Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załanczniki

21 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 118/378/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
 z dnia 20 września 2022 r.



w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego              na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju




Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.            z 2022 r. poz. 1526) art. 215 § 1, art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.)

ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Starostę Świdwińskiego Pana Mirosława Majkę – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital                     w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, zgodnie z wzorem stanowiącym                 Załącznik nr 1  do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2               do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital                w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki z działalności za rok 2021, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital             w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2021, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

5) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik                   nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

6) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital         w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.

§ 3. Traci moc uchwała nr 111/344/22 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.                 w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego                    na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




















Sporz. Roman Kozubek