Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA Nr 115/358/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2022 rokuw sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 rokuNa podstawie art. 266  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Rady Powiatu w Świdwinie  Nr XXXVI/185/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku zamykającą się:

1) dochodami w kwocie
    plan              100.148.223,00 zł         w tym: majątkowe    17.064.994,00 zł
    wykonanie           50.967.312,27 zł                               2.343.317,76 zł
    dochody bieżące:     
plan            83.083.229,00 zł
wykonanie       48.623.994,51 zł
w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej         
  plan                          9.614.397,00 zł    
  wykonanie                   6.531.035,37 zł                                
- na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej
  plan                                191.602,00 zł
  wykonanie                         188.001,76 zł    
- na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  plan                         1.245.217,00 zł
  wykonanie                        605.124,00 zł
- na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  plan                     131.500,00 zł
  wykonanie                   42.997,65 zł     

2)wydatkami w kwocie
   plan               102.104.573,00 zł        w tym: majątkowe    20.716.410,00 zł
   wykonanie            45.753.417,04 zł                              2.914.961,87 zł
   wydatki bieżące:     
plan            81.388.163,00 zł
wykonanie       42.838.455,17 zł
w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
  plan                         9.614.397,00 zł    
  wykonanie                   6.130.969,43 zł                
- na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej
   plan                              191.602,00 zł
   wykonanie                131.641,76 zł  
- na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
   plan                                    161.069,00 zł
   wykonanie                        12.246,64 zł  

- na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
   plan                131.500,00 zł
   wykonanie               55.399,90 zł

3) nadwyżką budżetową w kwocie 5.213.895,23 zł.

§ 2. Informację przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisem art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, informację                       o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.


Sporządził:
Anna Buniak