Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik do Uchwały_rozstrzygniecie_dotacje 2023

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 130/422/23
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 rokuNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”, uchwalonym Uchwałą Nr XLII/208/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 27 października 2022 r. Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w kwocie 33.755,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).   
 2. Dotacji udziela się organizacjom pozarządowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Świdwińskiego.

§ 3.  Z podmiotami wymienionymi w załączniku do uchwały, którym przyznano dotację, zostanie zawarta umowa, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Spraw Społeczno - Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

§  5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                     

    UZASADNIENIEW odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego dnia 10 stycznia 2023 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 r. wpłynęło 11 ofert (9 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
1 na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz 1 na realizację zadania
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego).
Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 128/415/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. w dniach: 7 i 13 lutego 2023 r. dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Pięć ofert nie spełniło warunków formalnych
i zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego, zostały odrzucone. Sześć ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, spełniło warunki formalne i zostało poddanych ocenie pod względem merytorycznym. Komisja konkursowa postanowiła pozytywnie zaopiniować pięć ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym trzy oferty w pełnej wysokości. 1 oferta nie uzyskała minimum punktowego                       (co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycie w danym konkursie) i nie została pozytywnie zaopiniowana do udzielenia dotacji.
Z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dokonano przesunięcia części niewykorzystanych środków finansowych, pomiędzy poszczególnymi zadaniami, nie zwiększając ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań objętych konkursem.


Sporządziła:
K. Lisowska