Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Oferta - wzór

268 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

91 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr 121/390/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 października 2022 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327
z późn. zm.) oraz  art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 945 z późn. zm.), uchwały nr XXXII/154/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”, Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, obejmującej działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1b ww. ustawy pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku.
§ 2. Zakres, terminy i warunki realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu określa szczegółowo ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, Zarząd Powiatu Świdwińskiego określa środki finansowe 67.980,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100)

§ 4. Informację o otwartym konkursie ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIEUstawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zakłada stworzenie na obszarze powiatu świdwińskiego 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w tym mediacji.
Zgodnie z założeniami ustawy w połowie tych punktów, pomoc prawna powinna być świadczona za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Zadanie powiatu polegające
na udzielaniu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.        
Mając powyższe na uwadze powiat do dnia 30 listopada 2022 roku winien wyłonić w drodze otwartego konkursu ofert organizację pozarządową, której powierzy zadanie prowadzenia
od dnia 1 stycznia 2023 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sp. A. Olszak