Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik do Uchwały Nr 106/324/22

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

 
Uchwała Nr 106/324/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 12 kwietnia 2022 r.w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na realizację
zadań publicznych w 2022 r.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego                   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.”, uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/154/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 października 2021 r. Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w kwocie 35.710,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100).    
 2. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych        w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w kwocie 3.390,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 3. Dotacji udziela się organizacjom pozarządowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Świdwińskiego.

§ 3.  Z podmiotami wymienionymi w załączniku do uchwały, którym przyznano dotację, zostanie zawarta umowa, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Spraw Społeczno - Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

§  5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    
    
UZASADNIENIE


W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego                                     dnia 8 marca 2022 r. III otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych    w 2022 r. zostało złożonych 13 ofert – 11 ofert na realizację zadania z zakresu wspierania       i upowszechniania kultury fizycznej oraz 2 oferty na realizację zadania  z zakresu turystyki     i krajoznawstwa.
Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Świdwińskiego                 Nr 104/317/22 w dniach: 1 i 6 kwietnia 2022 r. dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Dziesięć ofert spełniło warunki formalne i zostało poddane dalszej ocenie pod względem merytorycznym. Komisja konkursowa postanowiła pozytywnie zaopiniować osiem ofert, w tym siedem z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz jedną z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków finansowych z zakresu turystyki           i krajoznawstwa, komisja konkursowa postanowiła pozytywnie zaopiniować  do udzielenia dotacji  jedną ofertę z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W związku     z powyższym dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami, nie zwiększając ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację konkursu.
Pozostałe dwie oferty nie uzyskały minimum punktowego (co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycie w danym konkursie) i nie zostały pozytywnie zaopiniowane do udzielenia dotacji.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


 

Sporządziła:
K. Lisowska