Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik Nr1

267 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 126 / 405 / 22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 rokuw sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywaniaNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.                                z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę              6.104 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę                  6.104 zł
(wg załącznika Nr 1)
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków według załącznika Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2022 rok  zamyka się:

1. Dochodami w wysokości:                              111.451.663 zł
 z tego: dochody majątkowe                 18.192.227 zł,
 dochody bieżące                     93.259.436 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                              10.404.782 zł;    
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                  256.734 zł;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst              860.880 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                                       116.544.313 zł    
z tego:  wydatki majątkowe                25.022.074 zł,
wydatki bieżące                          91.522.239 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                     10.404.782 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                         256.734 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                       55.860 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł;

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   5.092.650 zł
który pokryty jest:
1) wolnymi środkami w kwocie                                   2.592.650 zł
2) kredytem w kwocie                                       2.500.000 zł

4. Przychodami w kwocie                                      6.715.150 zł
    1) wolne środki z lat ubiegłych                         4.215.150 zł
    2) kredyt                                     2.500.000 zł


5. Rozchodami w kwocie                              1.622.500 zł
   1) spłata kredytów                                  1.222.500 zł
 2) udzielenie pożyczki                               400.000 zł.   

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
 

Uzasadnienie:
Zmiany w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, wynikają z kompetencji Zarządu Powiatu ujętych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotyczą zmian                         w planie dotacji, wydatków oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.


Sporządził:
Anna Buniak