Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA Nr 121/391/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), oraz art. 15 ust 2a, 2b, 2da, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :


§1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego uchwałą Nr 121/390/22 Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku, w składzie:
1.    Mirosław Pierz – Sekretarz Powiatu Świdwińskiego – Przewodniczący Komisji Konkursowej
2.    Ryszard Rozwadowski –  Członek Zarządu Powiatu Świdwińskiego,
3.    Agnieszka Olszak – Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Świdwinie,
4.    Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego
§2. Do zadań komisji należy:
1. Analiza i opiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu otwartego konkursu o którym mowa w §1.
2.   Przedłożenie Zarządowi Powiatu opinii o złożonych ofertach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)  w skład komisji konkursowej może dodatkowo wchodzić przedstawiciel wojewody. Zgodnie  z art. 15 ust. 2a ustawy o ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, nie zgłosił kandydata do oceny ofert złożonych w przedmiotowym konkursie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Sp. A. Olszak