Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 115/363/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 9 sierpnia 2022 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Małgorzaty Kawińskiej nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§1. Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Małgorzaty Kawińskiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§2. W skład komisji wchodzą:
1.    Roman Kozubek                            - przewodniczący
(przedstawiciel organu prowadzącego)
2.    Malwina Szwarc                             - członek
(przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny)
3.    Dorota Daglis-Pętlak                             - członek
(dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu)
4.    Agnieszka Ewa Forgiel                        - członek
(ekspert)
5.    Anna Pniewska                            - członek
(ekspert)

§3. Obsługę administracyjno – biurową komisji egzaminacyjnej zapewnia Wydział Spraw Społeczno - Oświatowych, Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

§4. Za udział ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym ustala się wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł. (brutto) oraz zwrot kosztów podróży publicznymi środkami lokomocji.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

    Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.
Z godnie z art. 91d pkt 2 ww. ustawy zadania i kompetencje organu prowadzącego do powołania komisji posiada Zarząd Powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporz. K.Kaunecka