Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 105/321/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 31 marca 2022 r.w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju, do wykonywania czynności w imieniu Powiatu Świdwińskiego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”Na podstawie art. 48  ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 528), w związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę” wydanego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.) oraz Porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/65 z dnia 29.03.2022 r. uchwala się, co następuje:

§1.  Upoważnia się Panią Krystynę Kawicz-Żabską – dyrektora Zespołu Szkół w Połczynie - Zdroju, do wykonywania czynności związanych z prawidłową realizacją przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę tj. realizacji dwóch wycieczek zgodnie ze złożonymi Wnioskami o udzielanie wsparcia finansowego w roku 2022 na realizację zadania.

§2. Upoważnienie można cofnąć w każdym czasie.

§3. Upoważnienie wygasa z dniem jego cofnięcia, z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą upoważnioną oraz z dniem zakończenia realizacji zadania tj. dnia 24.06.2022 r.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

    Upoważnienia udziela się w związku z realizacją przez Powiat Świdwiński, Porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/65 z dnia 29.03.2022 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Dyrektor Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju, złożył dwa wnioski o udzielenie wsparcia na realizację wycieczek dla uczniów: Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica   oraz Technikum. Zgodnie ze złożonymi wnioskami Powiat Świdwiński otrzymał na realizację zadania dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 19 400,00 zł, wkład własny finansowy pokryje Szkoła z wpłat rodziców.

Wartość zadania: 34 230,00 zł, w tym:
                    - dotacja z budżetu państwa: 19 400,00 zł,
                    - finansowy wkład własny: 14 830,00 zł.

sporz. K.Kaunecka