Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała nr 111/342/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 14 czerwca 2022 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora                     Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) i § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora  publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) uchwala się, co następuje:


§1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju z siedziba przy ul. Jana Pawła II 4, przeprowadzony dnia 2 czerwca 2022 r. w wyniku, którego został wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 kwietnia 2022 r. przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju, wpłynęła jedna oferta. Dnia 2 czerwca 2022 r. został przeprowadzony konkurs. W wyniku konkursu komisja konkursowa, w głosowaniu tajnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju – Panią Monikę Makowską.
Zgodnie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora  publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428), zatwierdzenie konkursu należy do kompetencji organu prowadzącego placówkę – Zarządu Powiatu.

sporz. K.Kaunecka