Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA NR 122/394/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2022 rokuw sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2023 – 2030Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się:
•    Radzie Powiatu Świdwińskiego,
•    Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania :
1.     Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Świdwińskiego na lata 2023 – 2030;
2.     planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Świdwińskiego w latach 2023– 2026;
3. objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2023 – 2030.
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.Sporządził:
Anna Buniak