Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia_Zarząd_11_2022

149 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 WPF_Zarząd_11_2022

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

UZP_plan finansowy Fundusz Pomocy_29_11_2022r.

234 KBPobierzPodgląd pliku

UZP_plan fin_Fundusz Pomocy_29_11_2022r.

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

UZP_29_11_2022-upoważnienie członków Zarządu do umowy kredytowej

13.0 KBPobierzPodgląd pliku

UZP_29_11_2022r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

UZP_29_11_2022

429 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 123/ 396/ 22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2022 roku

w sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywania


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.                                z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz na podstawie upoważnienia ujętego w § 8 pkt 7 uchwały                            Nr XXXIV/158/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę            232.265 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę                490.873 zł
(wg załącznika Nr 1)
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę                643.286 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę                901.894 zł
(wg załącznika Nr 2)
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków według załącznika Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2022 rok  zamyka się:

1. Dochodami w wysokości:                              107.823.983 zł
 z tego: dochody majątkowe                 15.692.227 zł,
 dochody bieżące                     92.131.756 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                              10.404.782 zł;   
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                  256.734 zł;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst              860.880 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                                       112.916.633 zł   
z tego:  wydatki majątkowe                22.155.375 zł,
wydatki bieżące                          90.761.258 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                     10.404.782 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                         256.734 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                       55.860 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł;

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   5.092.650 zł
który pokryty jest:
1) wolnymi środkami w kwocie                                   2.592.650 zł
2) kredytem w kwocie                                       2.500.000 zł

4. Przychodami w kwocie                                      6.315.150 zł
    1) wolne środki z lat ubiegłych                         3.815.150 zł
    2) kredyt                                     2.500.000 zł


5. Rozchodami w kwocie                              1.222.500 zł
   1) spłata kredytów                                  1.222.500 zł  
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
 

Uzasadnienie:
Zmiany w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, wynikają z kompetencji Zarządu Powiatu ujętych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotyczą zmian                         w planie dotacji, wydatków oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Na podstawie upoważnienia ujętego w § 8 pkt 7, dokonano zwiększenia środków z Funduszu Pomocy.


Sporządził:
Anna Buniak