Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik nr1do_uchwały_OGŁOSZENIE KONKURSOWE _nabór_kandydatów_do_komisji_konkursowej

135 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr  127 /412/23
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia  10 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku oraz naboru kandydatów do składu komisji
opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie


    Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 13 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLII/208/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia  27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”, Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) turystyki i krajoznawstwa;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Ogłasza się nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty konkursowe.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 wraz z informacją o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej zostanie  zamieszczone w  Biuletynie Informacji  Publicznej, stronie   internetowej  i  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego
w Świdwinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społeczno - Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie współpracy i działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania publiczne zawarte w niniejszym ogłoszeniu
o konkursie są zgodne z zapisami art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. W ogłoszeniu stanowiącym załącznik do Uchwały, zamieszczono niezbędne dla podmiotów informacje dotyczące konkursu.
Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Świdwińskiego na rok 2023.