Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

ałącznik Nr1

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

 UCHWAŁA NR 126 / 408 / 22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 rokuw sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok.Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                                (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy  budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, obejmujący:
-  dochody budżetu  w wysokości          93.695.000,00 zł,
-  wydatki budżetu w wysokości          97.129.000,00 zł,
-  deficyt budżetowy w wysokości                   3.434.000,00 zł.
Plany finansowe dochodów i wydatków wg jednostek organizacyjnych, w szczegółowości dział, rozdział, paragraf stanowią załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie                                   z załącznikiem Nr 3 i załącznik Nr 4.

§ 3. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Uzasadnienie:
W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Sporządził:
Anna Buniak