Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załączniki

334 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 116/366/ 22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2022 rokuw sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywaniaNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.                                z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz na podstawie upoważnienia ujętego w § 8 pkt 7 uchwały                            Nr XXXVIII/186/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę                  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę              138.869 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę                    86.709 zł
 (wg załącznika Nr 1)
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę                  169.189 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę                  117.029 zł
(wg załącznika Nr 2)
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków według załącznika Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2022 rok  zamyka się:

1. Dochodami w wysokości:                              101.011.636 zł
 z tego: dochody majątkowe                 16.978.285 zł,
 dochody bieżące                     84.033.351 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                               9.800.647 zł;    
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                  191.602 zł;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst           1.245.217 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                                       105.467.986 zł    
z tego:  wydatki majątkowe                23.129.701 zł,
wydatki bieżące                          82.338.285 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                      9.800.647 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                         191.602 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                     161.069 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł;

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   4.456.350 zł
który pokryty jest:
1) wolnymi środkami w kwocie                               1.956.350 zł
2) kredytem w kwocie                                   2.500.000 zł

4. Przychodami w kwocie                                      5.678.850 zł
    1) wolne środki z lat ubiegłych                         3.178.850 zł
    2) kredyt                                     2.500.000 zł

5. Rozchodami w kwocie                              1.222.500 zł
   1) spłata kredytów                                  1.222.500 zł   
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie:
Zmiany w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, wynikają z kompetencji Zarządu Powiatu ujętych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotyczą zmian                         w planie dotacji, wydatków oraz przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Na podstawie upoważnienia ujętego w § 8 pkt 7 uchwały Nr XXXVIII/186/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, przyjęto do budżetu środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Sporządził:
Anna Buniak