Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik 1

40 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 126 / 406 / 22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 rokuw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego
na lata 2022 – 2030


Na podstawie art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                       (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/193/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 - 2030, zmienionej uchwałą Nr 116/367/22 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2030, zmienionej uchwałą Nr XLI/206/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2030, zmienionej uchwałą Nr 123/397/22 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2030, zmienionej uchwałą Nr  XLIV/213/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmienia się treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2030 – zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy o finansach publicznych, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2030.


Sporządził:
Anna Buniak