Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Formularz zgłoszeniowy

15.2 KBPobierzPodgląd pliku

2.1 Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

34 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr 120/384/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym            (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia   2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327
z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 945 z późn. zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych       w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział
w konkursie.
§ 2. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w §2 zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową, w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez ww. podmioty, biorące udział w konkursie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sp. A. Olszak