Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała ZP z dnia 22 marca 2022 r.

31 KBPobierzPodgląd plikuUchwała Nr 104/316/22
Zarządu Powiatu w Świdwinie
    z dnia 22 marca 2022 r.

  
w sprawie unieważnienia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy      z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.       z 2020 r. poz. 1057 ze. zm.), Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje :


§ 1. Unieważnia się II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych              w 2022 r.
§ 2. 1. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zarząd Powiatu Świdwińskiego Uchwałą Nr 101/305/22 z dnia 15 lutego 2022 r. ogłosił          II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 r. oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.                     W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwie oferty na zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Jedna oferta nie spełniła warunków formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym i nie została poddana dalszej ocenie pod względem merytorycznym. Druga oferta nie uzyskała minimum 65% punktów możliwych do zdobycia w niniejszym konkursie.
W związku z powyższym Komisja Konkursowa zaopiniowała o unieważnienie ogłoszonego konkursu. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.