Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik nr1

206 KBPobierzPodgląd pliku
UCHWAŁA NR 128 / 414 / 23
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywania
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.                                z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków według załącznika Nr 1.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok  zamyka się:
1. Dochodami w wysokości:   94.535.978,00 zł
 z tego: dochody majątkowe             13.292.419,00 zł,
 dochody bieżące             81.243.559,00 zł, 
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone     6.522.619,00 zł;
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                    192.478,00 zł;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst        527.494,00 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska            131.500,00 zł, 
 
2. Wydatkami w wysokości :               97.969.978,00 zł    
z tego:  wydatki majątkowe        17.748.703,00 zł,
wydatki bieżące                  80.221.275,00 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone               6.522.619,00 zł; 
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej        192.478,00 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów 
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                 113.968,00 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska             131.500,00 zł;
3. Deficytem budżetowym w wysokości                    3.434.000,00 zł
który pokryty jest:
1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie     2.677.500,00 zł
2) wolnymi środkami w kwocie        756.500,00 zł
4. Przychodami w kwocie              4.756.500,00 zł 
 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.000.000,00 zł
   2) wolne środki z lat ubiegłych    756.500,00 zł.
5. Rozchodami w kwocie  1.322.500,00 zł
   1) spłata kredytów 1.322.500,00 zł.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.
§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
Uzasadnienie:
Zmiany w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wynikają z kompetencji Zarządu Powiatu ujętych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotyczą zmian                         w planie wydatków. 
Sporządził:
Anna Buniak