Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 107/330/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) i art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej  szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) uchwala się, co następuje:

§1. Zarząd Powiatu Świdwińskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdwinie.

§2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

W związku z upływem kadencji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju z dniem 31 sierpnia 2022 r., w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki od dnia 1 września 2022 r., organ prowadzący placówkę ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora.
Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), kandydata na stanowisko dyrektora placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.
    Na podstawie §1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej  szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący zamieszcza na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdwinie i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie lub inny zwyczajowo ustalony sposób.

sporz. K.Kaunecka