Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 120/385/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, do wykonywania czynności w imieniu Powiatu Świdwińskiego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”Na podstawie art. 48  ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 528), w związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę” wydanego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz Porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/2405 z dnia 28.09.2022 r. uchwala się, co następuje:

§1.  Upoważnia się Panią Dorotę Daglis - Pętlak – dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, do wykonywania czynności związanych z prawidłową realizacją przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę – edycja jesienna 2022 tj. realizacji dwóch wycieczek zgodnie ze złożonymi Wnioskami o udzielanie wsparcia finansowego w roku 2022 na realizację zadania.

§2. Upoważnienie można cofnąć w każdym czasie.

§3. Upoważnienie wygasa z dniem jego cofnięcia, z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą upoważnioną oraz z dniem zakończenia realizacji zadania tj. dnia 15.12.2022 r.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE    Upoważnienia udziela się w związku z realizacją przez Powiat Świdwiński, Porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/2405 z dnia 28.09.2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, złożył dwa wnioski o udzielenie wsparcia na realizację wycieczek dla dwóch grup uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Sławoborzu. Zgodnie ze złożonymi wnioskami Powiat Świdwiński otrzymał na realizację zadania dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 7 131,20 zł, wkład własny finansowy pokryje Szkoła z wpłat rodziców.

Wartość zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami: 8 914,00 zł, w tym:
                    - dotacja z budżetu państwa: 7 131,20 zł,
                    - finansowy wkład własny:   1 782,80 zł.

sporz. K.Kaunecka