Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA Nr 115/359/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2022 roku


w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego za I półrocze 2022 rokuNa podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                         ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Świdwinie                                Nr XXXVI/185/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego za I półrocze 2022 roku, która wykazuje:
1) dochody ogółem
plan                      100.148.223,00 zł
wykonanie              50.967.312,27 zł
w tym:
- dochody bieżące
plan                  83.083.229,00 zł
wykonanie             48.623.994,51 zł                        
- dochody majątkowe
plan              17.064.994,00 zł  w tym: ze sprzedaży majątku     618.000,00 zł
wykonanie             2.343.317,76 zł                      55.000,00 zł
2) wydatki ogółem
plan            102.104.573,00 zł
wykonanie          45.753.417,04 zł             
 w tym:
- wydatki bieżące    
plan              81.388.163,00 zł  w tym: na obsługę długu               211.900,00 zł  
wykonanie           42.838.455,17 zł                             113.379,63 zł
- wydatki majątkowe  
plan               20.716.410,00 zł                            
wykonanie           2.914.961,87 zł
3) wynik budżetu
plan                  -   1.956.350,00 zł
wykonanie              +  5.213.895,23 zł  
4) kwota długu  
plan                4.075.000,00 zł
wykonanie                      4.686.250,00 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r., która wykazuje: przedsięwzięcia  ogółem
plan          11.591.392,00 zł  
wykonanie         2.711.573,04 zł
w tym: -  wydatki  bieżące        
        plan           4.003.002,00 zł          
        wykonanie        1.869.828,04 zł
-  wydatki majątkowe
    plan           7.588.390,00 zł
    wykonanie            841.745,00 zł.
§ 3. Informację przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisem art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, informację                       o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Sporządził:
Anna Buniak