Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 104/315/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 21 marca 2022r.w sprawieustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Świdwiński na rok 2022Na podstawieart. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U. z 2022 r. poz.528), w związku z 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) uchwala się, co następuje:

§ 1.1.Wyodrębnione w budżecie Powiatu Świdwińskiego środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dzieli się w następujący sposób:
1)    15 % środków - pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu,
2)     85% środków -  w dyspozycji dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
2. Plan podziału środków dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1.

§ 2.1. Na rok 2022ustala się:
1)    maksymalną kwotę dofinasowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy:
a)    do 30% opłaty za studia wyższe,
b)    do 70 % opłaty za studia podyplomowe,
c)    do 100 % opłat za seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia;
2)    formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:
a)    studia wyższe,
b)    studia podyplomowe,
c)    seminaria,
d)    konferencje,
e)    wykłady,
f)    warsztaty,
g)    szkolenia,
h)    kursy;
3)     specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w formach, o których mowa w pkt 2 lit. a i b:
a)    psychologia,
b)    pedagogika,
c)    finanse i rachunkowość,
d)    przygotowanie pedagogiczne,
e)    pedagogiczny kurs kwalifikacyjny,
f)    pedagogika rewalidacyjna,
g)    nauczanie chemii z przyrodą,
h)    surdopedagogika i tyflopedagogika,
i)    surdopedagogika,
j)    diagnoza i terapia pedagogiczna,
k)    logopedia ogólna z logopedią szkolną,
l)    wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
m)    oligofrenopedagogika,
n)    technologia żywności i żywienia człowieka,
o)    informatyka,
p)    reklama,
q)    inne, wynikające z planu pracy szkoły lub placówki.
4)    specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w formach, o których mowa w pkt 2 lit. c, d, e, f, g, h, i określonych we wnioskach dyrektorów szkół i placówek oświatowych o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych potrzebami szkoły lub placówki, dyrektor może:
1)  zwiększyć kwotę dofinansowania określoną w § 2ust. 1 pkt 1, za zgodą Zarządu Powiat,
2) ubiegać się o zwiększenie środków będących w dyspozycji dyrektora.Zwiększenia dokonuje się pomniejszając środki, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 1.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

UZASADNIENIE

    Zgodnie z art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) w planach finansowych organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe zabezpiecza się kwotę w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
    Na podstawie § 5i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653), Zarząd Powiatu jako organ prowadzący, opracowuje na każdy rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela oraz w porozumieniu z dyrektorami ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które to dofinansowanie jest przyznawane.

Niniejsza uchwała została opracowana w porozumieniu z dyrektorami szkól i placówek oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych  zrzeszających nauczycieli.    

sporz. K.KauneckaZałącznik nr 1
do uchwały 104/315/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 21 marca 2022 r.


Plan podziału środków dofinansowania form doskonalenia zawodowego
 nauczycieli w szkołach i placówkach na rok 2022

L.p    Nazwa szkoły/placówki    Kwota w zł
1.        Zespół Szkół
im. Władysława Broniewskiego
w Świdwinie    13 795,00
2.        Zespół Szkół Rolniczych CKZ
im. Stefana Żeromskiego
w Świdwinie    20 230,00
3.        Zespół Szkół
w Połczynie-Zdroju    8 282,00
4.        Zespół Placówek Specjalnych
w Sławoborzu    27 444,00
5.        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świdwinie    3 204,00
6.        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Połczynie-Zdroju    2 307,00
7.        Zespół Placówek Oświatowych
w Połczynie-Zdroju    1 552,00
8.        Zarząd Powiatu    13 556,00