Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała nr 115/362/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 9 sierpnia 2022 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki i zakwaterowanie oraz termin i sposób ich wnoszenia w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie – Zdroju od dnia 1 września 2022 r.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), § 78 ust. 2-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606 ze zm. ), uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na ustalenie od dnia 1 września 2022 r. przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie – Zdroju, w skład którego wchodzą: Dom Wczasów Dziecięcych i Bursa Szkolna:
1)    opłaty za posiłki w stołówce Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Szkolnej wnoszonych przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w tych placówkach, w wysokości 15,00 zł dziennie, w tym: 3,75 zł śniadanie, 7,50 zł obiad, 3,75 zł kolacja;
2)    termin i sposób wnoszenia opłat za posiłki: do 15 dnia każdego miesiąca, gotówką w kasie lub przelewem zgodnie z fakturą, na rachunek bankowy Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie – Zdroju.
§2. Ustala się dzienną opłatę za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie - Zdroju od dnia 1 września 2022 r. w wysokości:
- w styczniu         – 40,00 zł,
- w lutym         – 40,00 zł,
- w marcu         – 40,00 zł,
- w kwietniu         – 40,00 zł,
- w maju         – 42,00 zł,
- w czerwcu         – 42,00 zł,
- w lipcu         – 42,00 zł,
- w sierpniu         – 42,00 zł,
- we wrześniu         – 42,00 zł,
- w październiku    – 40,00 zł,
- w listopadzie         – 40,00 zł,
- w grudniu         – 40,00 zł.

§3. Ustala się miesięczną opłatę za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Połczynie – Zdroju od dnia 1 września 2022 r. w wysokości 100,00 zł.
§4. Ustala się termin i sposób wnoszenia opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Szkolnej, o których mowa w § 2 i 3 do 15 dnia każdego miesiąca, gotówką w kasie lub przelewam zgodnie z fakturą na rachunek bankowy Zespołu Placówek Oświatowych  w Połczynie – Zdroju.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie – Zdroju.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.UZASADNIENIE

Zgodnie z § 78 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606 ze zm.), wysokość opat za posiłki w stołówce domu wczasów dziecięcych i bursie szkolnej, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Zgodnie z § 78 ust. 5 ww. rozporządzenia wysokość opłat za zakwaterowanie w bursie oraz domu wczasów dziecięcych, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala organ prowadzący.
sporz. K.Kaunecka