzasadnienie:
Zmiany w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wynikają z kompetencji Zarządu Powiatu ujętych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotyczą zmian                         w planie dotacji, wydatków oraz przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Na podstawie upoważnienia ujętego w § 8 pkt 7, dokonano zwiększenia środków z Funduszu Pomocy.

Sporządził:
Anna Buniak