Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 107/329/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie, do wykonywania czynności w imieniu Powiatu Świdwińskiego w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3Na podstawie art. 48  ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 528), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz.U.2021.1675), uchwala się, co następuje:

§1.  Upoważnia się Pana Krzysztofa Mrowińskiego – dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie, do wykonywania czynności związanych z prawidłową realizacją Wniosku o udzielenie wsparcia na 2022 rok w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3.
 
§2. Upoważnienie można cofnąć w każdym czasie.

§3. Upoważnienie wygasa z dniem jego cofnięcia, z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą upoważnioną oraz z dniem zakończenia realizacji Programu, o którym mowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

    Upoważnienia udziela się w związku z realizacją przez Powiat Świdwiński, programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3.

Wartość zadania: 15 000,00 zł, w tym:
                    - dotacja z budżetu państwa: 12 000,00 zł,
                    - finansowy wkład własny:     3 000,00 zł.


Podstawa prawna: umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Świdwiński.

sporz. K.Kaunecka