Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UZP_20_09_2022

356 KBPobierzPodgląd pliku

UZP_20_09_2022r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 118/375/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie wytycznych do opracowania projektu Budżetu Powiatu Świdwińskiego i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                   (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i Uchwały Nr XLI/215/10 Rady Powiatu w Świdwinie                          z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje :

§ 1. Przyjmuje się wytyczne do sporządzenia projektu Budżetu Powiatu Świdwińskiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok wg załącznika  Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych, Kierownikom Inspekcji i Straży oraz Naczelnikom i Kierownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisem § 2 pkt. 2 Uchwały Nr XLI/215/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w drodze uchwały określa założenia oraz wzory formularzy do opracowania projektu budżetu.
Sporządził:
Anna Buniak