Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA NR 125/344/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2022 roku
w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie Zdroju.Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym          (t.j. Dz.U z 2022r. poz. 1526 ze zmianami) oraz na podstawie art. 262 ust 1. ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami) a także na mocy §10A uchwały Nr XLV/220/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.1. W związku  trudnościami płatniczymi spółki Przyjazny Szpital  w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.            z siedzibą w Połczynie Zdroju ul. Szpitalna 5, udziela  się z budżetu Powiatu Świdwińskiego pożyczki w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) spółce Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. na zabezpieczenie środków na opłacenie, rozliczenie i otrzymanie refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia na projekt obejmujący podniesienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz zabezpieczenia danych pacjentów.
2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.1.  Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku.
2. Opóźnienie terminu spłaty pożyczki określonego w ust. 1, skutkuje naliczeniem przez Powiat odsetek jak od zaległości podatkowych.

§ 3. Pożyczkę zabezpiecza się wekslem in blanko wystawionym przez spółkę Przyjazny Szpital                     w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. 1.Do zawarcia umowy pożyczki upoważnia się :
1)    Mirosława Majkę – Starostę,
2)    Zdzisława Pawelca  - Wicestarostę.
2. Do ważności umowy pożyczki konieczna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu.
                        Mirosław Majka …………………............

Zdzisław Pawelec ………………….........

             Franciszek Radziusz …………………….                            
Ryszard Rozwadowski ………………….


          Załącznik do Uchwały Nr 125/ 344/22   
          Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Umowa pożyczki Nr 1/2022

Zawarta dnia ……grudnia 2022 roku pomiędzy Powiatem Świdwińskim reprezentowanym przez:
1) Mirosława Majkę – Starostę,
2) Zdzisława Pawelca – Wicestarostę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu –  Anny Buniak
zwanym dalej Pożyczkodawcą,  
a
spółką Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie Zdroju                          ul. Szpitalna 5,  reprezentowaną przez:
1) Violettę Smolarską – Prezesa Zarządu,
przy udziale Głównego Księgowego – Ewy Wudarczyk
zwaną dalej Pożyczkobiorcą.

§ 1. 1. Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Świdwińskiego Nr 125/344/22 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla Spółki Przyjazny Szpital                    w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie Zdroju, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki krótkoterminowej kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)                     na zabezpieczenie środków na opłacenie, rozliczenie i otrzymanie refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia na projekt obejmujący podniesienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz zabezpieczenia danych pacjentów.
2. Pożyczka jest nieoprocentowana i zostaje udzielona na okres od dnia podpisania umowy do dnia     31 stycznia 2023 roku.
3. Pożyczka zostanie przekazana w całości w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o numerze 56 1240 3927 1111 0010 7103 6406.


§ 2. Na żądanie Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do udokumentowania wykorzystania pożyczki na cele określone umową, poprzez  udostępnienie dowodów zapłaty     (przelewów) i innych dokumentów będących podstawą  zapłaty ze środków pożyczki.


§ 3. Strony postanawiają, że:
1) w przypadku niespłacenia pożyczki w termie określonym w § 1 ust. 2 pożyczka staje się  wymagalna wraz z odsetkami jak od  zaległości podatkowych, liczonymi od  następnego dnia po ustalonym terminie spłaty pożyczki,
2) w przypadku wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem, pożyczka staje się  wymagalna wraz z odsetkami jak od  zaległości podatkowych, liczonymi od  następnego dnia po wykorzystaniu pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 4. 1. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanko wystawiony przez Pożyczkobiorcę wraz                    z deklaracją wekslową.
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej   ze stron.