Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia 2022 - 2025

147 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 WPF 2022 - 2027

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 113/347/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 rokuw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego
na lata 2022 – 2027


Na podstawie art. 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                       (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) oraz na podstawie upoważnienia ujętego w § 4 pkt 4 uchwały Nr XXXIV/159/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2027, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/159/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku                      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2027, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/181/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmienia się treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2027 – zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1,
2)    zmienia się treść planowanych i realizowanych przedsięwzięcia Powiatu Świdwińskiego                                     w latach 2022 – 2025 – zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 2.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:
Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy o finansach publicznych, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2027. Dokonano zmian załącznika Nr 2 planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Świdwińskiego w latach 2022 – 2025 z tytułu przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć i powyższe zmiany nie pogorszyły wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.


Sporządził:
Anna Buniak